Danmarks Breve

BREV TIL: Ingeborg Christiane Rosenørn FRA: Bernhard Severin Ingemann (1842-10-01)

Sorøed. 1ste October 1842.

Hjerteligst Tak for Deres kjære venlige Besøg, som vi kun havde ønsket længere. Det var en glædelig Oplivelse baade for Lucie og mig og saamange andre af Deres Venner her i Sorøe. Af Poesie havde jeg Intet at meddele Dem. Nu, da det skjønne Naturliv udenom os bliver koldt og dødt, pleier det poetiske Liv hos mig , at blive productivere; hidtil har det dog indskrænket sig , til nogle lyriske Udbrud. Blandt andet tænker jeg ogsaa paa Fortsættelsen af de begyndte „Aftensangspsalmer“, som De oftere har været saa god at erindre mig om.

Vinterlivet i Kiøbenhavn kunde jeg nok have Lyst til at deeltage i; men dertil er ingen Udsigter og førend en saadan Forandring skeer i vor isolerede Stilling vil jeg troe den ikke for mig er ønskelig.

Jo mere jeg i den senere Tid hører Sorøelivet dadlet s. 37 af Andre, jo flere Talsmænd for det hører jeg i min egen Bevidsthed og i Erindringen om de sidste 20 Aar af mit Liv. Havde jeg kun Lucie transportabel og en hyppigere personlig Communication med Hovedstaden sat i Gang, maatte Ørsted gjerne raabe saa høit han vilde om Jammerligheden i de smaa Byer og vor Sumplust *) . Lad os nu i Vinter ret ofte høre gode Tidender og Efterretninger fra Jntelligentsens Sæde fra Deres kjære Haand! Min Hilsen til Familien! bevar i venlig Erindring Deres hengivne

Ingemann.