Danmarks Breve

Brevveksling mellem B. S. Ingemann og Fru J. C. v. Rosenørn

Brevudgiver:
Vílhelmine Heise, 1838-1912
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1837-09-19)
Sorøe d. 19 Sept. 1837 . Kjære gode Fru Rosenørn ! Tillad mig at sende Dem medfølgende Smaasange, som jeg troer vil finde Gjenklang i Deres kjærlig fromme Sind, uagtet de nærmest ere bestemte for Børn; men Børn skulle vi jo dog Alle i en vis Forstand være, og den glade

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1837-09-25)
Khvn . 25de Sept. 1837 . Kjære Professor Ingemann ! De har saa ubeskriveligen glædet mig ved Tilsen delsen af Deres herlige Børnesange og ved Deres venlige Brev, saa jeg forgjæves vilde lede efter Ord som ret kunde udtrykke Dem min Taknemlighed. Jeg trøster mig ved at

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1838-04-01)
D. 1ste April 1838 . Kjære Veninde! Omtrent samtidig med denne lille Epistel skulde min „Renegat" præsentere sig for Dem, og jeg beder Dem undskylde, at han igrunden er en Slyngel eller hvad jeg dog heller med hans eenfoldige Tjener vil antage – „kun gal". At jeg har tæ

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1838-04-29)
Anrhuus , 29de April 1838 . Kjære Ven! Med Vemod tænker jeg paa at De og Deres elsked Lucie nu ere i Nærheden af mit Hjem i Kjøbenhav medens jeg sidder her hiinsides Havet! — Og naar jeg kommer tilbage, saa er De borte! — Kun i Erindringe skal jeg endnu nyde Sorøes Glæ

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1840-06-07)
Sorøe , 7de Juni 1840 . Kjære Fru Rosenørn ! Min hjerteligste Tak fordi De saa venlig har erindret den Privatlivets Constellation, der ligesom ironisk har sat min fredelige poetiske Tilværelse i Forbindelse med vor 28de Mais politiske Skaaler og Debatter 28de Mai var

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1840-09-21)
Nørholm , 21de Septbr. 1840 . Kjære Professor Ingemann ! Jeg takker Dem af mit ganske Hjerte for Deres venskabelige Brev, og al den Trøst De deri saa godhedsfuldt søger at meddele mig I Anledning af en Slægtnings Død. . . . . Jeg vil i Vinter savne mine smaae Forretni

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1840-12-26)
Sorøs d. 26de Decbr. 1840 . Kjære Fru Rosenørn ! Først i disse vore Feriedage har jeg faaet Ro til at underholde mig med kjære fraværende Venner, uden hvert Øieblik at afbrydes med staaende eller løbende Directorforretninger. Jeg har nemlig siden sidst i October maatte

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1840-12-31)
Nørholm , 31te Decbr. 1840 . Kjære Professor Ingemann ! Inden det gamle Aars sidste Øieblikke nedsynke „i Timeligheds Grav“ — maa jeg endnu engang bringe Dem min hjerteligste Tak for hver Glæde, Trøst og Opmuntring De med saa meget Venskab har skjænket mig i dets forg

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1841-02-27)
Sorøe d. 27de Febr. 1841 . Kjære Fru Rosenørn ! Endelig efter 4 Maaneders Director-Plager er jeg ved Waages Hjemkomst bleven hans Forretninger qvit indtil videre og kan nu efterat ogsaa mit Examens-Arbeide er endt, vederqvæge mig lidt i Ro. En lille Underholdning med D

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1841-04-01)
Nørholm , 1ste April 1841 . Kjære Herr Professor! Min hjerteligste Tak for Deres venskabelige Brev tillade De mig at sige Dem Selv; det voldte mig en tredobbelt Glæde: først ved den frydelige Forsikkring det indeholdt om Deres elskede Lucies tiltagende Fremgang til bed

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1841-04-19)
Sorøe d. 19de April 1841 . Kjære Fru Rosenørn ! Ligesom jeg idag for 14 Dage siden stod reisefærdig for at gaae ned til Dagvognen, modtog jeg Deres sidste venlige Brev, og jeg læste det paa Veien til Kjøbenhavn med stor Fornøielse. At det vedbliver at gaae godt frem me

