Danmarks Breve

Niels W. Gade - Optegnelser og Breve

Brevudgiver:
Dagmar Gade, 1863-1952
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Almenvellet; FRA: Gade, Dagmar; (1885-08-16)
Fredensborg 16de August 1885 . Den 17de April 1812 blev en ung Snedkermester og hans unge Brud ægteviede i Trinitatis Kirke. Han hed Søren Nielsen Gade, var 22 Aar og nedstammede fra jydske Bønder, som havde optaget Navnet Gade efter en lille By mellem Kolding og Frederits. Hende

BREV TIL: Helsted, Edvard Mads Ebbe; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1836-uu-uu)
Til Ven Helsted ! Motto: „Ensom er jeg dog ej ene,“ „Kjolen har jeg!“ Det glæder mig meget af Dit Brev at erfare, at Du har conserveret Din gode Kjole. Ja, uden Kjole, det vilde være en Tilstand, som var miserable, tænk Dig — at marschere igjennem Verden med de bare Arme, det vi

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Bartholdy, Felix Mendelssohn; (1843-01-13)
Leipzig den 13te Januar 1843 . Hochgeehrter Herr! Wir haben gestern die erste Probe Ihrer Symphonie in C moll gehabt, und wenn auch Ihnen persönlich ganz unbekannt, kann ich doch dem Wunsche nicht wiederstehen Sie anzureden, um Ihnen zu sagen, welche ausserordentliche F

BREV TIL: Bartholdy, Felix Mendelssohn; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1843-01-28)
Herpaa svarede Gade: Kopenhagen den 28te Januar 1843 . Mit welcher ausserordentlichen Freude, mit welchem innigen lebhaften Dank, mit welcher tiefgefühlten Bewunderung habe ich Ihren theuren Brief gelesen. Freude über das Glück einem Meister gefa

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Bartholdy, Felix Mendelssohn; (1843-03-02)
Leipzig den 2ten März 1843 . Hochgeehrter Herr! Gestern in unserm 18ten Abonnements-Concerte wurde Ihre Cmoll Symphonie zum ersten Male aufgeführt, zur lebhaften, ungetheilten Freude des ganzen Publicums, das nach jedem der vier Sätze in den lautesten Applaus ausbrach.

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1843-09-19)
Her meddeles Gades Correspondance med Forældrene: Stralsund den 19de September 1843 . Kjære Forældre! Idag Morges Kl. 7 ankom jeg frisk og sund paa Sjæl og Legeme hertil, det deiligste Veir begunstigede Farten saavel Dag som Nat. I Ysta

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1843-09-21)
Berlin den 21de September 1843 . Kjære Forældre ! Igaar Kl. 11 arriverede jeg hertil paa Jernbanen. Fra Stralsund kjørte jeg med Schnellpost fra Tirsdag Eftermiddag Kl. 3 til Kl. 2 om Natten til Passow, hvor Jernbanen fra Stettin løber forbi. — Jeg var endeel træt efte

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1843-09-26)
Berlin den 26de September 1843 . Kjære Forældre ! Ja, jeg er her endnu, som I kan see af den øverste Linie. Da jeg nemlig morer mig saa godt, — da jeg har gjort saa mange musikalske Bekjendtskaber — da man er saa sær venlig imod mig — da alt dette holder lidt paa mig,

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; (1843-09-30)
Kjøbenhavn den 30te September 1843 . Kjære Niels ! Af din Skrivelse Nr. 1 og Nr. 2 erfare vi, at du er i godt Lune og ved god Helsen; det glæder og opmuntrer os meget, at du har det godt. Det overraskede os meget ved din Afreise, den Afsked af dine Venner; da jeg kom h

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1843-10-03)
Leipzig den 3die Oktober 1843 . Kjære Forældre ! Løverdagaften arriverede jeg hertil. Om jeg har det godt? Ja, I kan tro jeg lever (allerede de to Dage jeg har været her), som en Prinds. Om jeg har talt med Mendelssohn? Ja, Ja! Jeg er aldeles forelsket i ham. Jeg lever

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1843-10-16)
Leipzig den 16de Oktober 1843 . Kjære Forældre ! Tak for Eders Brev med Svane, det glæder mig ret meget, at Moder befinder sig vel og fornøjet. — Jeg har gjort en lille Tour til Berlin (i Forening med Hiller og David) for at høre Mendelssohns nye Musik til „en Skjærsom

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1843-10-27)
Leipzig 27 October 1843 . Kjære Forældre ! Igaar Aftes gik min (1ste) Sinfonie for strygende Seil i „Gewandhaus“, og gjorde et ganske uhyre Spektakel. Man kan ikke erindre sig en Sinfonie, hvor Publicum i den Grad har været begeistret. — Jeg holdt 2 Prøver, (man siger,

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1843-11-20)
Leipzig d. 20 November 1843 . Kjære Forældre ! Jeg takker Eder ret meget for Eders Brev af 3dje November. — Jeg reiser rimeligviis herfra til Dresden d. 8de December og derfra videre over Wien til Rom, men opholder mig kun nogle faa Dage paa hvert Sted, for at kunne in

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Høedt, Frederik Ludvig; (1843-11-28)
Her følger Breve fra Vennerne Høedt og Helsted efter 1ste Symph. ’s Opførelse i Kjøbenhavn. Kjøbenhavn d. 28 Novbr. 1843 . Brødr. Schoustrups Contoir. Kl. 11½ Aften. Min egen, kjære Niels ! Endelig har Du da leveret Musikforeningens Ad

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Helsted, Edvard Mads Ebbe; (1843-11-30)
Den 30te November 1843 . Kjære Ven! Ogsaa jeg skulde dog ved denne Leilighed sige Dig et Par Ord, og helst om Symphonien naturligviis. Men da Carl er kommen mig i Forkjøbet hermed, vilde det være rigtigst, om jeg valgte et andet Thema. Beslutte mig hertil, kan jeg dog i

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; (1843-12-01)
Kjøbenhavn d. 1 Decbr. 1843 . Kjære Søn! Tak for Din kjære Skrivelse af 20 Novbr., den har ret hjertelig glædet os; vi seer, at Du har al Held med Dig, saaledes at kunne afsætte Dine Compositioner, den Symphonie har ret grundfæstet Din fremtidige Lykke. Du kan tro, ved

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1844-01-20)
Leipzig d. 20 Janaur 1844 . Kjære Forœldre ! I Torsdags (d. 18) dirigerede jeg min 2den Sinfonie i Gewandhaus Salen; den blev spillet ypperligt og gjorde megen Lykke i Publicum. Efter hver Sats blev applauderet med Force. I kan vel tænke, at jeg befinder mig godt, efte

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1844-03-10)
Kjære Forældre ! Tilgiv, at jeg i saa lang Tid ikke har skrevet Eder til; der har i den Tid dog ikke tildraget sig noget nyt eller for mig væsentligt, som jeg kunde melde Eder. Jeg blev endnu nogen Tid over den fastsatte i Leipzig af forskjellige Aarsager, dog jeg vil fortælle d

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; (1844-03-30)
Kjøbenh . d. 30 Marts 1844 . Kjære Søn ! Din Skrivelse af 10 Marts have vi bekommet den 22 Marts, hvoraf vi erfare, at Du haver ganske forandret din Reise, vi vare ganske i den Tanke, efter den Skrivelse fra Leipzig, at Du var paa Reisen til Paris, og da vi ikke havde

