Danmarks Breve

BREV TIL: Ingeborg Christiane Rosenørn FRA: Bernhard Severin Ingemann (1841-04-19)

Sorøed. 19de April 1841.

Kjære Fru Rosenørn!

Ligesom jeg idag for 14 Dage siden stod reisefærdig for at gaae ned til Dagvognen, modtog jeg Deres sidste venlige Brev, og jeg læste det paa Veien til Kjøbenhavn med stor Fornøielse. At det vedbliver at gaae godt frem med Lucies Helbred kan De slutte deraf, at jeg uden Ængstelighed kunde foretage denne Udflugt. Jeg fandt hende ogsaa, Gud skee Lov, livlig og efter hendes Omstændigheder brav ved min Hjemkomst. For de mange venlige Yttringer i Deres Brev kan jeg ikke noksom takke ? Dem. Mit Haab om at komme til Kjøbenhavn vandt vel ikke synderlig Styrke ved at tale med Vedkommende s. 18 derom. Man er del meget velvilligt stemt for mit Ønske; men hvorledes? er enbnu et meget vanskeligt Spørgsmaal; jeg holder imiblervd fast ved Haabet, og er det godt, gaaer det vel ogsaa i Opfylbelse engang. De mange velvillige Opfordringer vl Fortsættelsen af mine dansk-historiske Skildringer ere mig glædeligc Tegn paa det Liv, hvormed disse Arbeider ere modtagne. En Fortfsættelse maaskee i en anden Form hører ogsaa vl Planerne for min Fremvd, som dog Vd, Omstændigheder, Stemning og saa meget Andet raader for . . . Kjærligst Hilsen fra Lucie og Tak for Brevet, hnn skriver maaskee selv med denne Post.

2

Deres hjerteligst hengivne
Ingemann.