Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Wilhelm Gade FRA: Søren Nielsen Gade (1843-09-30)

Kjøbenhavnden 30te September 1843.

Kjære Niels!

Af din Skrivelse Nr. 1 og Nr. 2 erfare vi, at du er i godt Lune og ved god Helsen; det glæder s. 46 og opmuntrer os meget, at du har det godt. Det overraskede os meget ved din Afreise, den Afsked af dine Venner; da jeg kom hjem til vor kjære Moder og fortalte hende det, opmuntrede det hende meget. Om Eftermiddagen var Niedlichs Familie saa forekommende at tage vor gode Moder med sig ud for at adsprede hende, samt flere Dage efter, saa at vor gode Moder nu nogenledes giver sig til Ro, men vi er i saa spændt Forventning med at faa at høre Udfaldet af Sammentræffet med Mendelssohn, da vi hørte, at du ikke traf ham i Berlin - vi er alle her ved god Helsen, og det staar sig hos os, ligesom da du reiste herfra. Berggreen kom Dagen efter, at du var reist, til os, og var i saa daarlig Humør over, at han ikke havde vidst, hvad Dag du skulde reise, saa at han var færdig at græde. Taarerne stod i hans Øine over, at han ikke havde sagt dig sit sidste Farvel; desaarsag maa du dog give ham en Hilsen i din Skrivelse, men dog saaledes, at det kommer fra dig selv, da jeg lader ham læse dine Breve. — Jeg haver været hos Maler Melbye angaaende dit Portræt, som ikke ganske var færdig, men jeg saa det. Det ligner godt, men det manglede Skyggen; tillige udlod han sig med, at det skulde raderes til Stentryk, for at flere af dine Venner kunde faa Aftryk af det, han spurgte mig, om du havde faaet Dehn i Tale i Berlin, og spurgte mig til dig og ønskede at see dine Breve, hvilket jeg lovede ham; han viste mig sit Maleri og var overordentlig forekommende, han bad dig at hilse s. 47 mange Gange. — Erslev har jeg ogsaa en Hilsen til dig fra, som han bad mig om, naar jeg skrev til dig. Nu veed jeg noget Nyt — en ny Historie om den unge K. Den Dag, Kongens Geburtsdag, da Jomfru L., som skulde lade sig høre ved Hoffet, havde paa sit Paaklædningsværelse lagt sine Armbaand fra sig, havde K. listet sig op paa hendes Værelse og taget dem; den anden Dag fik han et anonymt Brev, at han skulde i Tide aflevere dem, hvilket han ogsaa gjorde, og sende dem tilbage med et anonymt Brev, som om han havde gjort det i Spøg og advare hende om ikke at lægge dem saadan fra sig; han havde forseglet det anonyme Brev med en Knap med Vaaben paa, og da de havde ham mistænkt, saa kom Politiet og visiterede og fandt den Knap, han havde forseglet med, som laa paa Bordet endnu, og saa blev han arresteret og kommer ei løs igjen.

Moder haver en Bøn til dig, som er at du endelig maa kjøbe dig en Chenille, da det her begynder at blive koldt, som det vel ogsaa er hos dig. - -

Som jeg nu sidder og vilde ende Brevet, saa kom Postbudet med Nr. 3 fra Berlin, hvoraf vi erfare, at du haver den samme Mening som ovenstaaende, nemlig at kjøbe en Chenille, som Moder ret var saa glad over. Tillige glæder det os meget, dit Brevs Indhold. Du kan tro, at det gav Moder Kurasie, saa hun er i veltilfreds Humør. Du hilses mange Gange fra dine kjære Forældre og ønskes dig al s. 48 Held og Lykke, og en god Helsen maa følge i dit Foretagende.

Lev vel du kjære Søn!