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1844-04-09)
Rom d. 9de April 1844 . Kjære Forældre ! Jeg aander italiensk Luft, har over mig Oranger, Pinier, Cypresser — træder paa antikke Søiler — (der for 1000 Aar tilbage ragede den stolteste Romer høit over Hovedet) — helligt Støv, catholsk Røgelse — Fortid og Nutid — Nutid

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Gade, Søren Nielsen; (1844-05-11)
Kjøbenh . d. 11 Maj 1844 . Kjære Søn ! Din Skrivelse af 9de April have vi bekommet, hvoraf vi erfare, at Du har godt overstaaet den lange Reise, som er os ret kjært og især en Trøst for Moder, at Du var frisk og vel; af samme Skrivelse erfarer jeg, at Du ikke har beko

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1844-05-22)
Rom , den 22de Maj 1844 . Kjære Forældre ! NB. Dette Brev er blot for Eder selv og tør ikke vises nogen. Strax efter at jeg havde afsendt mit sidste Brev til Eder, modtog jeg Faders Brev af 30te Marts, som naturligviis bedrøver mig at læse om vor kjære Moder

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1844-06-28)
Neapel , den 28de Juni 1844 . Kjære Forældre ! Den 4de i denne Maaned ankom jeg hertil efter en højst behagelig Reise i Følge med 1 dansk og 3 svenske Mænd. Jeg kan ikke beskrive Jer, hvor Naturen her er guddommelig; fra mine Vinduer (jeg boer i Santa Lucia) seer jeg

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1844-07-31)
Kjære Forældre ! Jeg kan tænke mig, at I ret har længtes efter at vide, hvor i Evropa jeg egentlig for Øieblikket er. Ikke mindre har jeg Længsel efter at høre fra Eder, da jeg nu saalænge — paa Grund af den hurtige Tilbagereise kunde jeg jo ikke opgive noget Sted, hvortil der k

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1844-09-13)
Leipzig , den 13de September 1844 . Kjœre Forœldre ! Efter en meget heldig Overfart (i det smukkeste Veir) ankom jeg hertil igaaraftes (Torsdag den 12te). Jeg har allerede idag gjort flere Visitter hos gamle Bekjendte og fundet det gamle Sindelag og den samme venlige

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1844-10-07)
Leipzig , den 7de October 1844 . Kjæreste Forældre ! Jeg sidder i Forretninger af alle Slags til op over Ørene, Concertrepertoirer, Conservatoriumsconferencer etc. og dertil componerer jeg af alle Kræfter. Jeg har allerede componeret en ny Ouverture „Im Hochland“. ),

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1844-10-14)
Leipzig , den 14de October 1844 . Kjære Forældre ! I al Hast skriver jeg Jer dette Brev, for at melde Eder, at igaar den anden Concert gik af, endnu bedre end den første. Strax efter Ouverturen, endnu i de sidste Tacter, brusede Publicum ud i et vældigt Raab og Dasken

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1844-12-21)
Leipzig , den 21de December 1844 . Kjære Forældre ! Iforgaars modtog jeg Eders Brev og forbavsedes over, at der allerede var gaaet saa lang Tid, siden jeg skrev Eder sidst. Men Tiden løber saa hurtig for mig, at jeg næppe mærker det; naar den ene Concert er forbi, beg

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Schumann, Robert Alexander; (1844-12-28)
Her meddeles et Brev fra Schumann . Lieber Gade ! Erst heute, wie ich meine Musikalien ordne, finde ich Ihr Andenken und die freundlichen Worte darin. In der Unruhe des Umzuges hatte unsere Wirthschafterin von Ihrem Besuch uns zu sagen vergessen. Haben Sie vielen Dank

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1845-02-04)
Leipzig , den 4de Februar 1845 . Kjære Forældre ! Det nye Aar har jeg begyndt ligesaa vel tilfreds og frisk, som jeg sluttede det gamle. Jeg har været endnu mere beskjæftiget i Januar Maaned end forhen, deels har vor Concertmester David været bortreist 14 Dage — i hvi

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1845-04-11)
Dresden , 11te April 1845 . Kjære Forældre ! Jeg opholder mig et Par Dage her i Dresden, for min Fornøielse, gaar derpaa tilhage til Leipzig, hvor mine Forretninger er endte— blot en Examen i Musikconservatoriet maa jeg endnu overvære — og dernæst directe til Kjøbenha

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1845-12-19)
Leipzig , 19de December 1845 . Kjæreste Forældre ! En glædelig Juul, en ret glædelig Juul, ønsker jeg af ganske Hjerte, for min kjære Moder har jeg endnu aparte Ønsker og Hilsener: Gratulerer Mama til Fødselsdagen, gid den maa oprinde for Eder med al den Fryd og Glæde

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1846-03-04)
(Dette Brev er ene for mine Forældre. ) Leipzig . 4de Marts 1846 . Kjære, gode Forældre ! Hvad tror I om mig, at jeg i saa lang Tid ikke har skrevet Jer til. Tilgiv mig, kjære Forældre, jeg har altid opsat det, for at kunne give Jer flere Efterretning

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1846-04-02)
Leipzig , 2den April 1846 . Kjæreste Forældre ! Mit sidste Brev fra forrige Maaned har I dog forhaabentlig bekommet; i næste Brev beder jeg Eder underrette mig derom, samt om Maries Confirmation, hvortil jeg endnu engang gratulerer. Jeg har imidlertid oplevet en stor

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1846-08-04)
Leipzig den 4de August 1846 . Kjære Forældre ! Tak for sidst! jeg sidder nu her i mine gamle Folder og er allerede, tænk bare — dybt inde i at componere. — Jeg har fundet mine Venner — det vil da sige dem, som ikke er fraværende paa Badereiser — meget vel og overrasket

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1846-08-30)
Leipzig den 30te August 1846 . Kjæreste Forældre ! Det store Brev fra Hans Majestæt har jeg modtaget, det indeholdt — som I vel kan tænke — intet af Vigtighed, uden at Hans Majestæt vilde opfylde mit Ønske og have den Naade at modtage Tilegnelsen. I modsat Fald (dersom

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1846-11-27)
Leipzig den 27de November 1846 . Kjære Forældre ! I maa tilgive, at jeg lader vente noget længe med Brev denne Gang; men da jeg i de sidste 14 Dage og tildeels endnu sidder til over Halsen i Concerter, Compositioner, Conservatorietimer o. s. v., har jeg været uskikket

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1846-12-20)
Leipzig den 20de December 1846 . Kjæreste Forældre ! Af Hjertens Grund ønsker jeg Eder alle: Glædelig Juul, og isærdeleshed glædelig Anden-Juul, vor kjære Moders Fødselsdag, som hun forhaabentlig dog feirer ret velfornøiet og vel tilmode, jeg siger haaber, da jeg ret l

BREV TIL: Helsted, Carl Adolph; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1847-01-21/1890-12-21)
Her følger et Brev til Carl Helsted . Leipzig . Kjære Carl! Dit Ønske er nu bragt i Opfyldelse, nemlig Din Sinfonies Opførelse i Concerterne, hvilket fandt Sted den 21de Januar 47. Hvad Udførelsen angaar, har jeg gjort mig al mulig Umage for at gjøre d

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1847-02-08)
Leipzig den 8de Februar 1847 . Kjæreste Forældre ! Glædeligt Nytaar! Det er rigtignok lidt sent at komme med Nytaarsønsker i Begyndelsen af Februar, men I tager det vel ikke saa nøie med mig og mine Ønsker, om vi komme lidt senere, end det sig hør og bør. Altsaa, af Hj

