Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Adler FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1828-07-23)

23. Juli 1828.

. . . . Uden Omsvøb, gode Ven! — skriv mig oftere til, end Du har gjort, hvis Du vil sætte mig istand til at tilskrive Dig saa ofte som hidtil. Min Sygdom s. 33 helbredes bedst ved Selskab, og det har jeg næsten intet af. Uagtet 2—3 enkelte skikkelige Mennesker (Møhl, Kilde, Hertz) nu og da gaa velvilligen om mig, og en hel Hoben Andre sætte milde og venlige Ansigter op, naar de se mig, og saa interessere sig forskrækkelig for mig, føler jeg dog stadig Trang til at kaste mig i en Vaudevilletone ved at synge : ene er jeg, skønt ei ensom. Jeg trænger kort sagt i en saadan Grad til virkelig eller Brev-Samtale med Venner, at det maa være Dig en Art Samvittighedssag at tilskrive mig, selv om Genstanden for dine Skrivelser kun er det ubetydelige Ribes ubetydeligste Hændelser. Imidlertid er det, med alt det, dog bedre med mig end forhen, og engang imellem — skønt det kun er sjældent, ser jeg en Slags Muelighed i at jeg kunde komme mig aldeles, skønt det vel i saa Fald vil vare længe. Dog — det nytter ikke at tale om disse Sager, og derfor til andre Ting!

Heibergs Udkast »Ellepigen« er antaget. Der er, saavidt jeg har hørt, halvt historisk og spiller i Christian d. 4des Tid. Den Musik, som der skal være til — men som nok blot er Chore — komponerer Kuhlau; Dansen, siges der, at Heiberg selv skal komponere !

Af andre kuriøse Sager veed jeg intet, der kunde interessere Dig synderligt. Om Forgifteiserne i Halmstad ved Hummer, af hvilke over 50 Mennesker ere blevne syge, faar Du vel det behørige Kvantum Kundskab gennem Aviserne. Ogsaa her har Nydelsen af Rejer foraarsaget betydelige Tilfælde i 5—6 Familier, og en Mand paa Christianshavn er død deraf. Dette og Forventningen om Rariteterne ved Prins Fritz’s og Prinsesse Wilhelmines Bryllup holder i denne Tid Folk vaagne. s. 34 — Dyrehaugstiden er nu forbi; den florerede ved Jongleurer, fattige Ridekunster, kloge Jomfruer, stærke do., kloge Hunde etc. — Foreningen højtideligholdt forleden sin Stiftelsesdag paa samme Maade som forrige Aar, nemlig ved en Æderejse. Jeg var ikke med.

3