Danmarks Breve

BREV TIL: Ingeborg Christiane Rosenørn FRA: Bernhard Severin Ingemann (1842-06-04)

Sorøed. 4de Juni 1842.

Kjære Fru Rosenørn!

Min hjerteligste Tak for det venlige Brev, jeg her modtog d. 28de Mai og for den endnu større Fornøielse, De den Dag havde tiltænkt os ved selv at komme! Til dette kjære tiltænkte Besøg vil vi nu glæde os, enten det kan skee i Sommer eller til Efteraaret. Paa nogen Udenlandsreise kan vi neppe tænke iaar. Jeg har nu tilmed faaet Ansats til en legemlig Skavank, der gjør mig mindre bevægelig og — isærdeleshed inden jeg vænnes dertil —generer mig betydelig. Dog det er vel godt og i sin Orden, at man jævnlig mindes om Legemets Skrøbelighed og Forgjængelighed eftersom Tiden rykker frem til Organisationens Fornyelse. De seer, at jeg nu ogsaa sympathiserer med Deres Alderdoms-Betragtninger. Jeg er dog langt fra at ansee Alderdommen for nogen mindre lykkelig Livsperiode, end dens Forgjængere, da den jo foruden sine egne Fordele indbefatter Qvintessentsen af hele det foregaaende Liv i sig †) og følgelig er den rigeste af alle Livsperioder, ikke at tale om det betydelige Forspring den har til det paradisiske Liv. Med Virksomheden tager det imidlertid af og med Jveren for at udrette Noget — det mærker jeg allerede i nogle Aar — og naar jeg har endt s. 36 et Arbeide, varer det nu en god Stund inden jeg ret kommer ind i et nyt. Jeg vil heller paa mine ældre Dage være mindre productiv, end blot i andre Former gjentage hvad der allerede er præsteret.

3*

Jeg har i denne Tid læst 2den Deel af Poul Møllers efterladte Skrifter. Hans Oversigt over den ældre Philosophies Historie har interesseret mig, skjøndt den er temmelig fragmentarisk og vel kun at betragte som Momenter til Hans mundtlige Foredrag over Videnskaben. Venligst Hilsen fra Lucie — hun skriver selv med det Første. Hils Familien og bevar fremdeles i mild og hjertelig Erindring Deres

hengivneste Ingemann.