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1847-04-18)
Leipzig den 18de April 1847 . Kjæreste Forældre ! Jeg kommer nu ret snart til Eder; jeg benytter Ferierne i Conservatoriet til at besøge Jer. Mendelssohn reiser hele Sommeren bort, hvisaarsag Directionen har anmodet mig om at blive Sommeren i Leipzig. Ferierne begynder

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1847-07-12)
Leipzig den 12te Juli 1847 . Kjæreste Forældre ! Tak for sidst! Tak for al Eders Godhed og Omhu for mig. Reisen, saavel med Dampskibet som senere tillands gik overmaade heldig af og i det aller smukkeste Sommerveir, man kan ønske sig, saa at jeg i allerbedste Velgaaend

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1847-08-16)
Leipzig den 16de August 1847 . Kjæreste Forældre ! I har formodentligen faaet mit Brev med Erslev, naar I modtager dette. Noget synderlig nyt er ikke passeret siden den Tid, Nielsen har været her i to Dage, han lovede mig at ville gaa op til Eder og hilse fra mig, han

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1847-12-17)
Leipzig , den 17de December 1847 Kjæreste Forældre ! Denne Gang har det varet noget længe med Brev fra min Side, men det lader sig undskylde, naar man veed Grunden dertil. Mendelssohns Død har I vel hørt? Vi har oplevet ret sørgelige Dage, ja Uger. Først nu begynder j

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1847-12-19)
Leipzig , den 19de December 1847 . Kjære Forældre ! Min Gratulation til Eder alle. En glædelig Juul! Held og Sundhed tilligemed alt, hvad Eder kjærest er. Min egen kjære, rare Moder bringer jeg endnu aparte: En hjertelig Lykønskning Skrevet med Frakturbogstaver. ) til

BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1848-02-28)
Leipzig , den 28de Februar 1848 . Kjære Forældre ! Tak for Eders Brev og Gratulation. Min Geburtsdag har jeg tilbragt meget munter og lystig; om Morgenen Kl. 8 — I kan da vel begribe, at jeg endnu befandt mig i Sengen — blev jeg vækket med stort Spektakel; Døren til m

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Schumann, Robert Alexander; (1852-12-31)
Schumanns Brev er saalydende: Düsseldorf , den 31sten December . Lieber Gade ! Hoffentlich sind Sie jetzt in Leipzig. Wir dachten Ihrer am gestrigen Abend in Freude. Wir führten zum erstenmal die „Frühlingsphantasie“ auf. Es war, als zöge ein Blumendu

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1862-01-01/1862-02-04)
Søndag Aften Cøln . Nu er jeg da kommen til Cøln. og til rette Tid, jeg havde Forlængsel efter at skrive Dig til igaaraftes i Hannover, men nu skal Du høre, hvorfor jeg ikke kom dertil. Altsaa, jeg reiste fra Hamborg Lørdag Morgen, kom over Harburg og til Hannover ½ 4. Jeg tog st

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1862-uu-uu)
Cøln Tirsdag Aften. Kl. 2 . Concerten er nu forbi, glimrende Udfald! modtaget med stormende Applaus og Touche af Orchestret, ligeledes Slutning med stormende Applaus, Trompeter og Pauker. — Jeg bor i det fineste Hotel, Gade blev inviteret af Bestyrelsen. ) paa første Sal, med Bal

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1862-02-04)
Paris Mandag Aften. 4 Februar 62 . Tak for Dit Brev, og faar jeg saa snart et igjen. — — — — Igaar (Søndag) Formiddag var vi først i St. Eustache, en stor og smuk Kirke med et deiligt Orgel. Der var Gudstjeneste, og isærdeleshed interesserede det mig at see endeel Nonner, omtrent

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1862-02-08)
Paris d. 8de Februar. Lørdag . - - - - Dit Spørgsmaal om Fransken, kan jeg kun besvare med. at jeg meget godt kan tale og forstaa f. Ex. Garçonen. ligeledes kan jeg i Boutikkerne kjøbe og paa Gaderne spørge mig for, men en ordentlig længere Samtale kan jeg slet ikke indlade mig

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1862-02-10)
Paris , 10de Februar 1862, Mandag Aften . Lørdag Aften veed Du jo, at jeg var henne i Th. Français og saae „Les effrontés“, som blev udmærket godt spillet af Samson, Provost, Got, Regnier samt Mad. Plessy, jeg morede mig altsaa godt. Søndag Formiddag var jeg med Flaxland i Conse

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1862-02-uu)
Cøln . Torsdag Aften . Jeg har jo, rigtignok imod Dine Ønsker, forladt Paris, men jeg kan forsikre Dig, at jeg, om jegblev 14 Dage endnu, dog ikke kunde have synderlig Gavn deraf. Jeg er desuden træt, af at see og høre, som Du vel kan begribe, efter at have læst mine Breve, som

BREV TIL: ukendt FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1862-02-17)
Harburg , 17de Februar 1862 . Jeg blev i Cøln om Fredagen, spiste til Middag hos Schnitzler og var om Aftenen sammen med nogle unge Musikere i Hotel Disch, hvor jeg boede. Om Morgenen efter, reiste jeg til Hannover — jeg havde nemlig lovet Joachim at blive en Dag paa Hjemveien -

BREV TIL: Stæger, Wenzelsine Christiane Frederikke; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1864-08?/1864-12?)
Kjære Svigerinde ! Da jeg veed, at det interesserer Dig at vide, hvad min Musa foretager sig, skal jeg fortælle Dig, at hun i Sommer har skjænket mig en Sinfonie, — og hvad der er glædeligt: en frisk og kjæk Sinfonie. Den handler rigtignok hverken om Krigs- eller Fredshistorier,

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1869-uu-uu)
Torsdag Morgen . Mathilde ! Naa da — hør saa: — jeg gik da til Jernbanen, hvor jeg traf sammen med Etatsraad- - — og Frue. Saa kom jeg da til Kjøbenhavn, tog mine Støvler under Armen og spadserede ud til Sygehjemmet, Portrait af G.’s Plejesøster Maries Datter. ) men k

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1871-08-16/1871-08-17)
Hamburg , Onsdag d. 16. August 1871 . Her har Du mig igjen, — ja hvor slap jeg nu? — Altsaa igaar Aftes fra Veile, med Overnatten i Kolding — sov ret godt — idag en lang og kjedelig Tour gjannem Slesvig og Holsten, kom Kl. 4 til Hamburg, spiste Middag i Hotel Russie, derefter i

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1871-08-20)
Cöln , 20. August 1871 . Nu har jeg en Masse at fortælle, — men lad mig begynde med Fortsættelsen af mit forrige Brev. Fra Hamburg reiste vi Torsdag Middag og havde en behagelig og interessant Reisefælle — Litterat Kaufmann. Vi kom til Hannover om Aftenen, saae os om (Museum) og

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1871-08-21)
Bonn , Mandag 21. Aug. 1871 . Concerten igaar Aftes gik meget godt, skjøndt ikke saa godt som paa Generalprøven, hvortil vel Grunden er at søge i den stærke Varme, vi havde og endnu idag have, der kommer vist et Tordenveir iaften. — Jeg saae da Fru Joachim for første Gang, hun v

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1871-08-23)
Bonn , Onsdag 23. Aug. 1871 . Nu skal Du da høre, hvorledes Concerten Mandag Aften gik, Joachim spillede, trods den mageløse Hede, ganske udmærket, det var Aftenens Juveel. Leonore Ouverturen gik godt, ligeledes Eroica, hvorimod Fantasi med Chor og Claver gik meget slet; Clavere

