Danmarks Breve

BREV TIL: Ingeborg Christiane Rosenørn FRA: Bernhard Severin Ingemann (1852-12-03)

Sorød. 3die Decbr. 1852.

Kjæreste Fru Rosenørn!

Om nogle Dage vil De gjennem Reitzel modtage en Julehilsen fra mig med et Exemplar af min nye Roman **) s. 80 tilligemed et andet Exemplar, som jeg vil bede Dem have den Godhed at overrække H. M. Dronningen fra mig. Jeg vil haabe hun ikke vil tage Anstæød af Nogenting deri. Da den indeholder Livsbilleder og mest i Fædrelandet i Tidsrummet 1840—1852, maa naturligviis Hovedbegivenheden i denne vor vigtigste historiske Nytid være berørt med ufordulgt Beskuelse af Danskhedens Ret mod Tydskhedens Løgnsystem og Oprørets Falskhed; men deri antager jeg hende fuldkommen enig med os andre Danske. En Hentydning til de unævnte Partiførere findes i 3die Deel Side 55 de 2 sidste Linier og Side 56 de 3 første Linier. Kast dog et Blik derpaa før De afleverer Bogen og see om deri kunde være Grund til at holde den tilbage! Dersom den læses høit for hende kunde jo det Par Ord springes over.

Det skal nu glæde mig hvis Bogen maa tiltale Dem og mine andre Åndsfrænder. Dens Grundide vil maaske først blive klar, naar dens sidste Blad er læst; men saa maa den ogsaa kunne staae klart for Sind og Øie, jeg har derfor slet intet Forord tilføiet. Jeg fornøier mig nu til i denne nærforestaaende Juletid at kunne drage mine Venner ind i det tildeels landlige Selskab jeg kommer med. I 3die Deel vil De gjenfinde mine Spor i Udlandet fra min Reiselyre, som jeg ikke troer ret Mange af mine gode Landsmænd med Deres Liv og venlige Deeltagelse har fulgt. Skulde De finde formentlige Træk af nogen bekjendt Personlighed i en enkelt Characteer, nemlig den gamle Professor X *) , saa vil jeg blot bemærke, at det intet heelt Portrait er og at de anførte Livsforhold kun forsaavidt tilhøre Tiden, som de med poetisk Frihed ere udsprungne af dens Aand.

s. 81 De hjerteligste Hilsener fra Lucie som fra mig selv. En ret glædelig og velsignet Juul.

Deres hengivneste
B. S. Ingemann.