Danmarks Breve

BREV TIL: Ingeborg Christiane Rosenørn FRA: Bernhard Severin Ingemann (1841-02-27)

Sorøed. 27de Febr. 1841.

Kjære Fru Rosenørn!

Endelig efter 4 Maaneders Director-Plager er jeg ved Waages Hjemkomst bleven hans Forretninger qvit indtil videre og kan nu efterat ogsaa mit Examens-Arbeide er endt, vederqvæge mig lidt i Ro. En lille Underholdning med Dem paa Papiret vil jeg begynde med; men Pennen er alt for miserabel — saa, nu er den bedre — Indledningen var ingen bedre Skrift værd: den var kun en halv Glæde over Befrielsen; thi saalænge jeg bliver her i Sorøe, kan jeg nu vente saaledes at blive misbrugt ofte og længe, hvis jeg ikke kan faae det anderledes indrettet. Helst rystede jeg det academtiske Støv ganske af mig og drog til Kjøbenhavn for at blive der, og er det godt, skeer det vel ogsaa tilsidst . . . Man taler om en heel Omcalfatring af Sorøe Academie, hvorved maaskee baade Capitaler og Docenter komme til Kjøbenhavn. Det skulde gjøre mig ondt hvis Reformen blev til et Slags Opløsning, skjøndt den nærværende Indretning synes mig uheldig og jeg selv i ethvert Tilfælde helst vil herfra. Hjerteligst Hilsen fra Lucie og Deres hengivneste

Ingemann.