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1871-08-24)
Rolandseck , Torsdag 24. August 1871 . (Formiddag 10½.) Jeg sidder nu i en Veranda ved Rhinen, og har under mig Floden med Øen Nonnenwerth, paa den venstre Bred Rolandseck, hvor Ridder Toggenburg byggede sig en Borg; den høire Bred, en fuldstændig Oversigt over „Siebengebirge“ m

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1871-08-25)
Mainz , Fredag den 25de August 1871 . (Aften 9½.) Nu er jeg ved det sydligste Punkt af min Reise, imorgen Kl. 9 reiser jeg med Dampskibet mod Nord til Cøln. Hjemad, hjemad! gaar det nu, hver Omdreining af Hjulet bringer mig nærmere til Dig. — Iformiddags Kl. 11 tog jeg med Dampv

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1871-08-27)
Cøln , Søndag den 27de August . Godmorgen, min Hustru, hør, alle Klokker ringe i det gamle Cøln, jeg boer lige overfor Domkirken, nu maa jeg derover, for at høre Messe; igaar var jeg et Øieblik derinde ved Solnedgang, der var et deiligt Halvmørke gjennem de malede Vinduer. — Lev

BREV TIL: Gade, Laura Mathilde Margrethe; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1871-08-28)
Hamburg , Mandag Formiddag d. 28. Aug. 1871 . Nu skal Du høre, hvorledes vi reiste fra Cøln — den herlige, nu færdige Domkirke var jeg mange Gange inde i, og glædede mig overordentlig over dens Storhed, — vi reiste derfra Kl. 7 om Eftermiddagen (Søndag) med Courierzug, det gik o

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-12)
Osnabrück , Onsdag d. 12. Nov. 1873 . Glædelig Bryllupsdag! Efter at have nydt et Par Æg og en Kop Kaffe og anskaffet mig en Reisebog over Holland, rullede jeg til Jernbanen Kl. 10½. I det deiligste Solskinsveir forlod jeg Hamburg, i første Klasses behagelige og elegan

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-13)
Amsterdam . Torsdag Kl. 11 . Nu er jeg da i Amsterdam! Imorges Kl. 8 stod jeg op i Osnabrück, besørgede mit Brev og gik mig en udmærket deilig Tour gjennem den interessante gamle By, spadserede en heel Time paa Voldene i det mest mageløse Veir. Mildt og varmt Solskin, klar Luft.

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-14)
Amsterdam , den 14de Nov. 1873 . Igaar (Fredag) Morges gik jeg til Hr. Molkenboer, som jeg har correspondent med. — Det er en yngre Mand, prægtigt Menneske, — Du kan jo tænke Dig, at han blev ligesaa forbauset som Verhnlst. Han kjendte mig formodentlig efter Portrait, nu gik vi

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-16)
Amsterdam , den 16de Nov. 1873. Søndag . Nu begynder jeg at blive hjemme i Amsterdam, saaledes at jeg godt kan finde om selv — det er ikke let, da Byen er uhyre stor. Naa, nu skal jeg fortælle, hvad jeg foretog mig igaar (Lørdag). Efter at jeg havde modtaget en Mængde Visitter,

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-17)
Mandag den 17de Nov. Kl. 1 . Jeg vil blot skrive Dig til, min søde Mathilde, som fortrolig Meddelelse, hvorledes det er gaaet her med min første Prøve idag Kl. 9. Jeg havde sovet slet de sidste Nætter, paa Grund af, at vi først kom iseng Kl. 12½; Verhulst er en Natteravn, og bryd

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-20)
Amsterdam den 20 November 73. Torsdag Morgen 81/2 . Idag skal jeg da første Gang optræde i Concert, men jeg er allerede saaledes feteret og gjort af, at der ikke er den ringeste Frygt tilbage i nogen Retning. I Mandags Morges havde jeg en Prøve med Orchestret paa min Sinf. Nr. 1,

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-20)
Torsdag Aften Kl. 11 . Concerten gik for mine Sagers Vedkommende aldeles udmærket, saaledes som i Musikforeningen, naar jeg er i rigtig godt Humeur. Jeg blev naturligviis modtaget af Publicum og for hvert Stykke Applaus. Før den sidste Ouverture traadte Verhulst hen til mig, og s

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-23)
Søndag den 23de November 1873 . Nu har jeg overstaaet min meest anstrengende Dag, og Gud skee Tak! ligesaa udmærket som i Torsdags. Men jeg vil fortælle i fremadskridende Orden. — Jeg skrev Dig jo strax om Aftenen, efter den første Concert, Du veed altsaa, at jeg blev j

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-25)
Utrecht , den 25de November 1873. Tirsdag Morgen . God Morgen! min søde Hustru . Jeg har sovet godt og befinder mig vel, tiltrods for al den Kommers, man gjør med mig, alle de meget sildige Selskaber etc., jeg troer, jeg maa have gode Kræfter. Naa, nu skal Du da høre. Lørdagsco

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-26)
Utrecht . Onsdag Morgen . Igaar Aftes var da Concerten, jeg blev modtaget som sædvanlig med Fanfare og lang Applauderen, — Laurbærkrands — etc. — „Kalanus“ gik særdeles godt, Chor udmærket, Orchester godt, det eneste var Hill, som var noget forkjølet og derfor sang lidt forsigti

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-28)
Amsterdam , den 28de Novbr. 1873. Torsdag Aften . Jeg skrev til Dig fra Utrecht, hvor jeg igrunden blev mishandlet med lutter Opmærksomheder, jeg var saa udaset af de sent paa Aftenen givne Festmaaltider. Iaftes (Onsdag) var jeg indbuden til en musikalsk Soirée, hvor min Duo for

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-29)
Amsterdam , den 29de Novbr. 1873. Fredag Aften . Du kan tro, at Concerten gik godt iaften. Men jeg maa fortælle ordentlig fra Begyndelsen. Iaftes skrev jeg, at jeg havde to Prøver, Hill sang Bas i „Foraarsfantasien“, og den var meget godt besat forresten. Orchesterprøverne mored

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-11-30)
Arnlieim , Søndag den 30te November 1873 . Idag (Kl. 7½ Morgen) reiste jeg med Hr. og Fru Weetjen og den ene Datter fra Amsterdam hertil. Igaar (Lørdag) havde jeg travlt med at gjøre Afskedsvisitter rundt omkring, modtage Afskedsbesøg etc. — Jeg var 2 Timer hos Verhulst, som spi

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-07-24)
Rotterdam , Mandag den 24de Juli 1876 . Jeg skrev igaaraftes Fra Osnabrück. ), og gaar nu videre. — Jeg havde en noget urolig Nat, da der var et Bæst af en Hund, som gjøede hvert Øieblik. Hvor jeg ønskede, at Crone havde været her med sin Hundeplacat, ja, jeg beundrede den vise

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-07-25)
Antwerpen . Tirsdag den 25de Juli 1876 . Det faldt mig ind, efter jeg havde afsendt Brevet igaar, at jeg har glemt at nummerere Brevene, som jeg ellers pleier, det vil jeg nu gjøre. — — — — Nu er jeg da i det katholske Antwerpen, deilig, godt Veir, Klokkespillet fra Domkirken ly

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-07-25)
Antwerpen , den 25de Juli 1876. Tirsdag Aften . Da Du jo ikke i et Par Dage faar Brev, paa Grund af Overreisen, vil jeg skrive lidt iaften og imorgen tidlig, medens jeg er her. Jeg befinder mig meget vel her i Hotellet, som er aldeles eiendommeligt. — — — — Senere hen

