Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Adler FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1828-05-02)

2. Maj.

Naar jeg iøvrigt ser tilbage paa, hvad jeg i dette Brev har tilskrevet Dig, frygter jeg for, at dette babyloniske Taarn af miscellaniske Efterretninger ikke er, som Du ønsker det. Har Du kedet Dig ved dets Gennemlæsning, saa grib fat paa »Flyveposterne« ; men jeg veed virkelig ikke, hvorledes Breve til en stadig Fraværende rigtig skulle være indrettede, idet jeg selv s. 30 aldrig har været længere Tid end en Uges Tid borte fra Byen. Mange Smaating interesserer i Øjeblikket den Tilstedeværende (skønt desværre ikke længere mig), som tabe al Værd for den Fraværende, der først faar dem at vide i Maaned efter, men paa den anden Side er Sindet for den, der er borte fra et Sted, vel ofte saa længselsfuldt efter noget fra dette Sted, at han tager imod endogsaa tørre københavnske Jyder i denne Henseende. Jeg saa det derfor gærne, om Du underrettede mig om, hvad der er at bemangle ved mine Skrivelser, om dette skulde beklippes og hint udvikles videre, om Theaterefterretninger skulde formindskes og de litterære formeres, eller hvorledes Du vil have det. — Skriv mig snart om dette og mere.