Danmarks Breve

BREV TIL: Ingeborg Christiane Rosenørn FRA: Bernhard Severin Ingemann (1843-01-10)

Sorøed. 10de Jan. 1843.

Venligst Hilsen med de bedste Ønsker for det nye Aar og hjertelig Tak for alt beviist Venskab i det Gamle! Deriblandt ogsaa for det sidste kjære Brev mod Aarets s. 42 Udgang! Det man have forstukket sig blandt mine Directorpapirer; thi nu da jeg vil have det frem for ordentlig at besvare det, faaer jeg alt Andet kun ikke det i Hænde. Jeg skulde dog aldrig have indsendt det til Directionen med en eller anden Indstilling, et curiøst Tilfælde, som nær var hændtes mig med Concepten til en Kjøbstedssang; jeg opdagede dog Feiltagelsen itide; den kunde givet Leilighed til en munter Episode i Collegiet.

Jeg sidder endnu pan den interimistiske Directorstol og Iænges ester Asløsning. Det er nu atter paa 4de Manned jeg of den Grund er suspenderet fom Poet. Udsigterne ere ikke meget oplivende. Bournonvilles Ballet „Erik Menveds Barndom" skulde nu været givet paa Kronprindsessens Fødselsdag, men blev udsat. Naar De har seet den, faaer jeg maaskee af Dem at vide, hvorledes den tager sig ud, thi selv at see den i Vinter, har jeg ingen Udsigt til. „Dina" har jeg læst med Interesse, skjøndt denne Maade at fremhæve en slet historisk Personlighed paa den betydningsfulderes Bekostning, ikke er efter mit Princip for den historiske Digtning. Eleonore Ulfeld er vistnok ikke skeet sin Ret. — De hjerteligste Hilsener fra Lucie og mig selv til Dem og Deres Børn.

Deres hengivneste
Ingemann.