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-07-25)
London , den 27de Juli 1876. Torsdag Aften . Igaar (Onsdag) Kl. 1 gik jeg altsaa med Damperen ,,Baron Orsy“ fra Antwerpen. Jeg saae i Begyndelsen paa alle Passagererne, — der var ikke mange, — for at udvælge mit Bytte til at tale engelsk med. Først indlod jeg mig med nogle Børn,

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-07-28)
London , den 28de Juli 1876. Fredag Aften . Jeg var paa Posten imorges, men fik intet Brev. — — — Jeg har ellers rørt mig ordentlig baade igaar og idag. Først paa Posthuset, derfra gik jeg til Paulskirken og overværede endeel af Gudstjenesten. Saa spadserede jeg en lang Tour lan

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-07-31)
London , den 31te Juli 1876. Mandag Morgen . I Forgaars (Lørdag) Formiddag kom Hansen, og vi gik sammen til Westminster Abbey, Parlamentshuset, Lordernes Room er udmærket pragtfuldt som det hele Huus. Nu skal Du høre, hvad jeg ganske tilfældig kom til at overvære; vi gik nemlig

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-07-31)
London , den 31te Juli 1876. Mandag Aften . Jeg skrev til Dig imorges og jeg tager fat igjen i Aften; — — — her er stille i London om Søndagen, ikke engang Posthuset udgiver Breve. Det er ogsaa underligt at see den Stilhed, baade i Færdsel paa Gaden og andre Henseender; jeg bad

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-01)
London , den 1ste August 1876. Tirsdag Morgen . Jeg var hos Novello i Formiddag, men fik en lang Næse — intet Brev — — —. Jeg gik derhen med Hansen, for at han kunde hjelpe, hvis det kneb, men her taltes godt tydsk; Musikhandleren søgte selv efter Brevet og lovede at sende det,

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-03)
London , den 3die August 1876 . Naa, idag begyndte jeg da paa Forretningerne Kl. 11 med Mr. Rigby „Rinaldo“, han kunde Partiet fuldstændig og synger det med en prægtig Stemme. Jeg angav ham Nuancer, som han ud mærket opfattede; paa Lørdag skal vi igjen synge det igjennem, han er

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-04)
London , den 4de August 1876. Fredag Aften . Igaar var jeg med Hansen i Chrystalpaladset — — jeg morede mig herligt, og i Særdeleshed var det meget forfriskende at indaande den friske og rene Landluft — — . Storslaaet er det jo altsammen, hvad man seer, ikke alene selve Bygninge

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-06)
London , d. 6te August 1876. Søndag Morgen . Igaar var jeg hos Novellos og sang Rinaldos Parti med Rigby; han kan det, og vil synge det særdeles godt, baade hvad Stemme og Følelse angaaer; han er meget ivrig og vil synge det med mig paa Tirsdag, for at være rigtig inde i Charakt

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-08)
London , den 8de August 1876. Tirsdag Eftermiddag . Det var en Fridag og Festdag for London igaar „the bank-holyday.“ Alle Boutikker er lukkede og Alleslags Folk strømmer fra Morgenstunden ud i det Fri. Alle Dampvogne og Skibe er fuldtbesatte med Voxne og Børn, som vil ud og aan

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-10)
London den 10 August 1876. Torsdag Eftermiddag . Du spørger mig, om Englænderne seer fornøiede og livlige ud, og dertil vil jeg svare Dig, at de, saalænge de er i deres Forretning seer alvorlige, punktlige og noget ligegyldige ud — dog høflige,— men udenfor deres Forretning er de

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-13)
London den 13 August 1876. Søndagformiddag . Naa, saa rullede jeg da til Birmingham sidste Fredag d. 11te — det er c. 25 danske Miil i 3 Timer, dog er det ikke af de rigtig hurtige Tog. Veien er ret net, uden at være videre interessant, hist en lille By med sit Kirkespir, en Grup

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-17)
London den 17 August 1876. Torsdag . Som jeg skrev i mit sidste Brev var jeg i Besøg hos de rare unge Littletons i Sydenham, jeg blev der Natten over. — — Næste Morgen kjørte vi til London i hans deilige Wienervogn. Det er morsomt, vi kom igjennem en lille By, der hedder Denmark-

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-19)
London d. 19 August 1876 . Du faar blot et Par Ord fra mig idag. Først for at fortælle Dig, at jeg idag har hørt Md. Trebelli synge Armida, og da jeg kan tænke, Du er, som jeg skrev, uhyre nysgjerrig, vil jeg meddele Dig: at hun synger det (af Md. Trebelli at være) simpelt og god

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-20)
London den 20 August 1876. Søndag Eftermiddag . Som jeg skrev Dig, antager jeg, at Md. Trebelli faaer enheeldeel ud af Armidas Parti. Der er kun et lille Sted, jeg gjør hende en lille Indrømmelse, nemlig et Rallentando paa et Sted, hvor det godt kan passe, i hendes første Nummer.

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-23)
London d en 23 August 1876. Onsdageftermiddag . Lørdag besøgte jeg da Hansen, vi kjørte ovenpaa en Sporvogn, min Debut i denne Retning, men det var lidt kjøligt. — — — — I Mandags var der en Orchesterprøve, hvor jeg intet havde at gjøre — Kl. 11 — og jeg gik naturligviis alligev

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-24)
London d en 24 August 1876 Torsdagaften . Var det ikke rart med den udmærkede Prøve, jeg fortalte Dig om i forrige Brev. — — — Efter første Deel igjen Banken paa Violinryggen. — Saa kom anden Deel, det hurtige Stykke i G Moll (Aanderne), det spillede de perfect strax. Jeg tog de

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-26)
Birmingham den 26 August 76. Søndag . Nu sidder jeg da her i Birmingham — — hos meget elskværdige unge Folk: Mr. og Mrs. Harding, Svoger til Mr. Peyton. — — — De ere overordentlig forekommende imod mig og meget glade ved at fortælle mig, hvormegen Tale der er om „Korsfarerne“ run

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-28)
Birmingham, Copeley , den 28 August 76. Mandag . Nu har jeg da havt den fuldstændige Prøve her med Orchester, Chor og Solosang. All right! — — — — Der begyndtes Kl. 10 — — jeg hørte noget af Macfarrens „Oratorium“ — — men der var formegen Resonnants i den tomme Sal. Saa gik jeg

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-08-31)
Birmingham , Torsdag d. 31. Aug. 1876. Kl. 8 Morgen . Jeg skriver nu saa tidlig til Dig, da jeg idag hele Dagen er beskjæftiget, med at høre „Messias“, spise til Middag hos Borgmesteren og derpaa opføre „Korsfarerne“ Kl. 9 iaften. Naa, spørger Du, hvordan gik det saa med „Zion“.

