Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1844-12-21)

Leipzig, den 21de December 1844.

Kjære Forældre!

Iforgaars modtog jeg Eders Brev og forbavsedes over, at der allerede var gaaet saa lang Tid, siden jeg skrev Eder sidst. Men Tiden løber saa hurtig for mig, at jeg næppe mærker det; naar den ene Concert er forbi, begyndes der strax paa den næste, saa at jeg har fuldt op at bestille. Dertil kommer endnu en Composition, som for Øieblikket beskjæftiger mig (den skal være færdig til Midten af Januar). Sidste Torsdag var den 10de Gewandhaus-Concert (altsaa Halvdeelen), hvor min 1ste Sinfonie blev s. 102 opført (efter længe at være ønsket), som gjorde ligesaa stort Spektakel som første Gang, for et Aar siden, desuden er af mig spillet en ny Ouverture, først i en Concert til Fordeel for Orehestrets Pensionskasse og dernæst i en anden Concert, og har især ved den anden Opførelse vundet Publicums almindelige og udeelte Bifald. Jeg selv befinder mig ypperligt og trives ganske herligt imellem mine tydske Venner, som har mig (og jeg dem igjen) overordentlig kjær. At nogle enkelte føler sig forurettede og betragter mig med skjæve Øine, beskyldende mig for at være utydsk sindet — af hvilken Grund jeg omgaaes saa lidt som mulig med danske, — følger af sig selv, men kan dog ikke i ringeste Maade skade mig, eller nedsætte mig i alle andres Mening.

7

Mendelssohn har paa Gjennemreise overværet en Concert, og til Alle og til mig selv yttret sin Glæde og Tilfredshed derover, (der blev ogsaa spillet en ny Composition af ham selv). Jeg føler mig nu ret saa hjemlig her, dog tro derfor ikke, at jeg ei glæder mig ret hjertelig til Foraaret, i det mindste en Svip, at gjensee mine kjære, gode Forældre og kjære, danske Venner. Hils dem alle tusinde Gange. Ja, jeg burde egentlig skrive dem til, men naa maaske dog.

Nu en glædelig Juul til Eder alle! Først og fremmest Geburtsdagsbarnet, vor kjære Mama. Gid hun maa have en saa glædelig Juul som den, der forestaar mig. Fader, lille Marie, alle Bekjendte og s. 103 Venner, Nielsens, Høedts — Emilie * ) og hendes Forlovede iberegnet —, Helsteds, Wiehes o. s. v., ja, kort sagt, dem alle ønsker jeg et ret hjærteligt og glædeligt Juul og Nytaar.

Følgende Commissioner beder jeg Fader være saa god at besørge til:

1. Assessor Weiss. Takke ham for hans Brev. Angaaende min nye Ouverture ønskede jeg at vente med Opførelsen, til jeg selv kommer til Kjøbenhavn. De andre Sager, hvorom han skrev, vil jeg selv meddele ham skriftligt.

2. Wexschall skriver jeg til med det første. Angaaende G-Strængene har jeg dem, men venter blot paa en passende Leilighed til at sende dem med.

3. Hartmann beder jeg hilset.

4. Gøtzes Sager har jeg hos Vedkommende andraget paa, men samme har ikke villet indgaa derpaa. Idetmindste for det første ikke.

5. v. Løwenskjold. Ved Leilighed sige ham, at jeg endnu ikke har fundet en passende Leilighed til at faa hans Ønske opfyldt.

Idag erfarer jeg til stor Forbauselse, at Musikhandler Kistner i Morges Kl. 5 er død af et Slagtilfælde. Jeg talte igaaraftes med ham Kl. 7, til hvilken Tid han var aldeles vel og munter; dette s. 104 er en Nyhed for Lose og Olsen. Hvilke sidste jegbeder hilset og takke for de tilsendte Musikalier.

Glædelig Juul!!! Lev vel!

Eders
NIELS W. GADE.