Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Christian Houstrup FRA: Anne Charlotte Leffler Caianello (1885-11-15)

A. Ch. Edgren-Leffler til C. Hostrup.
Stockh. 15. Novbr. 1885

Hr. Pastor Hostrup!

Låt mig få tacka Er för er dikt *) , som jag just nu med förtjusning läst i «Morgenbladet», och som synes mig vara något af det ädlaste och skönaste i hela vår nordiska lyrik. Jag har tillbragt hela morgonen med att deklamera den högt för mig själf — jag är alldeles uppfyld däraf och skall i afton, så godt jag kan, föredraga den för en litterär krets, Viktor Rydberg och andra, som samlas här och som alla måste lära känna den. När den kan göra ett sådant intryck på mig, hur skall den då icke slå ned som en tändande eld i danska hjertan just nu! Jag är icke mycket patriotisk, och Holger Drachmanns nationela dikter ha aldrig berörd mig det ringaste, de ha klingat för mig som en tom, skramlande rustning — hjältearmen och hjältebröstet, som skulle bära den, fattades. Men en patriotism, som fremträder så oförfalskad, så utan hvarje spår af uppskrufning eller chauvinism, som så har karaktären af en s. 625 siares varningsoch väckelserop — den kan helt visst icke lemna något hjärta oberördt på någondera sidan om Sundet. Tag imot mitt anspråkslösa tack som en röst ur hopen.

A. Ch. Edgren-Leffler.