Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Adler FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1827-12-25)

25. Decbr. 1827.

Jeg har, siden mit sidste Brev til Dig, gennemgaaet en særdeles haard aandelig Sygdom. Der var noget inde fra min fede Krop, der rejste sig, nøs mig lige ind i Ansigtet, og derpaa ad samme Vej, formodentlig som vor Herres Aand gik ind i Adam, gennem Næseborene nemlig, trængte op i min Hjerne. Kort jeg var, især i ca. 8 Dage saa nær formelig Galskab, som en fornuftig Mand kun kan være det. Nu er jeg en Art Rekonvalescent, skønt ikke uden Frygt for Recidiver. Jeg vil imidlertid haabe, at ikke mange Folk her i Byen have mærket min Underlighed, og ogsaa Du, kære Ven, skulde ikke have faaet noget at vide derom — dersom s. 13 ikke hin Omstændighed i Forbindelse med den, at mine Forretninger i de senere Tider have højnet sig til Rundetaarns Størrelse, har foraarsaget, at jeg totaliter har glemt baade Tarokkort og Natlamper. Undskyld mig og skriv mig endnu engang til om dem, saa skal jeg gaa hen til din Broder og med Sandhed (thi Løgn er en slem Fejl) sige ham, at jeg Dagen før har faaet Brev om de nævnte Commissioner.

. . . . Iøvrigt døer Folk her som Fluer, Skarlagensfeberen grasserer som en lille Pest. Jeg har i de sidste 3— 4 Uger hver Morgen set ud af mit Vindue for at se, om den ikke skulde komme anstigende til min Port, men hidtil er den udebleven. Skulde Du have resolveret Dig til at tage Afsked med Livets mange Glæder, vil jeg raade Dig snarest muligt at komme herover; man kan nu aldeles ubemærket, uden at behøve Afskedscomplimenter, ad denne Vej snige sig ud af Menneskehedens galante soirée. — Adieu ! Istedetfor gensidigt glædeligt Nytaar fra mig til Dig, og fra Dig til mig, vil jeg endnu kun til Slutning ønske, at jeg maa være saa heldig til næste Nytaar ikke at skrive til Dig, hvad enten Du, efter Guldbergs danske Retskrivnings- og Toneklangs-Regler, vil lægge Accenten paa: jeg, eller paa : skrive, eller paa : Dig.