Danmarks Breve

BREV TIL: Ingeborg Christiane Rosenørn FRA: Bernhard Severin Ingemann (1848-03-19)

Sorød. 19de Marts 1848.

Meb dette lille Brev til der fra Reitzel blive sendt D. N. et Par Exemplarer af min Sørgefesttale *) her, hvoraf jeg beder Dem have den Godhed at beholde det ene og overrække den elskværdige Dronning Amalie det andet. Det var mig færdeles kjært, at jeg fik Leilighed til at sige et offentligt Ord til Kong Christians Minde — tildeels i Modfætning til hvad der var sagt i Skriftet om Thronskiftet **) . Det blev hørt her med Deeltagelse. Wegeners Program har De vel faaet fra Grev Knuth. Som Overdirecteur besørger Han nu Sligt. Tak for sidste venltge Glimt, jeg saae af Dem! — De hjerteligste Hilsener fra Lucie og Deres

hengivneste
Ingemann.