Danmarks Breve

BREV TIL: Ingeborg Christiane Rosenørn FRA: Bernhard Severin Ingemann (1845-09-13)

Sorøed. 13de. Septb. 1845.

Det i disse Dage udkomne Program *) til Festen her paa Kongens Fødselsdag vil vist interessere vor ædle Dronning og Dem, vor kjære fordums Soranerinde, der’ ikke mindre i Palabset **) , end i Oberst Pen*'s skrøbelige Bolig, har Sjæl og Øie henvendt paa Ideernes Verden: og de høiere Livets og Universets Phænornener. Jeg tøner derfor ikke med at tilsende Dem bette vakkre lille s. 47 Skrift af Hauch, medens jeg beder Dem have den Sodhed at overrække det ene Exemplar til Dronningen i Academiets Navn — det Academie,Kongen nu ved et Rescript tit Directionen har bestuttet skal bestaae og uduides, men som desuagtet af sin egen Overbestyrelse endnu bestandig trues med Dpløsning, fordi dets hidtilværende Virfksomhed ikke har udstrakt sig videre, end — man har tilladt. (Denne min private Hjerteudgydelse hører naturligviiS ikke med til hvad jeg ved denne Leilighed vilde bede Dem yttre for Dronningen.) De hjerteligste Hilsener fra Lucie — hun gaaer paa en Miaade frem i Helbred og kan t Sommer godt taale at kjøre — hun gaaer ogsaa noget længer, men lider i denne Tid af Mangel paa Søvn og hvile, da hendes Lemmer vil sove paa egen Haand.

Deres Sommerophold paa Sorgenfri i den Omgivelfe, der er Deres Aanb og Hjerte saa kjær og som maa kunne give Hoflivet en ganske anden Slands, enb den, det ydre Øie sædvanlig dvæler ved — tænker jeg mig ret fkjønt og i Stilhed og Venlighed ikke uligt Sommerlivet ved vor Sø og blandt vore Skove. Cndnu i denne Sommer har jeg desværre mest maattet sysle med Revision af ældre Sager; men nu er snart dette Arbeide fluttet og jeg glæber mig da til at kunne tænke paa noget nyt.

Og nu de hjerteligste Ønsker om fremdeles Lykke og Velsignelse i Deres nærværende betydningsfulde Stilling og mange venlige Hilsener til Dem og Deres saavel fra Lucie, som fra

Deres ærbødigst hengivne
B. S. Ingemann.