Danmarks Breve

BREV TIL: Emil Poulsen FRA: Jens Christian Houstrup (1886-03-15)

C. Hostrup til E. Poulsen.
15. Marts 1886

Hr. Kgl. Skuespiller Emil Poulsen!

Tilværelsen af dette Lystspil, som jeg har skrevet i Vinter, beder jeg Dem herved ikke at omtale for nogen, men vil imidlertid ikke formene Dem at læse det for Deres Hustru, hvis De skulde faa Lyst dertil. Det er et Genrebillede fra en lille dansk Kjøbstad, men vidt forskjelligt fra Schandorphs baade i Personlisten og Grundtonen; det er egentlig i større Omrids et helt Kjøbstadinteriør, men af en lille Kjøbstad paa en af Øerne. Det Stemningsindtryk, som jeg mener, at Stykket vil fremkalde paa Scenen, af det paa én Gang friske og forgjemte, det hjertelige og indsnevrede, som karakteriserer vore smaa Kjøbstæder, er egentlig Stykkets sande Indhold; dertil samvirker de mange Dekorationer, de mange forskjelligartede Personer i næsten lutter Friluftsscener, den barnlige Retspleje o. s. v.; men Sjælen deri er dog en gammeldags Historie om trofast Kjærlighed, hvorom det hele kommer til at dreje sig.

s. 626 Men for at opnaa dette Indtryk ved Opførelsen vilde jeg bede Dem spille Mr. Dunkle (Garding), for saa vidt Stykket, som er indsendt til det Kgl. Theater, bliver antaget der, hvad jeg ikke tvivler paa. De er den eneste af vore Skuespillere, som evner det erotiske, den eneste fra mandlig Side, som kan gjøre Stykkets Fabel troværdig for Publikum og samle dets Sympathi om den afgjørende Slutningsscene og Afskedstableauet paa Banegaarden. Efter at jeg ifjor saa’ Dem som Leander i «Maskeraden», nærer jeg ikke mindste Tvivl om, at De ikke kan yde mit sidste Arbejde en større Tjeneste end ved at spille Garding, uagtet der er en anden Rolle i Stykket, hvortil De meget daarlig kan undværes.

Naar De har læst mit Lystspil, vilde jeg gjerne have en lille Samtale med Dem derom, og skal komme op til Dem, naar det er Dem belejligt. Kammerherre Fallesen har talt til Justitsraad Hegel om, at han gjerne vilde have Stykket frem endnu i denne Saison, og har gjennem ham udtrykkelig bedt mig om ikke at tale derom til Skuespillerne, for hvem han syntes at ville holde Forfatterens Navn hemmeligt lige til Opførelsesdagen; men jeg har ikke villet love ham at holde mig skjult for alle de spillende, da jeg hele Tiden har tænkt paa, som jeg nu gjør, at betro mig til Dem. Undskyld, at jeg gjør Dem Ulejlighed dermed, men jeg tør jo nok gjøre Regning paa, at De vil have nogen Interesse for et nyt Skuespil af Deres ærbødigst forbundne

C. Hostrup.