Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Adler FRA: Peder Vilhelm Jacobsen (1834-11-11)

11. Novbr. 1834.

Jeg stod imorges op Kl. 3, en halv Time før min sædvanlige Tid, og derved som og ved en Times Ferie, som et af mine 5 Sæt Manuducender idag forunder mig, ser jeg mig nogenlunde i Stand til at tilskrive Dig. Jeg siger: nogenlunde; thi et fortsat Arbejde af 7 Timer har allerede nu — Kl. 10 — udmattet mig saa meget, at jeg ikke kan skrive med nogen Vigeur, selv om jeg ellers skulde kunne det. Jeg behøver ingen Undskyldning, fordi jeg har ladet Dig vente saa længe efter Breve; thi ultra posse nemo obligatur, som vi Jurister sige, og det har været mig umuligt at vinde saa megen Tid, som der fordredes for at skrive Dig til. Jeg ser det virkelig an med den største Forundring, at jeg har kunnet udholde et saadant Liv i snart 2½ Maaneder, s. 210 og det, at jeg ikke er bukket under, er ogsaa næsten det eneste, der giver mig Haab om endnu at kunne staa imod til ind i April, ved hvilken Tid først et af mine Manuducend-Selskaber forlader mig. Uheldigvis har ogsaa Retten og Skiftekommissionen aldeles i Utide givet mig meget mer at bestille, end jeg havde gjort Regning paa. Besøgene af Hertz, der er hjemkommen, og mine faa andre Bekendte, som nu og da om Aftenen komme til mig, tage ogsaa endel Tid op, og jeg kan dog ikke nyde deres Selskab ret, fordi Tanken er fyldt med Forretninger, jus og Frygt for, at den korte Recreations-Tid ikke skal kunne blive erstattet. Jeg arbejder mange Dage saa at sige aldeles uafbrudt en 15 —16 Timer, og det i Forretninger — saasom Manuductioner, der høre til de mest anstrængende og nedslaaende. Imidlertid gaar det; mit Bryst har hidtil ikke været ganske saa slemt som forrige Vinter; mine Øjne holde bedre ud, end jeg troede, og min Gigt er ikke værre end altid; kun Humeuret virker mit Arbejde ufordelagtigt paa, og det er mig ligesaa ubehageligt som besynderligt, at jeg ikke kan leve i andet end jus.

14

Paa Mandag skal Stændervalgene gaa for sig her. David, Sibbern, Salicath 1 ) og de andre Skrighalse have bragt Materien noget i Tale, men egenlig Interesse har denne ikke vakt mere end tidligere. Det er en Nyhed, hvorom der snakkes endel, men som om alle andre Nyheder. Jeg for min Del har ikke gjort den Ret gældende til Deltagelse, som jeg efter min Stilling — som Medejer af min Moders Gaard — kunde have gjort Paastand paa; heri var dog tildels min Fordyben i s. 211 Forretninger Skyld i Forbindelse med andre Omstændigheder (der skulde erhverves et Arveforhør, og mit ene Vidne var sygt); men tildels var det rigtignok ogsaa Ligegyldighed, der bragte mig til ikke at gøre noget Skridt i den Henseende. — De, der ved foreløbige Skrømtvalg — tildels af Personer, som ej kunne deltage i de virkelige — ere blevne opstillede som Mænd, der kunde fortjene at komme i Betragtning, ere naturligvis for største Delen aldeles uskikkede til det Brug, man vil gøre af dem. Fra Regeringens Side gøres der, saavidt vides, intet Forsøg paa at indvirke paa Vælgerne; men vil Stemann, at Valget skal falde maadeligt ud i de Liberales Øjne, er det ogsaa sikrest intet at foretage. Folk vælger nok af sig selv urigtigt.

Du har set, hvor dristige Stykker der findes i »Kjøbenhavnsposten« nu og da, og hvor patriotisk-liberal Davids »Fædrelandet« er. Foruden David er det især 3—4 unge Candid. juris, Fuldmægtige hos Procuratorer, som sætte sig ned i disse Blade, navnligen Buntzen (nu Prøveprocurator), Sager og Lehmann. Liunge har faaet 200 nye Subskribenter paa »Kjøbenhavsposten« (saa godt som 1600 Daler) siden den Tid, han blev aktioneret af Cancelliet....

Hertz er hjemkommen, ret tilfreds, kun forlegen i Henseende til sin Fremtid. Han veed ikke, hvorledes han skal kunne faa en fast Ansættelse, og noget sikkert trænge jo alle til. Han har ikke hjembragt Arbejder, men i det højeste en Del Planer. Andersen derimod har været mere virksom; om kort Tid udkommer en lang italiensk Novelle eller Roman. 1 ) Den er imidlertid ikke skrevet paa italiensk, da han ikke forstaar et Ord s. 212 af dette Sprog, uagtet han opholdt sig 1/2 Aar eller mere i Italien. En af Dagene skal der udkomme et nyt Bind Noveller af Hverdagshistoriens Forfatter. Vi her vide ikke, hvad vi skulle sige om dette Forfatterskab. Det bliver mere og mere Spørgsmaal: er det Heiberg eller ikke? — Et Lystspil af Øhlenschlæger: »Røverne i Italien« er i disse Dage blevet forkastet af Theater-Direktionen, netop paa samme Tid, som han gjorde sig Haab om at blive aldeles fritagen for Theater-Censuren; men det skal og være yderlig slet....

14*

Paa Comoedie har jeg været 2 Gange i dette Efteraar. Den ene Gang saa jeg Balletten »Nina« og sad aldeles forbauset over Fru Heiberg. Det er ikke blot hendes Mimik, der gør hendes Fremtræden deri saa udmærket; men den Vidunderlighed, at en Skuespillerinde kan optræde midt imellem et Dansepersonale, uden at den mindste Disharmoni lader sig tilsyne; det er som om en Engellænder ikke kunde kendes som engelsk midt iblandt Franskmænd. At hun har henbørt til Dansepersonalet i sin Barndom, hjælper hende vistnok endel, men af hendes Optræden i Skuespillet skulde man tro, at dette kun havde efterladt Zirligheden i de Bevægelser, som en Skuespillerinde har Brug for. — At Winsløw jun. er død, fik jeg med Bedrøvelse ret Begreb om i »Amors Geniestreger«, hvor Rosenkilde skulde remplaaere ham. Denne sidste, der mer og mer beherskes af den fide Idee, at han kan spille alt, har nu endog faaet sig tildelt Ludvig d. 11 te. 1 ) Han kan ikke s. 213 se, hvor uskikket han er til Roller, der kræve Moderation....