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-09-01)
Birmingham , d. 1. Septbr. 1876. Fredag Morgen . Igaar Aftes gik „Korsfarerne“ og med stor Suecés, Chor og Orchester og Rigby udmærket, Md. Trebelli og Foly lidt matte efter den megen Syngen, men trods det, stor Halløi ! Igaar Morges tog jeg til Birmingham til Concerten. „Messia

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1878-09)
Hamburg , Septbr. 1878. Torsdag . Igaar, Onsdag, fandt den første Concert Sted. Om Formiddagen besøgte Hartmann og jeg Fru Schumann, som var høist elskværdig. Ansigtet er ganske det samme, men hun er bleven noget før. Jeg skal da hilse Dig mange Gange; hun vilde gjerne komme til

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1878-09)
Hamburg , Septbr. 1878. Fredag . Paa Prøven igaar spillede Md. Schumann som sædvanlig, altsaa meget godt. — — — Om Aftenen var Concerten : Sinf. af Haydn (udm.), Arie af Mozart (Fru Leutner mg.), Concert af Mozart (Fru Schumann ug.), Ouverture af Grund, en tidligere Dirigent af

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1878-09)
Hamburg , Septbr. 1878. Lørdag . Igaar, Fredag, Prøve Kl. 11, hvor Brahms nye Sinfonie blev prøvet; den behagede mig særdeles vel, den er klar og pastoral med Undtagelse af Adagioen, som er noget langtrukken. Han er selv elskværdig, jeg holder af ham nu, det er ogsaa den talentf

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1880-11-18)
Cøln , d. 18. Novbr. 1880 . Vi befinder os begge udmærket godt, boer hos den mest forekommende Familie, alle modtage os med Venlighed o. s. v. — — — Tirsdag Aften havde jeg en Chorprøve. Herrerne var særdeles gode, Damerne lod endeel tilbage at ønske; — jeg var ugenert, gjentog

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Axel Wilhelm; (1880-11?)
Uddrag af et Brev til Gades Hustru fra Axel Gade : „Søndag, Cøln 1880 . — — — Da Fader ikke har Tid at skrive i disse Dage, skal jeg besvare Dit Spørgsmaal : Prøverne gaa nu godt. Orchestret fortræffeligt, men Choret lidt dvask; nu mener Fader dog at have fa

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1880-11-22)
Cöln . d. 22. Novbr. 1880 . Idag havt Prøve med Solosangerne, de ere udm. musikalske og opfatter godt, jeg haaber derfor paa en meget god Opførelse. Iaften har vi fuldstændig Prøve, hovedsagelig Chor og Orchester; her er det samme Vrøvl som hjemme, at Herrerne kommer en halv Tim

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1880-11-24)
Cöln , d. 24. Novbr. 1880 . Igaar Aftes var Concerten, og Gud være lovet og takket baade Udførelsen og Modtagelsen udmærket. Novelletterne gik med en Finhed og Ynde, som glædede mig meget, og Chorene i „Korsfarerne“ langt over min Forventning; de 3 Solister passede særdeles godt

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; Gade, Axel Wilhelm; (1880-11-30)
Hamburg , d. 30. Novbr. 1880 . Naa, idag Formiddag havde jeg min første Orchesterprøve. Programmet er følgende: Sinfonie af Gradener. „Sommerdag paa Landet“. „Michel Angelo“ Ouverture. Sinfonie i B-dur. Da jeg kom med „Sommerdage

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1881-05-31/1881-06-02)
Düsseldorff , d. 31. Maj 1881 . Da vi havde faaet Støvet af os i en Fart, gik vi hen til „Tonhalle“, for at see, om der var Prøve. Og ganske rigtig; men den var netop forbi, det mylrede med Damer og Herrer, — jeg spurgte nogle Damer om, naar der atter skulde prøves og fik Besked

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1881-06-05/1881-06-06)
Lørdag, Pintseaften 1881 . Idag havde jeg min første „Zionsprøve“: 700 Sangere og 118 Orchesterfolk, det gik over Forventning godt, sikkert og med en mageløs Begeistring hos alle. Igaar prøvede jeg Sinfonien og Michel Angelo Ouv., som gik med udmærket Liv og Fut. Begge slog ligel

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1881-06-08)
Düsseldorff , d. 8. Juni 1881 . Med Guds Bistand har jeg nu fuldendt min Gjerning her igaar Aftes, og med allerstørste Held. Den 1ste Dag var Bachs Suite og Handels „Samson“, Choret udmærket og Orchestret ligeledes, — Salen var ikke ganske fuld. Klangen af Chor og Orchester fort

BREV TIL: ukendt FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1882-07-31)
London , d. 31. Juli 1882 . Jeg slap sidst i min Fortælling ved Kofferten Som var bleven glemt i Hamborg. ), og den kom da ganske rigtig om Aftenen til Osnabrück. — — — — Der er en meget stor og smuk Domkirke i Osnabrück, og jeg gik derhen om Formiddagen for at høre lidt paa den

BREV TIL: ukendt FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1882-08-03)
Sydenham, Westwoodhouse , d. 3. Aug. 1882 . Som Du seer, er jeg flyttet herud igaar, — — — — mit Værelse er nydeligt istandsat, og jeg har den yndigste Udsigt til Haven. — — — Igaar gjorde jeg Visit hos Sir Costa og Benedict— — — og blev modtagen med udmærket Venlighed af dem be

BREV TIL: ukendt FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1882-08-06)
Sydenham , d. 6. Aug. 1882 . Jeg lever godt og i behageligt Selskab, tager om Formiddagen til London og kommer om Eftermiddagen ud til Sydenham; igaar har jeg componeret en lille Duet til Datteren og Sønnen her af Huset, — — om Aftenen synger de lidt, og saa morer de sig særdele

BREV TIL: ukendt FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1882-08-08)
Sydenham , d. 8. Aug. 1882 . Det var igaar (Mandag), hvad de kalde „Holyday“, og vi kjørte en lang Tour gjennem kjønne Skove, og Alverdens Mennesker var ude at kjøre Skovtour, ligesom hos os Dvrehavstoure. Flere Steder var der Telte med Musik og Gynger, det var meget fornøjeligt

BREV TIL: ukendt FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1882-08-13)
Sydenham , d. 13. Aug. 1882 . Torsdag Morgen tog vi ned til Badestedet Brighton. Det er smukt og mindede mig om Skodsborg, kun er Vandet her jo meget bredere, man kan ikke see Kyst men langt ud i Havet. Vi boede i et Hotel ved Strandkanten (Mr. og Mrs. Littleton og Miss Novello)

BREV TIL: ukendt FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1882-08-15)
Sydenham , d. 15. Aug. 1882 . Igaar, Mandag, var jeg hos Fru Goldschmidt, det vil sige forrige Jenny Lind. Hr. Goldschmidt havde søgt mig hos Novellos og der sagt, at han rejste, men at hans Hustru var hjemme. Jeg tog derud med Jernbanen over og under Jorden, — da det er en mege

BREV TIL: ukendt FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1882-08-17)
Sydenham , d. 17. Aug. 1882 . I Onsdags besøgte jeg Mr. Lloyd , Tenoristen, som jeg sang igjennem med; udmærket Stemme og musikalsk — Skade, at han kun har at synge i 2 Terzetter. Idag var jeg i Marlborough House, hvor Prindsen af Wales bor, de var desværre lige ved at rejse, s

BREV TIL: ukendt FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1882-08-21)
Sydenham , d. 21. Aug. 1882 . Jeg kommer ligefra Orchesterprøven paa „Psyche“. Efter al Sandsynlighed vil den behage meget. Dog, lad mig fortælle i Orden. Altsaa i Fredags toge vi til Birmingham, Mr. Harding tog imod mig paa Banen. Jeg spiste hos ham, og Kl. 8 gik vi til Chorprø

BREV TIL: ukendt FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1882-08-27)
Birmingham, Copeley Lodge d. 27. Aug. 1882 . Jeg er nu, som Du seer, hos de rare Hardings, — — — — igaar Aftes Kl. 7 havde jeg Generalprøve; jeg blev naturligvis modtaget meget varmt af Alle, baade Chor, Orchester og Publikum — Salen var nemlig halv fyldt. — Roze sang meget udtry

BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1882-09-01)
Birmingham, Copeley Lodge 1. Septbr. 1882 . Gud ske Lov og Tak, igaar Aftes gik „Psyche“, og jeg tør med Sandhed sige, at hun blev modtaget med Begejstring! Solosangerne sang udmærket, — Mrs. Rozes Stemme var i Begyndelsen lidt belagt, men kom sig snart, — Santley fortræffelig og

