Danmarks Breve

BREV TIL: Bernhard Severin Ingemann FRA: Ingeborg Christiane Rosenørn (1841-04-01)

Nørholm, 1ste April 1841.

Kjære Herr Professor!

Min hjerteligste Tak for Deres venskabelige Brev tillade De mig at sige Dem Selv; det voldte mig en tredobbelt Glæde: først ved den frydelige Forsikkring det indeholdt om Deres elskede Lucies tiltagende Fremgang s. 16 til bedre Helbred — som Gud vilde end mere fremskynde og befæste! — dernæst læste jeg saa gjerne Deres Yttringer angaaende en forandret Embedsstilling, og istemmer ganske Deres Ønske, at Kjøbenhavn maatte åbne Dem en behageligere Virkekreds, end den Skolelivet i det stille Sorøe kan byde Dem, især naar De saa ganske skal inddrages i dets mindste saavelsom større Bryderier. Vi — Deres talrige og skjønsomme Læsere og Læserinder, skulde formeligen protestere mod et saadant Misbrug af Deres kostbare Tid og Kræfter. En af mine Tanter, og af Deres ivrigste og taknemligste Beundrere, gjorde mig nylig det Forslag, at vi skulde tage Exempel af den nu saa hyppige Praxis og samle Underskrifter til en Petition til Forfatteren af vore meest yndede fædrelandske Romaner, indeholdende indstændig Begjæring om, at det maatte behage ham, ret snart at imødekomme vore længselfulde Forventninger efter mere. Hørte De blot hvor Mange der saaledes raabe Meer! Meer! saa vilde De i Naade bøie Deres Aand og Pen til Bønhørelse. Men desværre — de plagende Director-Forretninger begunstige ikke vore Ønsker: maatte De dog snart befries derfor! Gid De og Lucie, istedetfor at være bundne til Skole og Sopha, kunde blive mine Veivisere paa Reisen ind i Tydskland.

. . . Det glædede mig at see, af sidste Postdags Aviser, at Digteren Andersen lykkelig overstod sin Sygdom. Mon ikke hans Ildebefindende havde ligesaamegen psychisk som Physisk Grund? Den lunkne Modtagelse og skarpe Kritik som mødte Maurerpigen, kan maaskee have afficeret ham ubehageligt, og som Lægedom for dette Onde vil jeg nu ret ønske ham Held til, og Anerkjendelse af, hans næste Åndsproduct, som skal udvikles under Olympens klare Himmel. — Snart faae vi nu at see s. 17 nogle af Resultaterne af Paludan-Müllers Digter-Reiser — gid de maatte bringe ham Held og Ære, og os Andre Glæde. — Veed De, at 3 af Deres fordums Elever nu skulle modtage Stempel som Jurister? Den dygtigste bliver naturligviis Regenburg, men ogsaa min Theodor og Gustav Schmidt, haaber jeg ville gjøre deres Lærere Ære. For Alt det min Søn har vundet ved Deres omhyggelige Veiledning takker jeg Dem af et erkjendtligt Hjerte; ligesom jeg stedse, med den inderligste Taknemlighed, føler og erkjender hvorledes ogsaa min Aand hævedes til klarere Anskuelse af Menneskeliv, Historie og Poesie ved Deres oplysende Veiledning. Min Tak derfor, som for Deres høit skattede Venskab, vil aldrig døe, men leve uforgjængeligt under alle de Tilværelsens Omskiftninger som Alstyreren kan have forbeholdt den, som kalder sig Deres taknemlige Veninde

Christiane v. Rosenørn.