Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Adler FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1828-08-22/1828-08-23)

22—23. Aug. 1828.

Uagtet dit nederdrægtige Brev af 29. f. M. har jeg dog endnu saa meget godt Hjærtelav mod Dig, at jeg vilde tilsende Dig den indholdsrigeste og tillige nydeligste Skrivelse af Verden, om jeg kunde; men dette er for Øjeblikket allerede umuligt i Positiv, altsaa meget mer i Superlativ. For det første kan Du, eller rettere sagt: jeg løbe op i Studenterforeningen, i Athenæum (om jeg var der), til Dr. David, i Cancelliets Archiv-Contor, hos Minnis, til den tykke Jürgensen, i Reitzels Butik, kort overalt hvor man ellers kan vente at finde de mest nye og velsmagende Nyheder, og Du, eller jeg, vil se hele, lange Rækker Mennesker staa der og gispe som i et lufttomt Rum. Der er intet nyt under Solen, sige de alle tilhobe. For det andet (quoad Nydeligheden), da kan Undertegnede vel aldrig skære sin Pen til disse velvalgte Talemaader, denne ophøjede Stil, disse henrivende Udtryk etc., da jeg overhovedet aldeles ikke kan skære min egen Pen; men mindst kan jeg glimre for Dig paa den omtalte Maade paa en Tid, da mine Vinger hænge saa slapt ned, som en stakkels Spurves i ½ Times Regnskyl, og mindst kunne mine Tanker gaa i smukke Paradeskridt gennem Sjælland, Fyen og en Del af Jylland, medens jeg saa meget, som altid endnu er Tilfældet, snart er ude af mig selv, og snart paa det s. 35 allerdybeste inde i mig selv uden i nogen Maade at kunne passe den dejlige, mellemliggende Skønhedslinje . . . .

Mine litterære Nyheder ere mer tilkommende end nærværende. Saaledes kommer da endelig Øhlenschlægers »Hrolf Krake« snart ud, og samme Autor arbejder friskt væk paa tvende, store historiske Dramaer: »Carl den Store« og »Longobarderne«. At de ville blive mindre gode, staar til at vente, da han er lige uheldig, hvad enten han rejser med Bertouch 1 ) eller med sin Muse til de fremmede Lande. Item vil han, for at hele Verden saavidt muligt kan blive delagtiggjort i hans digterlige Herlighed, udgive sine samlede Værker i en Haandudgave i 1 Bind, ad modum Shakespeares, Byrons, Moores etc. . . . . Rahbeks nye Maanedsskrift »Tritogenia«, 1. Hæfte, er udkommet og indeholder 1) en Indledning til den danske Digtekunsts Historie under Chr. VII af Rahbek, nemlig: a. Et Reskript ang. Trykkefriheden; b. Betragtninger over Bernstorff, der den Tid fik Afsked; c. Et Digt af Voltaire, fragmentvis oversat, med nogle Bemærkninger af Jakob Baden om samme Digt. Jeg gad vidst, om Rahbek, naar det paa 3—4 Ark blev sat ordentligt ud fra hinanden, kunde begribe, at Benævnelsen: Indledning til den danske Digtekunsts Historie er mindre passende til det Indhold. 2) En Afhandling af Bredsdorff om Midlerne imod Luxus’s Udbredelse i et Land, hvor der angives til Slutningen som det ypperste, ja eneste probate Middel, at aandelig Kultur smukt udbredes i Landet, saa vil Folket nemlig af Respekt for Aanden glemme de jordiske Ting. Oh ! Oh ! 3) En simpel Fortælling om et gammelt Dokuments Forfalskning s. 36 af R. Nyerup; og endelig 4) en historisk Maaneds-Due eller -Rose. Jeg har sat Indholdet saa vidtløftigt ud fra hinanden, for at Du dog kan have det, da Du vel næppe faar Heftet selv at se; som Rygtet gaar, skal Rahbek aldeles ikke kunne begribe, hvorfor det bliver saa overmaade lidet læst og afsat . . .

3*

Da vort store kongelige Theater er lukket, og jeg vil blive i Vanen at skrive noget om Skuespil, staar mig kun tilbage at sige Noget om Kuhns 1 ). Jeg ser, at »Aarhuus Avis« og vel altsaa ogsaa maaske Ribes, har omtalt den nye Pantomime »Jocko« med Ros og Ære. Jocko er en ædel Abe, saa dydig som nogen ifflandsk Biedermann, men ikke saa anstændig; thi han luser sig, spiser Smaadyrene og gør uanstændige Gebærder med en Flaske Vand, som han hælder ud. Bemeldte Abe redder to Gang et Barn etc. ; det er naturligvis noget daarligt Tøj . . . . Petoletti, der har adskilt sig fra Kuhn, har lejet et stort Theater, der er opbygt paa Blaagaard af en Bager 2 ), og har engageret to store Selskaber, et til æquilibriske Kunster og et for Pantomimerne; de begynde i næste Maaned.