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1841-05-31)
Sorøe d. 31te Mai 1841 . Kjære Fru Rosenørn ! Nogle Dage før vi modtoge Deres kjære venlige Brev havde vi modtaget en varm Hilsen fra Dem ved Fru Benzon. Efter Vinteren i Sygestuen og Ængsteligheden for Deres Theodor, som jeg nu haader fuldkommen rask, kunde

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1841-09-09)
D. 9de Scept. 1841 . Kjære Fru Roseuørn ! Dersom dette Brev træffer Dem, bringer det Dem min hjerteligste Tak for det venlige Brev fra Hamborg! At De ikke, som vi, har havt ftadig Regn i Thdskland 7 Uger efter Syvsoverdageu, fortalte Justrd. Nygaard, der havde været i

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1841-10-18)
Sorøe d. 16de Octb. 1841 . Kjære Fru Rosenørn ! Vi glæde os nu ved at vide Dem og Deres i god ; Behold her hjemme i Landet og i saa fuld Besiddelse af det meget Skjønne og Herlige, De har seet. Tak for den livlige Beskrivelse af Reisens Hovedpuncter og dens herlige Ind

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1841-12-25)
Juledag 1841 . Kjære Fru Rosenørn ! Med hjertelig Tak for Deres sidste venlige Brev bringer jeg Dem idag mine Øusker om Glæde i Juleu og et nyt lyksaligt Aar. Saa nydelsesrigt som det sidste bliver det vel neppe i ny Virkelighed, dog rigere endnu kan det blive, da det

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1841-12-30)
Kjbh . d. 30te Decbr 1841 . Kjære Professor Ingemann ! Inden Tidshjulet, i sin ustandselige Fart, ruller afsted med den sidste Rest af det gode Aar 1841, maa jeg endnu engang takke Dem ret af Hjertet, for ethvert frydeligt Venskabs-Beviis, De skjænkede mig under dets

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1842-02-07)
Sorøe d. 7de Febr. 1842 . Kjære Fru Rosenørn ! . . . Det svære Angreb paa Sorøe Academie Dette Augreb, som særlig var rettet paa Direktor Waage, finds i „Fædrelandet“ for 1842 Nr. 769 og 771. Forfatteren, medicinsk Student W. S. A. v. Rosen, var dimitteret fra Sorø Aka

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1842-02-22)
Kbhvn . d. 22de Febr. 1842 . Kjære Professor Ingemann ! Med den hjerteligste Taknemlighed har jeg modtaget baade Deres venskabelige Brev, og de mig saa godhedsfuldt tilsendte sjælfulde Digte. Jeg har atter frydet mig ved de mig forud bekjendte i Samlingen, som man glæ

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1842-03-14)
Sorøe d. 14de Marts 1842 . Kjære Fru Rosenørn ! Det glædede mig ret, at min sidste lille Digtsamling fandt saa venlig en Modtagelse hos Dem. Saavidt jeg har mærket, vil jeg ingen Grund have til at fortryde, at jeg udgav den. At bringe Folkedands - Sangen virkelig ind i

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1842-06-04)
Sorøe d. 4de Juni 1842 . Kjære Fru Rosenørn ! Min hjerteligste Tak for det venlige Brev, jeg her modtog d. 28de Mai og for den endnu større Fornøielse, De den Dag havde tiltænkt os ved selv at komme! Til dette kjære tiltænkte Besøg vil vi nu glæde os, enten det kan ske

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1842-10-01)
Sorøe d. 1ste October 1842 . Hjerteligst Tak for Deres kjære venlige Besøg, som vi kun havde ønsket længere. Det var en glædelig Oplivelse baade for Lucie og mig og saamange andre af Deres Venner her i Sorøe. Af Poesie havde jeg Intet at meddele Dem. Nu, da det skjønne Naturliv u

