Danmarks Breve

BREV TIL: Ingeborg Christiane Rosenørn FRA: Bernhard Severin Ingemann (1846-09-15)

Sorøed. 15de Sepbr. 1846.

I den Formobning, at D. N. i disse Dage opholder Dem i Plöen med H. M. Dronningen og der vil høitideligholde Kongens Fødselsbag, tager jeg mig den Friheb at sende Dem 3 Exemplarer af en Cantate, som vil blive udført her paa Academiet d. 18be, med Anmobning om, at De selv vilde beholde det ene Exemplar og overrække . H. M. Dronningen det 2det samt paa hvab Maade De maatte finbe det meest passende vilde have den Godhed at besørge det 3die Exemplar tilstillet H. M. Kongen Kongens Foretagender i den sibste Tib har vakt stor ! Deeltagelse og megen Glæbe hos den banske Deel af Undersaatterne. Gid det maa lykkes ham fuldstændig at løsin ligesaa vigtige som vanskelige Opgave! For ! Dronningen maa Spændingen med hendes Brødre være smertelig, men henbes ophøiede Sjæl vil sikkert søre hende den rette Vei mellem Familieforholdene og Dronning-Forholdet.

At Nationalitets - Følelsen og Folke-Eenhebs-Ideen, i sin ædle men abstracte Skikkelse under de nærværenbe Omstændigheder, maae sremkalde en lidenskabelig Kamp med Statseenheds-Ideen og en Brydning med de beftaaende og lovlige Stats-Forholb, er begribeligt; men at man berover i hele Tydskland kan glemme Tingenes nødvendige historiske Orden og Nødvendigheden i Fredslntningers og garanterede Tractaters Urokkelighed, er en sørgelig Forvildelse.

Hauchs Stilling i Kiel er endnu dog taatelig, efter hvad jeg hører; jeg vilde dog neppe kunne ndholde den.

Den paatænkte Reform ved Sorøe Academie vente s. 56 vi med Længsel; maatte Kongen nu kun faae Leilighed dertil under saamange vigtige Statsforetageuder !

Tusiud kjærltge Hilseuer fra Lucie. Bevar fremdeles hende og mig i Deres venlige Erindring.

Deres ærbødigst hengivneste
B. S. Ingemann.