Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Holger Henrik Herholdt Drachman (1880-11-23)

H. Drachmann til C. Hostrup.
Kbhvn. 23. Novbr. 1880

Kjære Hr. Pastor Hostrup!

Jeg hører i Dag, paa et Besøg heri Byen, af Justitsraad Hegel, at De, siden Schandorph og jeg havde den Fornøjelse at tale med Dem, har taget en anden og nyere Bestemmelse med «Eva» end den, som De overfor Schandorph og mig erklærede at ville vælge. Tilgiv mig, at jeg blander mig i disse Sager — De kan jo kortelig lade være at tage Hensyn til mine Ord — men jeg er bleven lidt varm i Deres egen Sag overfor den Institution — Theatret — som skylder Dem saa meget. Jeg s. 591 kan ikke se anderledes, end at «Eva» absolut vinder ved at læses — rolig, stille hjemme i Stuen — og dernæst ses, men ikke omvendt. Saadan tror jeg ogsaa, at Deres og mine fælles Venner ser Sagen, og da de rent kunstneriske Principer sandelig ikke ere de afgjørende eller overvejende for Tiden ved vort Nationaltheater, saa henstiller jeg til Dem, som en højagtet, ældre Kollega, ganske kort i et Par Linier at lade Theaterchefen vide, at De — ifølge Deres Ord sidste Gang vi var sammen — stod paa Ønsket om, at «Eva» læstes, forinden den blev spillet. D e vil vinde, og Theatret ikke tabe derved.

Endnu engang, tilgiv min Indblanding, og modtag med en ærbødig Hilsen til Deres Hustru min venligste Tak for sidst.

Deres hengivne
Holger Drachmann.