Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1845-02-04)

Leipzig, den 4de Februar 1845.

Kjære Forældre!

Det nye Aar har jeg begyndt ligesaa vel tilfreds og frisk, som jeg sluttede det gamle. Jeg har været endnu mere beskjæftiget i Januar Maaned end forhen, deels har vor Concertmester David været bortreist 14 Dage — i hvilken Tid jeg besørgede hans Violintimer i Conservatoriet — og deels med en stor Fest, som fandt Sted den 29de Januar i Gewandliaussalen, og hvortil jeg har componeret en Festkantate. Jeg har havt megen Glæde af denne Fest, da alt gik ganske fortræffeligt saavel fra Orchestrets som fra Chorets Side, med Liv og Begeistring. Nu lakker det snart ad Enden med Concerterne, næste Torsdag den 6te Februar er den 16de Concert, altsaa kun 5 tilbage. Den sidste Concert bliver omtrent nogle Dage før Paaske; jeg tilbringer altsaa min Paaske her i Leipzig og gaar da strax derefter paa Besøg i Kjøbenhavn. Jeg befinder mig, Gud ske Lov, vel — en lille Forkjølelse fraregnet — og særdeles munter og godthumørig. Skriv mig ret snart og lev vel til vi sees! Lev vel!

Eders hengivne Søn
NIELS W. GADE.