Danmarks Breve

BREV TIL: Ingeborg Christiane Rosenørn FRA: Bernhard Severin Ingemann (1850-07-01)

Sorød. 1stc Juli 1850.

Kjære Fru Rofenørn!

Hermed fender jeg Dem et Exempl. af mine „fire nye Fortællinger", som jeg ønsker maae tiltale Dem, tilligemed et stadseligt Mæcenat-do. til mulig Overleverelfe i Deres kjære Dronnings Haand, hvis De troer, at ikke den første Fortælling „De sidste Herrer af Gervansborg" vil faare hende ved de umiskjendelige Ligheder med Hertugens Forhold. Min Prinds Emils Charakteer troer jeg dog er langt honettere, end Hertugens, og saa mildt kunde jeg aldrig have behandlet den Forræder. Jeg benyttede kun nogle Motiver af hans Liv til psychologist s. 72 Udvikling af en Landsforræder, som man kunde have Deeltagelse for. Jeg er tilbøielig til at see noget Dæmonisk i de Lidenskaber og Laster, som udhule og ødelægge selv bedre og undertiden oprindelig æble Naturer. I Fortællingen „Skolekammeraterne" har jeg saaledes villet fremstille det Dæmoniste i Beruselsens Aand, hvorved ligeledes en bedre Natur gaaer tilgrunde; men De vil see, at jeg dog i begge disse mørke og tildeels vilde Natstykker har søgt en førsønende Opløsning paa Dissonantsen. Et Forsøg i en tildeels ny Retning, den humoristiske næsten comoedieagtige Fortælling vil De sinde i „Christen Blok's Ungdomsstreger".

Venligst Tak for det sidste kjære Gjensyn! Skade at jeg ikke oftere kan see Dem og tale med Dem som i gamle Dage. Naar De engang bliver træt af Hoflivet vilde jeg ønske De vilde flytte her til Sorø igjen. Vi skulde da endnu have nogle smukke Alderdomsdage her sammen og De skulde hjælpe mig ind igjen i Stjernebetragtningen.

De kjærligste Hilsener til Dem og Deres Børn fra Lucie og

Deres inderlig hengivne
B. S. Ingemann.