Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Frederik Nannestad Wexelsen (1885-04-25)

Fr. Wexelsen til C. Hostrup.
Trondhjem. 25. April 1885

Kjære Hr. Pastor Hostrup!

Det er ikke noget Øjebliks Indfald, naar jeg sender Dem disse Linier; det er Sandhed, at jeg s. 623 nu mindst i et Par Aar har tænkt derpaa. Det skér ene og alene for at sige Dem et Tak, Tak af Hjertens-Grund for al den Glæde og det Gavn, De har gjort og gjør mig! Deres Prædiken-Samlinger, den ældre, som jeg nu har glædet mig ved, siden den kom ud første Gang, Deres senere udgivne «Opstandelsen og Livet», Deres folkelige Foredrag m. m. Der er neppe nogen Forfatter, jeg, næst Grundtvig, skylder saa meget. Derfor — Tak, og Gud velsigne og glæde Dem nu og i Evighed !

Jeg har kun én Gang, et Par Timer, seet Dem. Det var i 1878. De mindes det maaske ikke, men jeg har ikke glemt det. Den Gang var De ikke rask; jeg har til min Glæde hørt, at det nu er meget bedre med Deres Helbred, hvorom da ogsaa Deres Virksomhed vidner. Gid det fremdeles længe maa være saa! —

Som De, har ogsaa jeg for to Aar siden snart, faat «Afsked» — paa Grund af Sygdom, men har dog senere havt den Lykke at gjenvinde saa pas Kræfter, at jeg kan arbejde efter mine Evner og med Lyst. Det er vistnok kun smaat med, hvad jeg kan udrette, men — selv det mindste kan Vorherre dog bruge, naar det skér ham til Ære, og det vil jeg iallefald.

Jeg skal ikke optage Deres Tid med en længere Skrivelse; skulde De have Lyst til at vide lidt om, hvorledes jeg lever og «virker» f. T., vil s. 624 min Ven, C. J. Brandt, kunne meddele lidt derom. — Saa lev da vel, gode, kjære Pastor Hostrup!

Modtag fra mig den venligste, ærbødigste Hilsen!

Fr. Wexelsen.