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Weyse, Christoph Ernst Friedrich; (1841-05-01)
Til Herr Kapelmusicus Gade . En Søn af den afdøde Domhnus-Kapel -Organist Müller har gjort sit Mesterstykke, og faaet sig et Barn, (Søn eller Pige, hvilket vides ei,) og vil lade samme høitideligt døbe i Morgen i Frue Kirke, under Orgelets Klang. Da nu samme Daab skal foretages

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1846-01-15)
Til Hr. Musikdirecteur N. W. Gade i Leipzig . Medfølgende 2den Udgave af mine nyeste lyriske Digte, (hvoraf omtrent Halvdelen ikke tilforn har været trykt), kan jeg ikke nægte mig den Fornøielse at tilsende Dem med en Ytring af den Glæde, Deres Tonelyrik har ydet mig, og med d

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Andersen, Hans Christian; (1847-09-04)
Til Componisten Gade i Leipzig . Kjøbenhavn , 4de September 1847 . Kjære Ven! Hvorledes gaar det med „Nøkken“? Er De færdig? — Har De begyndt? Vil De ikke begynde? Jeg maa endelig vide noget Bestemt; flere Gange har jeg ladet spørge, nu spørger jeg

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Lind, Johanna Maria; (1850-04-26)
Lübeck , den 26de April 1850 . Min gode Herr Gade ! Det var hos mig en särdeles glad öfverraskning att erhålla bref från dem, och jag måste tacka dem hjertligen att de icke glömt bort mig. Herr Stiehl bringade mig deres bref i går. Ja! nog kan jag godt först

BREV TIL: Wiehe, Michael Rosing; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1850-06-28)
Til kongelig Skuespiller Michael Wiehe . Leipzig , den 28de Juni 1850 . Gade foretog nemlig en kortvarig Lystrejse til Tydskland i 1850. ) Kjære Michael! Tak for Dine Linier. Det glæder mig særdeles, at Du, pro primo: er fornøiet og pro 2°: kommer godt ud af de

BREV TIL: Wieck, Clara Josephine; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1851-09-06)
Til Clara Schumann . Copenhagen , den 6ten Sept. 1851 . Liebe Frau Dr.! Statt ein Einsiedler schreibt Ihnen jetzt ein glücklicher Bräutigam. Es wird Ihnen wohl bekannt sein, dasz ich meine Einstimmigkeit verlassen habe, meine liebe Braut ist die Tocht

BREV TIL: Wieck, Clara Josephine; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1856-01-12)
Til Clara Schumann . Copenhagen , den 12. Januar 1856 . Hochgeehrte Frau Dr.! Mit inniger Freude sehe ich aus Ihren lieben Brief, dasz Sie mich zu Ihren Freunden zählen, wie zuvor, — heute sage ich, dasz ich bis jetzt und immerdar, warme und aufrichti

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Joachim, Joseph; (1857?)
( 1857 ?) Lieber und verehrter Gade ! Sie müssen dies mal wirklich Nachsicht üben d. h. ich verdiene sie; ich habe eben den Trouble das Wohnung suchen und Umzugs überstanden; nun werden Sie aus Ihrer Junggesellen-Zeit noch wissen was das für einen solchen zu sagen hat!

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Bournonville, Antoine Auguste; (1858-08-24)
Kjøbenhavn , den 24de August 1858 . (Pilestræde 80.) Velbaarne Herr Professor, Ridder Gade . Illustrissimo Maëstro ! Ligesom Jeppe aldrig taler Tydsk, undtagen naar han er fuld, saaledes skriver jeg ikke Italiensk, undtagen naar jeg føler mig i Aande til at

BREV TIL: Jensen, Adolf; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1863-08-07)
Til Komponisten Adolf Jensen . Kjøbenhavn , den 7de August 1863 . Kjære Hr. Jensen! Da De har ønsket, at jeg skal skrive Dem til i mit eget Sprog, følger jeg denne Indbydelse og siger Dem altsaa paa Dansk: Tak for Deres Venlighed, jeg har med stor For

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Heise, Peter Arnold; (1863-10-04)
Sorø , den 4de October 1863 . Kjære Professor Gade ! Tak for Deres lysblaaøiede danske Sange! Jeg blev meget overrasket ved at see dem, jeg havde mindst drømt mig Dem henne i den Kant, Det er Skade, at ikke Ingemann lever, det var et af hans største Ønsker at faae sat

BREV TIL: Heise, Peter Arnold; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1863-10-07)
Til Komponisten Peter Heise . Kjøbenhavn , den 7de October 1863 . Kjœre Heise ! Tro blot ikke om mig, at jeg vilde raade Dem til at indleve Dem med Aanden i Meyerbeers Theatermusik, tvertimod — jeg griber endogsaa enhver Leilighed til at ytre min Modb

BREV TIL: Heise, Peter Arnold; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1864-02-17)
Til Komponisten Peter Heise . Heise boede den Gang i Sorø. ) Onsdag 17 Febr. 1864 . Kjære Hr. Heise! Tak for igaar! De forskaffede os en virkelig musikalsk Fornøielse; saavel os Musikere, som ogsaa Medlemmerne af Musikforeningens 2den Abonnementsconcer

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Heise, Peter Arnold; (1864-02-19)
Sorø , den 19de Februar 1864 . Kjære Gade ! Tak fordi De syntes om „Genoveva“, men allermeest Tak, fordi De skrev til mig, det lyser op som en Solstraale, naar jeg hører Noget fra Dem, og man kan da trænge til alt Lys i disse mørke Tider. — Jeg haaber at komme ind og

BREV TIL: Heise, Peter Arnold; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1865?)
Til Komponisten Peter Heise . Torsdag (1865?) . Kjære Ven! Ja, jeg har igrunden heller ikke noget at skrive om. Jeg kan imidlertid meddele Dem, — dog ikke for at ærgre Dem — at vi sidstleden havde en Concert i Musikforeningen, som i alle Henseender va

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Heise, Peter Arnold; (1866-04-25)
Onsdag Aften, 25de April 1866 . Kjære Gade ! Da jeg ikke kunde komme til Dem idag og jeg heller ikke kan komme imorgen, vil jeg dog skynde mig at takke Dem for „Korsfarerne“ idetmindste skriftlig med et Par Ord. Jeg betragter det altid som en Fest, naar De har gjort no

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Joachim, Joseph; (1843-10-13/1890-10-13)
Düsseldorf , den 13ten October . Lieber, verehrter Freund! Ihr Vorschlag ist gewisz einer der anziehendsten, die mir je gemacht worden sind: nur gute Musik spielen und hören, eine neue interessante Stadt, von Thorwaldsen geschmückt, kennen lernen, vor allen Dingen aber

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Heise, Peter Arnold; (1869-04-14)
Rom . Onsdag Aften, 14. April 1869 . Kjære Gade ! Jeg har naturligviis i lang Tid tænkt paa at skrive til Dem, men paa Grund af den menneskelige Skrøbelighed er det ikke endnu blevet til mere; i den sidste Maanedstid har jeg forresten heller ikke havt det godt, da mit

BREV TIL: Winding, August; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1870-01-22)
Til Pianist August Winding . Kjøbenhavn den 22 Januar 1870 . Kjære August! Jeg har alt længe villet skrive til Dig, først for at meddele Dig min Glæde og Lykønskning over den saavel bestaaede Optræden i Leipzig, og dernæst at takke Dig

