Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1843-11-20)

Leipzigd. 20 November 1843.

Kjære Forældre!

Jeg takker Eder ret meget for Eders Brev af 3dje November. — Jeg reiser rimeligviis herfra til Dresden d. 8de December og derfra videre over Wien til Rom, men opholder mig kun nogle faa Dage paa hvert Sted, for at kunne indtræffe i Rom i Slutningen af Februar (Carnevalstiden). — Dersom I har noget at skrive mig til, da maa det altsaa være her til Leipzig, inden min Afreise. Jeg blev gjerne lidt endnu i Leipzig — og de vil ogsaa gjerne beholde mig her — men jeg tør ikke reise senere end den fastsatte Tid, da jeg ellers ikke kommer til Rom i rette Tid. — Jeg har i sidste Uge gjort en ganske god Affaire med en engelsk Musikhandler fra London (Hr. Wessel), han henvendte sig til mig, for at kjøbe alle mine tilkommende Compositioner for England. (Jeg kan derfor ligegodt sælge dem til Forlæggerne i Tydskland). Vi har gjort en ordentlig Contrakt med hinanden, med Navne under og Vidner — paa sin engelsk — nemlig saaledes, at jeg for hver Comp. faar en, eengang fastsat Sum, enten det er en Sinfonie eller 3 Claverstykker. — Det er vel ikke saameget, som jeg faar i Tydskland, men jeg er dog ganske fornøiet dermed; samme Mand har skrevet for mig til en Musikhandler i Paris, der — tænker jeg — gaar ind paa samme Conditioner. — Contrakten lyder paa 5 Aar for det første.

s. 59 Jeg tænker, jeg faar min 2den Sinfonie opført i Slutningen af denne Maaned eller Begyndelsen af næste. Vi skal til at prøve den i disse Dage, — jeg tror ikke, jeg slipper herfra, førend jeg har opført den i Gewandhaus, da jeg i denne Tid formelig er Leipzigernes Kjæledægge.

Mendelssohn reiser herfra i næste Uge, til Berlin, for at blive der hele Vinteren — han blev hellere her, kan I tro, naar det gik efter hans Hoved — hans Børn har været syge i denne Tid, saa han har været lidt urolig, men nu er alt igjen meget vel i hans Familie. (Glem ikke at hilse H. C. Andersen mange Gange fra Mendelssohn. )

Vi spillede nylig i en Gewandhansquartet Bratschstemmerne sammen i hans egen Octet: Jeg første Bratsch, Mendelssohn anden, begge med stor Virtuositet!!! til stor Moro for Publicum. — Mad. Schrøder-Devrient giver i denne Tid Gjæsteroller paa Theatret, jeg har seet hende et Par Gange; en stor, næsten colossal Figur, et storartet Spil, en forhenværende, smuk Stemme er endnu tilbage og - ikke at forglemme — en virkelig kunstnerisk Opfattelse af Rollen. Alt dette synes jeg meget godt om, — dog — undertiden lader hun sig i Begeistringen forlede til at overskride Skjønhedsstregen med begge Fødderne — dog seer jeg hende (endnu) ti Gange hellere end — eller — eller — — — * ) Theatret her er ellers baade over og under al Kritik, naar undtages en ret brav Sangerinde, en taalelig s. 60 Tenor, et Par ganske gode Bassister —; Chorpersonalet — Gud fri os —. Jægerchoret i Jægerbruden udført hos os, er en Rafaelsk Cherubsang imod disse teutoniske Ulvesvælgslyde. Decorationer og Costumer er aldeles Cannikestrædisk — Dandserne dandse indtilbens — Tilskuerpladsen er belyst paa samme Maade, som den store Sælhunds Locale paa Vesterbro o. s. v.

Vort Theater i Kjøbenhavn, hører jeg med Forskrækkelse (af Eders sidste Brev), er jo temmelig „herunter“. Det vil da vel kun sige Operaen? Mine bedste Ønsker følger for dets fremtidige Bestaaen og Velvære. Amen!

Hvad Besked har Lose & Olsen givet paa mit sidste Andragende angaaende Oversendelsen af de omtalte Sager? — Helsted skal med det allerførste faa Brev fra mig angaaende hans Quartet, jeg tror, at det nok skal gaa, i det mindste skal jeg gjøre alt mit dertil. Til Andersen vil jeg snarest mulig skrive, (angaaende hans „Geiger“) * ) som — efter hvad jeg derom har talt med Schumann og flere - gjorde rigtigst i at skrive en lille Annonce i en hersteds Avis med sit Navn under. Han kan blot skrive paa dansk til mig, saa skal jeg besørge det oversat.

Jeg vilde gjerne skrive til alle mine Bekjendte, men jeg veed Pokker ikke, hvor Tiden bliver af. Middag og Aften er jeg for det meste i Selskab, og den øvrige Tid bruger jeg til at skrive s. 61 Stambogsblade fra, mig bekjendte og ubekjendte Herrer og Damer, — gaa i Concert og gjøre Visit. A propos, Hr. Jacob Schoustrup har glemt, livad han lovede: at skrive mig en Gang om Maaneden.

Farvel! kjære Forældre levvel! Levvel! Hils all mine og Eders Bekjendte fra mig o. s. v.

Spadserer I undertiden til Frederiksberg? Jeg gaar i Tankerne tidt derud!

Levvel!

N. W. GADE.