Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1845-04-11)

Dresden, 11te April 1845.

Kjære Forældre!

Jeg opholder mig et Par Dage her i Dresden, for min Fornøielse, gaar derpaa tilhage til Leipzig, hvor mine Forretninger er endte— blot en Examen i Musikconservatoriet maa jeg endnu overvære — og dernæst directe til Kjøbenhavn, hvor jeg haaber at kunne være i Slutningen af April. Over mit Sommerophold har jeg udkastet adskillige løse Planer, men jeg tænker dog, at det omtrent vil blive som saa: Maj og Juni bliver jeg formodentlig i Kjøbenhavn, i Juli og August gjør jeg en lille Reise — rimeligviis i Tydskland — og vender da i September her tilbage til Leipzig, hvor jeg bliver næste Vinter og overtager atter Concerterne. Jeg befinder mig i alle Maader overmaade vel og munter og glæder mig uendelig til at gjensee Eder, mine kjære Forældre. Af Nyheder vil jeg ikke kunne fortælle Eder stort andet, end I sandsynligviis selv veed af Aviserne, om Oversvømmelsen, om Sværmeriet for Ronge og Tihængere og andet mere, som jeg mundtligen skal foredrage for Eder. Jeg har componeret et Par nye Stykker, som med det første vil udkomme hos Härtel, nemlig: 9 Sange for 2 Stemmer og en Quintet. Nu, til vi sees, ønsker jeg Jer leve ret vel, om 2 à 3 Uger har I mig i Kjøbenhavn.

Eders hengivne Søn
NIELS W. GADE.

s. 108 Lille Marie gjør ganske gode Fremskridt med Udskriften paa Brevene.

N. W. G.