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1842-10-25)
Kjøbenhavn d. 25de Octbr. 1842 . Hjerteligen Tak, kjære Professor Ingemann , for Deres venlige Linier, og for den Godhed hvormed De erindrer mit sidste lille Besøg hos Dem og Lucie, som skjænkede mig saa megen Glæde. Inderligen har De ogsaa glædet mig ved den saa længe ønskte Ef

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1842-10-30)
Sorøe d. 30te Octbr. 1842 . Hjerteligst Tak, kjære Fru Rosenørn ! for Deres sidste venlige Brev, med de kjærlige Vidnesbyrd om Deres egen og Andres Deeltagelse for min Psalmedigtning. Det er mig vistnok en stor Glæde, naar jeg as i og til hører, at det er lykkedes mig at give Ta

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1842-12-24)
Jule-Morgen 1842 . Kjære Fru Rosenørn ! En velsignet og ret glædelig Juul ønske vi Dem her af Hjertet. Først nu har jeg faaet lidt Pusterum ester flere Maaneders uafbrndte Director-Sysler. Det var en sørgelig Cnde det tog i Waages Huus. Nu har imidlertid Sygdommen, som

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1843-01-10)
Sorøe d. 10de Jan. 1843 . Venligst Hilsen med de bedste Ønsker for det nye Aar og hjertelig Tak for alt beviist Venskab i det Gamle! Deriblandt ogsaa for det sidste kjære Brev mod Aarets Udgang! Det man have forstukket sig blandt mine Directorpapirer; thi nu da jeg vil have det f

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1843-02-17)
Kjøbenhavn d. 17de Febr. 1843 . Kjære Professor Ingemann ! Vil De tilgive mig at jeg har tøvet saa længe med at sende Dem min hjerteligste Tak, saavel for Deres venskabelige Brev, og venlige Øusker til det nye Aar, som kjære nye Udgave af Deres herlige Psalmer. Jeg ops

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1844-02-23)
Sorøe d. 23de Febr. 1844 . Kjære Fru Rofenørn ! I Deres venlige Brev til Lucie, som Hun foreløbig takker hjerteligst for og med bet Første selv vil besvare, yttrer De Interesse for en Dem ubekjendt Sang Den stille Sabbath (paasteløverdags-Sang): ˵Dag til hvile! Dag til

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1845-09-13)
Sorøe d. 13de. Septb. 1845 . Det i disse Dage udkomne Program ˵Om flere af den ældre Berdens religiøse Myther og om deres Forhold saavel indbyrdes som til den høiere Sandhed” af Hauch. til Festen her paa Kongens Fødselsdag vil vist interessere vor ædle Dronning og Dem, vor kjære

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1845-09-23)
S. T. Herr Etatsraad Ingemann Ridder af Dannebrog og Vasa Ordenen. Hendes Majestæt Dronningen har besalet mig at tilkjendegive Dem, og ved Dem, Academiet, hendes Tak for det tilsendte Exemplar af Professor Hauchs Program til Festen paa Sorøe Academie, den 18de September

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1845-09-29)
Sorøe d. 29de sepbr. 1845 . Med forbindtligst Iak for den godhedskulde Beførgelse af Programmet og med paafkjønnelse, paa Academiets og Forfatterens vegne, af dets gunstige Modtagelse, beder jeg Dem ogfaa modtage min Iaksigelse for be venlige private Yttringer i Deres Brev og for

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1846-01-07)
Sorøe d 7de jan 1846 . Med mine hjerteligste Ønsker om Lykke og Velsignelse for Dem i det nysbegyndte Aar, sender jeg Dem her en lille Bog, hvoraf Halvdelen as Jndholdet tilforn har været trykt, men den sidste Halvdeel vil være Dem ubekjendt. De skulde havt Bogen paa samme Tid so

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1846-09-15)
Sorøe d. 15de Sepbr. 1846 . I den Formobning, at D. N. i disse Dage opholder Dem i Plöen med H. M. Dronningen og der vil høitideligholde Kongens Fødselsbag, tager jeg mig den Friheb at sende Dem 3 Exemplarer af en Cantate, som vil blive udført her paa Academiet d. 18be, med Anmob

