Danmarks Breve

BREV TIL: Ingeborg Christiane Rosenørn FRA: Bernhard Severin Ingemann (1847-11-16)

Sorød. 16de Novbr. 1847.

Jnderlig kjære Frn Rosenørn!

Dette lille Brev bliver maaskee meget gammelt inden det kommer til Dem. Jeg fender det nemlig idag til, Reitzel, for af ham at tilstilles Dem, naar den lille Bog, som medfølger, er heelt færdig. Exemplaret med den færskilte Titel beder jeg Dem venligst modtage til Dem felv — de 2 andre Exemplarer til Kongen og Dronningen haaber jeg De er faa fortræffelig paa mine Vegne at overrække Majestæterne eller tilstille dem paa bedste Maabe. Sknlde jeg sige Noget om Bogen, maatte det være Undstyldninger fordi den kun indeholder nogle „Kakkelovnskrogs-Historier"; men faalænge jeg har Hoved og Sind fuldt af Sorø Academie og dets Fremtid — fom jeg nu imidlertid har det bedste Haab om — har jeg ikke kunnet sætte mig ind i noget betydeligere poetisk Arbeide. Til at fortælle smaa Historier i Kakkelovnskrogen passer jo nu ogsaa bedst min Alder, medens enhver ny Tid kræver sine egne nye poetiske Ordførere. Dog for Dem vil jeg ikke besmykke min Dovenskab. Planer og Udkast til nye historiske Nomaner og andre større Arbeider har jeg nok af; men til deres Ubførelse favner jeg Frihed og ubholdende Jver — at mit fnngerende Directorat og mine 58 Aar alene er Skyld deri, tør jeg dog ikke paastaae.

Af Smaahistorier, fom de tilsendte, kunde jeg endnu s. 63 fortælle en heel Deel hvis de maatte tiltale poetiste Læsere. Del er egentlig kun 3/4 Bind i Arketallet. De skulde have henligget tit Bogen kunde blevet en 16—17 Ark; men naar Noget bliver gammelt i min Vult, taber [ jeg let selv Jnteressen derfor. De kjærligste Hilsener fra os begge til Dem og Deres!

Deres hengivneste
B. S. Ingemann.