Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Adler FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1832-11-08)

8. Novbr. 1832.

.... Hvad mig selv angaar, kære Ven, da er jeg hverken meget frisk eller meget fornøjet. Imidlertid kunde det unægteligt være værre i begge Henseender. Jeg har som sagt endel at tage vare. En af de Ting, som i de tvende sidste Aar har skaffet mig meget at gøre, nemlig Notariatet ved det juridiske Fakultet, bortfalder nu, da Ussing er kommen hjem fra sin Udenlandsrejse. — Forresten foraarsager det Tab, jeg nu ved hans Hjemkomst lider i mine Indtægter, saaledes som de have været i de sidste Aar, at jeg maa se mig om efter andre Resourcer, navnligen om Manuduktioner, og da disse ikke blot ere vanskelige at faa, men ogsaa, naar man har faaet dem, af det Slags Arbejde, som man ikke gør med stor Lyst, saa formere disse Omstændigheder just ikke mit Humeurs Blidhed. — Et litterært Arbejde, Fremstilling af Skattevæsenet under Christ. d. 3dje og Fred. d. 2den, fuldførte jeg paa en 4—6 Uger i Sommer. Det er ikke lille og indeholder en Mængde Oplysninger om en Art af Materie, som man ikke havde et Ord trykt om, og som ej heller udenlands har fundet Dyrkere. I Begyndelsen af September var jeg allerede færdig, men da mit Arbejde var grundet paa Uddragene af Cancelliets Protokoller, maatte det først underkastes Collegiets videtur, for at ikke Statshemmeligheder skulde komme for Lyset. Ørsted beholdt det derpaa i et Par Maaneder og har først nu leveret det tilbage med Erklæring, at der intet ondt var i det, og at han havde gennemlæst det med megen Interesse. Saasnart jeg faar det tilbage, skal det straks i den lange Reitzel, den store og næsten eneste Forlægger af de Skrifter, der nu kommer ud. Til et andet Arbejde, en s. 185 historisk Fremstilling af Landets Inddelingsviis, i Lehn (siden Amter) og Herreder m. v., har Falck i Kiel lejet mig gennem Rosenvinge. En saadan Afhandling vil han have til »Staatsbürgerliches Magazin«, og jeg modtog forleden et tysk Brev fra ham i den Anledning, hvilket foraarsager mig adskillige søvnløse Timer i disse Nætter, naar jeg egentlig tænker paa, at jeg skal svare ham i det tyske Maal. Baade Brev og Afhandling skulle imidlertid faa Lov til at vare en Stund. —

Publica er her næsten intet af. Den store Constitutionssag synes at hvile en dyb Søvn. Nogle mene endog, at den skulde dø rent hen. Det kan jeg vel ikke tro; men til Dronningens Geburtsdag kom der rigtignok ikke noget af den for Dagens Lys. Iblandt flere Rygter gik der for nogen Tid siden ogsaa det, at Rusland og Preussen vare indkomne med Protester imod den hele Sag eller dog i det mindste imod, at der skulde blive tilstaaet Danmark og Hertugdømmerne andet og mere, end de preussiske Undersaatter havde faaet. Ørsted har længe ikke haft noget med Constitutionsvæsenet at gøre ; men Stemann har i meget lang Tid hjemme, i stor Stilhed, haft meget betydeligt Arbejde, ligesom der allerede i over en Maaned dagligen har siddet en af Cancelliets dummeste og tavseste Skrivere hjemme i hans Cabinet og skrevet rent for ham ....