Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Adler FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1832-04-10)

10. April 1832.

Jeg tilskriver Dig disse Par Ord for at meddele Dig en Underretning, som Du kan gøre Krav paa at erholde snarest muligt af mig, og som det vilde være mig ubehageligt at lade Dig først komme for Øren fra Andre. Denne Nyhed bestaar deri, at vor Ven Hertz endelig har demaskeret sig som Forfatter af »Gjengangerbrevene« etc. At jeg ikke har aabenbaret Hemmeligheden om hans Forfatterskab for nogen af mine Venner, som ej vidste det fra ham, selv ikke for Dig, er noget, som Du vel fuldkomment undskylder. Han er desuden Autor til »Amors Geniestreger«, »Burchardt«, »Flyttedagen«, » Emma«, Vaudevillerne »Kjærlighed og Politie« og »Arvingerne« samt til hele den anonyme Nytaarsgave, s. 171 med Undtagelse af Indlednings-Fortællingen, der er af mig. Hvorledes jeg, der ellers paa ingen Maade giver mig af med at skrive poetica, er paa Prent kommen med i saadant et Complot, skal jeg, hvis Du ønsker det, en anden Gang fortælle Dig, men for Tiden har Constitutionsvæsenet (der nu i 3 Dage næsten uafbrudt beskæftiger hele Cancelliets Personale med Afskrivning, Diktering og Conferering) samt Snakken om og Betragtninger i Anledning af hin Hemmeligheds Aabenbarelse m. m. occuperet min Tid saa aldeles, at jeg ikke kan andet end øjeblikkeligen slutte dette lille Brev.

P. S. Hertz blev ogsaa døbt igaar; Kilde og jeg vare Faddere.