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1846-10-02)
Plöen d. 2den October 1846 . Kjære Herr Etatsraad Jugemann! Dagligeu har jeg bebreidet mig at have tøvet saa længe med at sende Dem min hjerteligste Tak for Deres veulige Brev, og for den herlige Sang til vor dyrebare Kouges Fødselsfest i Sorøe. I Begynde

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1846-10-23)
Sorøe d. 23 October 1846 . Høitærede Fru Overhofmesterinde! Kjære Fru Rosenørn ! Jeg henvender mig først til Overhofmesterinden med Bøn om Overleverelsen af hoslagte Mæcenat-Exemplar af Wegeners Program til Hds. M. Dronningen, hvorhos jeg tillige anmoder D. N. om, at

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1847-11-16)
Sorø d. 16de Novbr. 1847 . Jnderlig kjære Frn Rosenørn ! Dette lille Brev bliver maaskee meget gammelt inden det kommer til Dem. Jeg fender det nemlig idag til, Reitzel, for af ham at tilstilles Dem, naar den lille Bog, som medfølger, er heelt færdig. Exemplaret med de

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1848-03-19)
Sorø d. 19de Marts 1848 . Meb dette lille Brev til der fra Reitzel blive sendt D. N. et Par Exemplarer af min Sørgefesttale Over Kong Christian d. 8de. her, hvoraf jeg beder Dem have den Godhed at beholde det ene og overrække den elskværdige Dronning Amalie det andet. Det var m

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1848-03-28)
Amalienborg d. 28de Marts 1848 . Kjære Etatsraad Ingemann ! Med den hjerteligste Taknemlighed har jeg modtaget Deres skjønne Sørgetale over vor uforglemmelige Konge, hvem Herren kaldte til fig i et saa beleiligt Øieblik. Maa vi ikke takke Gud at endog vor Sorg over Han

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1848-03-30)
Sotø d. 30te Marts 1848 . Kjære Fru Rosenørn ! Deres kjære venlige Brev var os ret til Opmuntring og Beroligelfe i den uhyggelige Stemning, man i denne Tid bestandig lever i, og under Bekymringen ogsaa for Deres og den fromme agtværdige Dronnings nærværende Stilling. R

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1849-02-28)
Sorø d. 28de Febr. 1849 . Kjære Fru Rosenørn ! Jeg kommer denne Gang til Dem med et Eventyr, som i Slutningen af det mærkelige Aar 1848 havde en befriende Virkning paa mig selv, midt under vore patriotiske Lidelser og det store enropæiske Frihedsvirvar. At Digtningen i

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1849-04-16)
Amalienborg d. 16de April 1849 . Tilgiv mig, kjære Etatsraad Ingemann , at jeg har ladet saa lang Tid gaae hen, inden jeg har takket Dem for Deres kjære venskabelige Brev, og for det interessante Eventyr, som De havde den Godhed at sende mig. . . . Dette var nu mine pr

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1850-07-01)
Sorø d. 1stc Juli 1850 . Kjære Fru Rofenørn ! Hermed fender jeg Dem et Exempl. af mine „fire nye Fortællinger", som jeg ønsker maae tiltale Dem, tilligemed et stadseligt Mæcenat-do. til mulig Overleverelfe i Deres kjære Dronnings Haand, hvis De troer, at ikke den først

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1850-07-20)
Sorgenfri d. 20de Juli 1850 . Jeg takker Dem ret hjerteligen, kjære Etatsraad Ingemann , for den smukke Rose De sendte mig med mine Børn — venlig Erindring fra en svunden Tid! Den siger mig, ligesom Deres og Lucies kjærlige Breve, at den svundne Tid ikke er udslettet af Deres Hj

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1850-07-30)
Sorø d. 30te Juli 1850 . Naar De modtager dette Brev som kan betragtes (som en Fortsættelse af Lucies) har De med Guds Hjælp, frisk og glad her oplevet den Fødselsdag, som det forekommer mig De har troet at skulle høitideligholde i en anden Verden. Lad os kun glæde os til hiint F

