Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1844-03-10)

Kjære Forældre!

Tilgiv, at jeg i saa lang Tid ikke har skrevet Eder til; der har i den Tid dog ikke tildraget sig noget nyt eller for mig væsentligt, som jeg kunde melde Eder. Jeg blev endnu nogen Tid over den fastsatte i Leipzig af forskjellige Aarsager, dog jeg vil fortælle derfra, hvor jeg slap i sidste Brev. Besøget hos Mendelssohn i Berlin varede tre Dage. (Jeg gjorde her Bekjendtskab med Hr. Steffens, som Mendelss. førte mig hen til, en elskværdig, gammel Mand, som glædede sig over at see mig — han er nemlig dansk —). Altsaa, tilbage igjen til Leipzig, for over Cassel at reise til Paris. Ved Tilbagekomsten traf jeg Julius Rietz i Leipzig, som vilde opføre et Par Compositioner i Gewandhaus. s. 75 Vi gjorde hinandens Bekjendtskab, syntes godt om hinanden, og jeg — blev. Nu var det imidlertid for silde at gaa over Paris, derfor syntes jeg, at det var ret passende at feire min Geburtsdag i al Ro i Leipzig, og det blev saa. Jeg skammede mig ved at skrive Eder til, at jeg endnu var i Leipzig og har derfor opsat det, til jeg virkelig var kommen udenfor dens (forhenværende) Volde.

Den 4de Martz Kl. 2 rullede jeg paa Dampens Vinger til Dresden. (Her besøgte jeg Landskabsmaler og Nordmand Dahl), blev den følgende Dag (5 M. ) over og kjørte med Schnellpost fra Dresden til Prag (d. 6 M. Kl. 11). En ganske romantisk Reise over Bjerge og Dale, der frembyder høist maleriske Prospecter, især i denne Tid, hvor der endnu ligger megen Snee oppe i Bjergene. De smaa Besværligheder, man maa overstaa, opveier igjen de mange Herligheder, man seer — vi kjørte nemlig fra Onsdagformiddag Kl. 11 uafbrudt til Torsdagformid. Kl. 10, Dag og Nat. I Prag — en gammel Stad med mange catholske Kirker, en fortryllende Beliggenhed, den halve Deel af Staden høit oppe paa et Bjerg, den anden halve Deel nede i Dalen. Hele Torsdagen løb jeg om i alle Kirker og paa alle Udsigter, der var at opdrive paa een Dag, om Aftenen var jeg i Theatret og saae Bellinis „Ubekjendte“ ganske godt udført, en god Tenor og en god Primadonna (Dem. Grosser), den sceniske Udstyrelse var ogsaa ret brav paa nogle naive Maskinmesterindfald nær, nemlig istedet for man paa vort Theat., naar s. 76 der seiles, trækker Baadene over Theatret, blev de her baarne paa Hænderne af en Maskinkarl, medens Skuespillerne maatte krybe paa Knæerne ved Siden af. — Nu reiser vi videre — Videre — Fredagmorgen Kl. 6 (d. 7 Martz) sad jeg paa Postvognen fra Prag til Wien. Vi kjørte Fredag, Fredagnat — Løverdagaften Kl. 8½ var vi i Wien (d. 8 M. ).

WienMandagformiddag d. 10 Martz 44.

Det er rigtignok en lystig By, en Tummel og Commers paa Gader og Torve, alle Caffehuuse seer man fulde af Folk; der spadseres idelig — jeg finder mig allerede godt her. Dog paa Fredag maa jeg afsted — der hjælper ingen kjære Mo’er, kjære Moder. — Igaar (Søndag) har jeg travet omkring i flere Kirker, var i Concert i Redoutensaal om Middagen Kl. ½ 1, hvor der blev opført Sinf. af Mozart og Beethoven, særdeles godt, og hørte ogsaa Staudige, (Bassist), udmærket Karl med en Stemme som en Hercules. Det morede mig meget, at iagttage Publicum i denne Concert, der uagtet det ikke ofte har Leilighed at høre en saa alvorlig Art Musik, dog fulgte med, hele Tiden, med næsten Begeistring. Efter hvert Stykke Bravi, bravi, bravi, da capo - - En Deel af Enthousiasmen gjaldt vistnok ogsaa Otto Nicolai, der dirigerede. I Gaareftermiddag gik jeg ud i „Volksgarten“ for at høre Strausz. Hans Corps spiller godt, meget godt, dog havde jeg ventet mere, men maaske var de ikke ret ved Stemme. Om Aftenen vilde jeg i Theatret; dog efter at have seet s. 77 saa meget, havde jeg ikke Lyst. Jeg besøgte ogsaa Maleren Blunck; vi har drevet noget omkring i Forening med et Par Nordmænd „Sødring", som her findes. I Dag skal jeg ud og gjøre flere Visitter. Skriv mig, naar I skriver til Rom, (hvor jeg ankommer senest Palmesøndag) med Adresse: Signore Niels W. Gade, Café Greco, Roma.

Lad endelig Høedt skrive Udskriften ret tydelig.