Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Betty Mathilde Hennings (1880-11-07)

Fru Betty Hennings til C. Hostrup.
Den 7. Novbr. 1880

Velbaarne Hr. Pastor Hostrup!

Da De har bevist mig den Ære gjennem Hr. Borchsenius at forespørge om min Mening med Hensyn til Udgivelsen af Deres nye Stykke i Handelen, forinden dets Opførelse paa Theatret, skal jeg udtale, at jeg, efter at have tænkt alvorligt over dette Spørgsmaal, og efter at have samtalet med Emil Poulsen og andre herom, er mest tilbøjelig til at fraraade Stykkets tidligere Udgivelse.

Det er min Overbevisning, at «Eva»s sceniske Virkning vil blive betydelig større, naar man ikke forinden har haft Lejlighed til at læse det, og «man» er i denne Forbindelse netop det samme Publikum, som regelmæssigt fylder Theatret ved de første Forestillinger, og som for en væsentlig Del angiver Tonen.

s. 590 Imidlertid er det en Selvfølge, at det af mig her Udtalte kun bør opfattes som et rent personligt Skjøn, og at jeg ikke paa nogen Maade vil gaa til min Opgave med mindre Lyst og Kjærlighed, selv om min Henstilling ikke bliver fulgt.

Jeg benytter Lejligheden til at bringe Dem en oprigtig Tak for den hæderfulde Opgave, De har overdraget mig ved at betro Udførelsen af «Eva»s Rolle til mig; — jeg skal efter bedste Evne bestræbe mig for at vise mig Deres Tillid værdig.

Med sand Højagtelse

Deres
Betty Hennings.