Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Ludvig Nicolai Mynster FRA: Jens Christian Houstrup (1883-11-04)

C. Hostrup til L. Mynster.
Den 4. Novbr. 1883

Kjære Ven!

Tak for dit Brev, — jeg vil blot gjøre et Par Bemærkninger dertil. Du behøver ikke at anbefale mig Anerkjendelse og Agtelse overfor Martensen, for det har jeg altid haft, i hvor meget jeg saa maa være uenig med ham. Hans sidste Bog har jeg ikke faaet fat paa endnu, men jeg tvivler ikke paa, at jeg vil læse den med stor Interesse og, som tidligere, særlig paaskjønne hans Aabenhed.

Hvad den Strid i Studenterforeningen angaar, hvori jeg har taget nogen Del, saa vil jeg blot bemærke, at jeg ikke har kæmpet for at faa Politik indført i Foreningen, men for at faa det politiske Partivæsen brudt i et Samfund af unge Mennesker. Ploug vil have en exklusiv Højreforening, hvor man kun laver Vittigheder til Punsch, og alt, hvad der smager af «Venstre», er banlyst; jeg siger næsten som Dr. Rosenberg: «Jeg giver Højre Døden og Venstre Djævelen», hvor Talen er om en Ungdomsforening; de Unge maa have Lov til at staa udenfor Partierne og tage det Spørgsmaal op igjen: hvem har Ret? eller hvad Ret og Uret er der paa hver af Siderne? Jeg finder det slet ikke i sin Orden, at unge Studenter er politiske Partigængere, lige saa lidt som det er i sin Orden, at de er udprægede Martensianere eller Grundtvigianere eller Indre-Missionsfolk; men at holde dem borte fra s. 622 de brændende Spørgsmaal, enten de er religiøse eller politiske eller æsthetiske, det er at udelukke Livet af en Ungdomsforening og bevirker blot, at de sover ind over deres gamle Visebøger, som Studenterforeningen nu i lang Tid har sovet paa Traditionerne fra Plougs og min Ungdom. Jeg havde aldrig blandet mig deri, hvis jeg ikke havde en Søn, der er ung Student og hverken kan trives i Samfundets Materialisme eller i Foreningens beklumrede Luft. Ligesom det er min Faderstilling, der tidligere har drevet mig, til Forargelse for dig og andre gode Mennesker, til at optræde mod Latinskolen, saaledes er det ogsaa i Grunden den, der drev mig op i Studenterforeningen forleden, da jeg ved min Søn og hans unge Venner, som slet ikke endnu indtager noget fast politisk Stade, men staar i Opposition til Afspærrings-Systemet, var sat ind i Forholdene.

Det glæder mig imidlertid, at det dog løb af saaledes, at Ploug og jeg skiltes med et venligt Haandtryk.

Din
C. Hostrup.