Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Wilhelm Gade FRA: Søren Nielsen Gade (1844-05-11)

Kjøbenh. d. 11 Maj 1844.

Kjære Søn!

Din Skrivelse af 9de April have vi bekommet, hvoraf vi erfare, at Du har godt overstaaet den lange Reise, som er os ret kjært og især en Trøst s. 86 for Moder, at Du var frisk og vel; af samme Skrivelse erfarer jeg, at Du ikke har bekommet mit Brev, som jeg skrev Dig til i Marts til Rom, efter den Adresse, som Du opgav, men som jeg vil haabe er arriveret nogle Dage efter, Du havde afsendt denne Skrivelse. Hvad os angaar, da er vi Gud være lovet alle ved god Helbred og veltilfreds. Moder er blevet noget afkræftet efter Sygdommen, men hun befinder sig ret vel.

6

Angaaende om Tillægget har jeg været hos Collin og hilste ham fra Dig, som jeg kunde see var ham ret kjærkommen, da han talte med mig meget venlig. Saa spurgte jeg ham om, hvormeget Du kunde vente Dig i Tillæg, da Du vilde gjøre en Kalkule over Din Reise; saa blev Svaret, det vilde blive en 200 Rd.; saa gjorde jeg ham opmærksom paa, at det var ikke for Dig som de andre, der havde deres Gage foruden Stipendiet til Hjelp; men Du maatte reise med det blotte Stipendium, saa sagde han, at det i Leipzig ikke havde maattet koste Dig saameget, saa svarede jeg ham, at Du der, ligesom paa andre Steder maatte betale for Kost og Logis. Saa tav han lidt og sagde, at om Du ogsaa faar Tillæg, saa kan Du ikke vente det i dette første Aar af Reisen, da Stipendiet er beregnet for 2 Aar, men nu kunde jeg skrive Dig til, og saa skulde der gives en Ansøgning derom; saa lod jeg mig forstaa med, om Du ikke kunde faa et Aars Stipendium til, men saa sagde han, det troede han ikke, det var sjælden, de gav et Aars Stipendium s. 87 til. Saa sagde jeg, at det var ogsaa sjælden, at de, der endnu til Dato var reist i samme Fag som han, som med sit Talent har gjort sig saa herømt og sit Fædreneland Ære, og tillige har han ikke kostet det offentlige noget paa sin Lærdom, han har derimod gjort Tjeneste i Capellet i en halv Snees Aar uden Gage, saa at han virkelig fortjente det, hvorpaa tænkte han sig lidt om og sagde saaledes: Vil De nu skrive Deres Søn til, og hilse ham fra mig, at han kan skrive mig til saaledes „nu er jeg der og der og har saameget tilbage, og saameget bruger jeg til min Reise at komme hjem for“. Saaledes var hans eget Ord. Jeg tror, at han helst ønsker, at Du selv skriver ham til desangaaende, naar Du gjør det, saa skriv kun om 400 Rd., jeg tror vist, at Du faar dem, af den Aarsag, naar jeg taler med ham derom, saa synes jeg, at han taler som paa Skrømt og naar Du skriver ham til desangaaende, saa lad mig det vide, at jeg ogsaa kan give ham et Ord med, glem ikke at gjøre ham opmærksom paa, at Du ikke har nogen Gage til Hjelp uden det blotte Stipendium. De tro alle her i Ryen, at Du fortjener saameget med Dine Compositioner - - - Nu, kjære Niels W. vil vi have en lille Familie Samtale i Forening med vor kjære Moder. Du vilde glæde os ret inderlig ved at skrive et lille Brev for os selv om, hvorledes Du har bestemt Din Reise, om Du tager fra Paris til Kjøbenh., eller som Du ellers har bestemt den; om det blev til noget Afgjørende med det, Du skrev om fra Leipzig, at være s. 88 Mendelssohns Medhjælper som Anfører, om der blev nogen Accord derom; i Tilfælde heraf om Du kommer hjem til os, eller Du reiser directe til Leipzig, om Du har arbeidet nogle nye Compositioner og hvad der ellers har mødt Dig. Saadan et Brev glæder Moder sig saa inderlig til, det skulde være ganske for os selv, at ingen skulde vide noget derom — det kan skee ved Leilighed — men nu veed jeg ikke mer at skrive om, end at vi ønsker Dig at leve ved god Helsen, det ønskes af dine kjære Forældre. Lev vel og fornøiet.

6*

Din Fader
S. GADE.