BREV TIL: Rubenson, Albert; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1872-04-15)
Til Direktøren for det kgl. Musikakademi i Stockholm Rubenson. Kjøbenhavn den 15 April 1872 . Kjære Ven! I Anledning af den af Dem omtalte Sag har jeg idag talt med Neupert — sem bestemt erklærede, at han ikke vilde forlade Kjøbenhavn

BREV TIL: Rubenson, Albert; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1872?-04-20)
Til Direktør Rubenson . Kjøbenhavn 20/4 . Kjære Rubenson! Tak for Deres Brev, det glæder mig, at De vil interessere Dem for Rée. De maa naturligviis benytte Dem af mine Udtalelser om ham, saameget De ønsker. Venlig Hilsen fra

BREV TIL: Wieck, Clara Josephine; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1873-03-06)
Til Fru Schumann . Kopenhagen d. 6te März 73 . Es freut mich Ihnen mittheilen zu können, dasz wir vor einigen Abenden im Musikvereins-Concert Schumanns herrliche Cdur Sinfonie aufführten und mit einem Feuer und Enthousiasmus, das Alles mit sich

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Fog, Bruun Juul; (1877-02-27)
Den 27de Februar 1877 . Kjære Hr. Professor! De er en deilig Mand. Muserne have kysset Dem paa Vuggen. Jeg er, som De veed og som Ingen føler med dybere Smerte end jeg selv, umusikalsk. Dog har jeg ogsaa været i Arcadien, dog hører jeg ikke til dem, hvem Shakespeare ski

BREV TIL: Rubenson, Albert; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1875-09-28)
Til Rubenson . Kjøbenhavn den 28 September 1875 . Kjære Ven Rubenson! Jeg har ventet og ventet og staar endnu forventende og med spændt Dommerværdighe Gade var i en lang Aarrække og til sin Død en af Dommerne over Kompositioner, indsen

BREV TIL: Winding, August; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1876-02-23)
Til August Winding (i Fredensborg). Kjøbenhavn den 23 Februar 1876 . Kjære August! Ret hjertelig Tak for Dit Brev, det er den bedste Fødselsdagsgave, jeg længe har faaet. Jeg havde isinde at skrive til Dig forrige Uge, for at høre fr

BREV TIL: Winding, August; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1835/1890)
Til August Winding . Lyngby . Kjære August! Tak for den Fornøielse, Du har givet mig ved at sende mig Din Quintet til Gjennemsyn. Det har virkelig glædet mig at læse den; den er klar i alle Henseender, baade Motiver og Udarbeidelse interessant, og jeg

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1876-12-30)
Min kjære, fortrinlige Professor Gade ! Ved at læse Anmeldelsen i Dagbladet om Deres Ballade „Elverskud“, faldt det mig paany ind, hvor unaturligt, for ikke at sige skammeligt det er, at jeg, der elsker alt hvad jeg kjender af Dem, skal udelukkes fra det Sted, hvor Deres Compos

BREV TIL: Richardt, Christian ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1877-01-24)
Til Pastor Chr. Richardt . Kjøbenhavn 24/1 1877 . Kjære Richardt! Glædeligt Nytaar! — Har De ikke Lyst til at glæde mig i det nye Aar med at skrive mig en Text til et Concertstykke? De veed jo, at jeg for længere Tid tilbage begyndte a

BREV TIL: Richardt, Christian ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1877-02-07)
Til Chr. Richardt . Kjøbenhavn 7/2 77 . Kjære Ven ! Tak for Deres venlige Tilsagn om at hjælpe mig til at realisere min Judith-Idé. Jeg vil skrive en Plan, som jeg tænker mig det, og ifald det lader sig gjøre, vil jeg komme over til De

BREV TIL: Richardt, Christian ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1878-07-10)
Til Chr. Richardt . Kjøbenhavn den 10 Juli 1878 , Kjære Richardt ! Tak for Deres Venlighed mod mig med Hensyn til den paatænkte Text til „Judith“. Denne Tak kommer egentligen noget sent, men jeg faldt pludselig over et Sujet af en helt

BREV TIL: Richardt, Christian ; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1878-08-06)
Til Chr. Richardt . Hobro , den 6te August 1878 . Kjære Richardt! — — — Som De seer, er jeg endnu i Hobro og bliver der til midt i næste Uge, jeg antager, at jeg reiser herfra den 14de August. — Det vilde glæde mig, om De kan sende mig noget af Deres

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Joachim, Joseph; (1880-12-24/1881-03)
( 1880 .) Mein lieber und verehrter Gade ! Verzeihe wenn ich Dir bis jetzt noch nicht für die sehr grosze Freude gedankt habe, die mir die Uebersendung Deines Violin-Concertes bereitet hat. Es kam gerade noch, Weihnachten an! Ich finde es ganz ausgezeichnet für die Vio

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Joachim, Joseph; (1881/1890)
Lieber Gade ! Wie Du aus dem beifolgenden Programm ersehen kannst, habe ich gestern Dein Violinconcert öffentlich gespielt, und zwar wurde es mit groszem Beifall aufgenommen, was mir eine doppelte Freude ist, da ich dabei als erster Interpret thätig war. Ich wollte Du hättest ge

BREV TIL: Rübner, Peter Martin Cornelius; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1885-10-27)
Til Cornelius Rübner , Hofpianist i Baden-Baden . Kjøbenhavn , den 27de October 1885 . Kjære Rübner! Tak for de tilsendte Meddelelser, hvoraf jeg seer, at De har liavt Glæde af Deres Hyldingsmusik, og hvortil jeg meget lykønsker Dem. Jeg er nu ifærd

BREV TIL: Gjellerup, Karl; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1887-04-18)
Til Forfatteren Karl Gjellerup . Kjøbenhavn den 18de April 1887 . Kjære Hr. Gjellerup! Tak for den poetiske Luftning fra Helikon! Jeg har netop fuldendt den første Gjennemlæsning, som greb mig særdeles meget, der er en Flugt og løftet

BREV TIL: Wieck, Clara Josephine; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1887-08-12)
Til Fru Schumann . Fredensborg , den 12. August 1887 . Hochgeehrte Freundin Frau Br. Schumann! Unter hohen, schönen Buchen, im hellen und fröhlichem Sonnenschein, sitze ich jetzt und denke an liebe und gute Freunde, die mir die Vorsehung geschenkt hat

BREV TIL: Gade, Niels Wilhelm; FRA: Wieck, Clara Josephine; (1887-08-25)
Obersolberg bei Berchtesgaden , d. 25. Aug. 1887 . Lieber, verehrter Freund! Welche Freude haben Sie mir durch ihre Zeilen und das liebe Bild gemacht ! Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie freudig überrascht ich war! Ausgezeichnet ist die Photographie und mir ein werthe

BREV TIL: Wieck, Clara Josephine; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1887-10-30)
Til Fru Schumann . Copenhagen , den 30. October 1887 . Liebe und verehrte Frau Dr. Schumann! Es freut mich Ihnen mittheilen zu können, dasz wir in Musikverein (am 27. u. 29.) zwei Aufführungen von Schumanns „Manfred-Musik“ gehabt haben. Die

BREV TIL: Hartmann, Johan Peter Emilius; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1888-05)
Til Professor J. P. E. Hartmann . Antwerpen , Mai 1888 Kjære Ven! Modtag en inderlig og varm Hilsen og Lykønskning til den 14. Mai! Det er mig saa fremmed at tænke mig siddende i en Jernbanevogn, langt fra Fædrelandet, istedet for i den

Tekst efter brevene