Danmarks Breve

BREV TIL: Bernhard Severin Ingemann FRA: Ingeborg Christiane Rosenørn (1840-09-21)

Nørholm, 21de Septbr. 1840.

Kjære Professor Ingemann!

Jeg takker Dem af mit ganske Hjerte for Deres venskabelige Brev, og al den Trøst De deri saa godhedsfuldt søger at meddele mig *) . . . . Jeg vil i Vinter savne mine smaae Forretninger i Dronningens Asyl, og de frydelige Møder jeg der kunde have med hende. Dersom jeg her boede nærmere ved Varde, som er halvanden Miil herfra, saa vilde det ret friste mig at forsøge paa at faae et Asyl indrettet der; men nu er Afstanden mig for stor . . . Hauchs Tragedie glæder jeg mig til at faae at læse, saasnart den udkommer. Her er i Nærheden en Commissionair for Boghandlere i Khvn., som erholder temmelig snart hvad der udkommer: saa De hører, at vi, i literair Henseende, ikke just leve i nogen Udørken. Et meget godt Bibliothek findes her paa Stedet, men neppe gjetter De, hvad jeg deraf har valgt mig til Studium i Vinter — det er en Lærebog i Mathematik, hvoraf jeg ønsker at faae saa meget som nødvendigt til bedre at forstaae Astronomien som Videnskab. Min Broder er min Veileder paa dette ubekjendte Gebeet. Han, saavelsom min Stine bede sig venskabeligen erindrede. Hvis det ikke trætter Dem beder jeg Dem ved Leilighed at hilse mine gode Venner i Sorøe. Fornemlig maa jeg bede Dem, altid at ville bevare i venskabeligt Minde Deres hjertelig hengivne og taknemlige

C. v. Rosenørn.