Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Ludvig Nicolai Mynster FRA: Jens Christian Houstrup (1881-12-31)

C. Hostrup til L. Mynster.
Frederiksberg, Nytaarsaften — 1881

Kjære gamle Ven!

Dit Brev glædede mig. Jeg har ogsaa, siden jeg kom herind, som var i Midten af denne Maaned, tænkt paa at skrive til dig eller opsøge dig, men nu har du Fortjenesten af at have banet mig Vejen. Saa mødes vi da atter i Hovedstaden efter mange Aars Forløb og kan forhaabentlig faa lidt mere med hinanden at gjøre, efter at vi begge er blevne gamle.

Jeg har det skikkelig godt. Min Embedsvirksomhed, som jeg saare nødig gav Slip paa, har imidlertid i flere Aar været mig for svær, og faar jeg Kræfter, kan jeg vel ogsaa bruges til noget herinde. Min Svaghed kaldes, som din, Nervøsitet; men naar jeg kan undgaa anstrengt Arbejde, hvad ikke var mig muligt i Hillerød, er mine Udsigter, efter Lægens Mening, ikke saa daarlige, og jeg faar nu se, hvad jeg kan faa ud af det.

Ved Flytningen er jeg kommen til at rydde op i mine Breve, og har ogsaa fundet nogle — s. 609 ikke mange — fra dig. Dem skal jeg sende dig og er saa sikker paa, at der intet findes mellem mine Papirer, som du kan frygte for at vide i fremmede Hænder. Et af dine Breve forbeholder jeg mig dog, det er din morsomme Gjengivelse af hin Aften hos Oehlenschläger ved Gjenboernes Fremkomst. Jeg har læst det for min Hustru og min ældste Søn, som har Kjærlighed til dansk Digtning, og de har begge hjertelig glædet sig over det morsomme og elskværdige Billede, du deri har givet af den gamle Skjald, som den Gang var omtrent saa gammel, som jeg er nu.

Din lille Bog skal være mig velkommen, naar den kommer til mig. Gid du maa faa Glæde af den. Glædeligt Nytaar!

Din
C. Hostrup.