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1850-09-28)
Sorø d. 28de Septbr. 1850 . Kjære Fru Rosenørn ! Om nogle Dage vil der blive bragt Dem en lille Bog fra mig ved Rei*el. Det er en Novelle, der spiller i Årene 1847—48 og 49. De vigtige Tidsbegivenheder, som vi Alle have seet dem fra det stille Hjem, ere heri optagne so

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1850-10-19)
Sorgenfri d, 19de October 1850 . Jeg takker Dem ret hjertelig kjære Etatsraad Ingemann , for Deres venskabelige Brev, og for den glæderige Nydelse Deres elskværdige „stumme Frøken" har bragt mig. Det er en skjøn Idee at lade Sjcelens dybe Følelfe gjennembryde Tungens Baand. Figu

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1851-01-02)
Sorø d. 2den Jan. 1851 . Kjære gode Fru Rosenørn ! Gud velsigne Dem i det nye Aar! hjerteligst Tak for Deres trofaste Venskab i saa mange foregaaende! Ogsaa inderlig Tak for det kjære skriftlige Besog Nytaarsaften! Det erindrer os altid om de smukke Dage, vi havde samm

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1852-12-03)
Sorø d. 3die Decbr. 1852 . Kjæreste Fru Rosenørn ! Om nogle Dage vil De gjennem Reitzel modtage en Julehilsen fra mig med et Exemplar af min nye Roman „Landsbybørnene". tilligemed et andet Exemplar, som jeg vil bede Dem have den Godhed at overrække H.

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1853-02-03)
Amalienborg d. 3die Febr. 1853 . Jeg haaber, kjære Herr Etatsraad Ingemann , at De maa have hørt af Andre, at jeg i 6 Uger har været Patient, af den kjøbenhavnske Epidemie, Grippen, og i 3 Uger har været indespærret for dermed følgende Øiensygdom, der gjorde mig skriftlige Samta

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1853-08-04)
Sorgenfri d. 4de August 1853 . Kjære Etatsraad Ingemann ! Det er seent jeg fremkommer med min hjertelige Tak for Deres venskabelige Bilag til vor kjære Lucies sidste Brev til mig. Men maaskee veed De at jeg har brugt en Brøndcur; jeg har drukket Emservand i 5 Uger, og

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1853-08-08)
Sorø d. 8de Aug, 1853 . Kjære Fru Rosenørn ! Det glædede mig ret at see et Livsog Venskabs-Tegn fra Dem i denne Bratdødens Tid, og see Deres sunde christelige Beskuelse af denne vistnok for Mange yderst sørgelige Prøvelsens Tid; jeg mener ikke dem, der døe, men dem, de

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1854-01-01)
Sorø d. 1ste Jan. 1854 . Kjæreste Fru Rosenørn ! ... Ja, Gud give det nye Aar ikke maa ligne det gamle — det var uhyggeligt, hvis det ikke var grueligt — dog det var sagtens fornødent saaledes — store skjønne Lysninger saae vi jo ogsaa i dets Mørke. Det var en Krig med

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1854-05-24)
Sorø d. 24de Mai 1854 . Kjæreste Fru Rosenørn ! Gjennem min Forlcegger vil De med det Første modtage 2 Exemplarer af min lille „Confirmationsgave", eet til Dem selv, og eet til vor elskelige Dronning, som jeg beder Dem have den Godhed at overrække hende. Den lille Bog

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1854-06-08)
Sorgenfri d. 8de Juni 1854 . Ret af Hjertet takker jeg Dem, kjære Etatsraad Ingemann , for Deres saa venlige Brev, og for de tilsendte opløftende og skjønne Catechismus-Sange, som jeg dagligen læser ved min Morgen-Andagt. Hendes Majestæt Dronningen har paalagt mig at bringe Dem

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1854-11-07)
Sorø d.7de Novbr. 1854 . Kjøreste Fru Rosenørn ! Jeg skulde før have besvaret Deres venlige kjære Brev, Psalmesangen vedkommende, hvis jeg ikke fra Morgen til Aften havde næret som sastbundet til dette Arbeide, og siddet begravet i Psalmebøger, som jeg skulde sammenhol

