Danmarks Breve

BREV TIL: Ingeborg Christiane Rosenørn FRA: Bernhard Severin Ingemann (1837-09-19)

Sorøed. 19 Sept. 1837.

Kjære gode Fru Rosenørn!

Tillad mig at sende Dem medfølgende Smaasange, som jeg troer vil finde Gjenklang i Deres kjærlig fromme Sind, uagtet de nærmest ere bestemte for Børn; men Børn skulle vi jo dog Alle i en vis Forstand være, og den glade Følelse af Barneforholdet til den store evige. Fader veed jeg De kjender og holder fast paa. Naar den Stemning indfinder sig hos mig, føler jeg mig allerlykkeligst, og det kommer mig da for som hiin store Fader s saae mildt dertil og betragtede selv Menneskenaturens mindst glædelige Phænomener som store Børnestreger, hvorover han med sin uendelige Kjærlighed slog Streg.

At vi her savne Dem meget behøver jeg da ikke at sige Dem. Det vilde glæde os meget kunde Haabet gaae i Opfyldelse om at see Dem her i næste Maaned. Jeg har været doven i Sommer, om jeg vil vedre mig i det Stykke til Vinter veed jeg ikke endnu. Vi har faaet en ny vakker Familie her i Waages *) .

Jeg havde nær faaet Lyst til at blive Secretair i Ordenskapitlet; det var en Sinecure for en Poet, der behøvede Hovedstadslivet til Incitament til sine Tider, Men den academiske Virksomhed her er dog undertiden s. 2 nogen, og en blot Sinecure nbehagelig; medens jeg tænkte løselig derpaa, blev Posten besat.

Deres gamle kjære Bolig er nu forandret til et kjedsommeligt Kasserer-Contoir. Den nydelige Have har jeg ikke seet i Sommer og ingen Nattergal hørt fra Bænken paa Høien. En lille Lillieconval, som engang har kiget Stjerner deroppe, hører til mit Herbarium. — Min Stjernekundskab gaaer det nu tilbage med, hvor ufuldkommen den var; jeg — famlede dog kun iblinde og kunde neppe uden Hjelp finde Polarstjernen end sige tænke paa at gjennemtrænge hiin rige Naturverdens Mysterium. Dog til en opløftende Idee og Billedet for en Verdensanskuelse ledede hiin Famlen efter den ledende, Traad i den cosmiske Natur-Labyrinth, og derfor takker jeg min taalmodige Lærerinde.

De hjerteligste Hilsener fra Lucie og
Deres hengivneste
B. S. Ingemann.