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1855-09-17)
Sorø d. 17de Sept. 1855 . Kjæreste Veninde! Gjennem Rei*el vil De i disse Dage have modtaget 2 Exemplarer af mit Digt „Tankebreve fra en Afdødˮ. Det ene er med Tilskrift til Dem felv og det andet beder jeg Dem have den Venlighed at overrække H. M. Dronningen fra mig med

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1855-10-21)
Sorgenfri d. 21de Octbr. 1855 . Det maa forekomme Dem heel besynderligt, kjære Etatsraad Ingemann , at jeg i faa lang Tid har tilbageholdt Dem min Tak for Deres smukke Digt, og for Deres venstabelige Brev — og jeg maa derfor begynde med at sige Dem at jeg i fire Uger har oæret s

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1855-10-25)
Sorø d. 24de Octbr 1855 . Kjæreste Fru Rosenørn ! Den lange haardnakkede Forkjølelse haabe vi nu De har saaet Bugt med, og at vi med Guds Hjælp endnu med taaleligt Helbred og frisk Sind ret ofte skulle sees og vexle venlige Ord sammen paa denne Side det store Mellemrig

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1856-01-02)
sorø d. 2den Jan. 1856 . Kjære trofaste Veninde! Lad mig gjøre Lucies Ord Ingemann havde sluttet sit Brev saaledes: „Ja hvor der kan ligge meget deiligt i Erindringer! Dante siger, at naar vi fra Skiersilden kommer ind i Paradis, skal vi drikke af to Floder, Forglemmels

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1857-01-02)
sorø d. 2den Jan. 1857 . Kjære høitelskede Veninde! Lad mig ogsaa takke Dem ret hjertelig for det os faa kjære Nytaarsaftensbesøg, som vi allerede iforveien glædede os til og fom altid faa venligt bringer os de gamle Dage i Sorø ihu, naar jeg fulgte Dem hjem og fik Unde

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1857-05-27)
Sorgenfri d. 27de Mai 1857 . Kjære Etatsraad Ingemann ! I Aar, mindre heldig end ifjor, kan jeg ikke personlig bringe Dem mine bedste Ønsker i Anledning af den 28des frydelige Gjenkomst. De ville derfor tillade mig at sende disse fattige Linier der skulle repræsentere

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1858-01-03)
Sorø d. 3die Jan. 1858 . Kjære trofaste Veninde! Det kjære Nytaarsaften-Brev udeblev heller ikke i Thorsdags. Vi greb det fom altid med Glæde; men vor Glæde blandedes med Vemod, medens vi dobbelt paaskjønnede den kjærlige Opoffrelfe af de endnu svage Reconvalescent-Kræf

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Rosenørn, Ingeborg Christiane; (1858-05-27)
Sorgenfri d. 27de Mai 1858 . Kjære Conferentsraad Ingemann ! Det er kun faa Timers Kjørsel herfra til Deres idylliske Hjem, og dog kan jeg ikke overkomme disse faa Timers Bevægelse og Uro. Hvor langt hellere bragte jeg Dem ikke imorgen Personlig mine bedste Ønsker i An

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1858-05-31)
sorø b. 31de Mai 1858 . Kjære trofaste Veninde! Hjerteligst Tak for Tankebesøget d. 28de! Det havde vistnok oæret glædeligt for os at see Den: personlig den smukke Vaardag; men paa enhver anden Vaareller Sommerdag vil vi dog altid have Dem mere for os selv, og langt bed

BREV TIL: Rosenørn, Ingeborg Christiane; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1859-01-03)
Sorø d. 3die Jan. 1859 . Kjære trofaste Veninde! Nytaarsaften bragte os atter det kjære Tankebesøg, som nu i saa mange Aar har været vor glædelige Erstatning for det vistnok endnu glædeligere personlige Aftenbesøg i de forrige Dage. Hvergang Brevet den Dag kommer, modta