Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1845-12-19)

Leipzig, 19de December 1845.

Kjæreste Forældre!

En glædelig Juul, en ret glædelig Juul, ønsker jeg af ganske Hjerte, for min kjære Moder har jeg endnu aparte Ønsker og Hilsener: Gratulerer Mama til Fødselsdagen, gid den maa oprinde for Eder med al den Fryd og Glæde, som denne søde Juulefest bringer med sig.

Jeg haaber, at alt er vel hos Eder, da jeg ikke længe har hørt fra Eder; sandt nok, jeg har heller ikke været flittig med at skrive, men tilgiver mig, Tiden løber mig — jeg veed selv ikke, hvorledes det gaar til — saa hurtig hen, at en Maaned, vips — væk er den, — uden at jeg tænker derpaa, er den forbi.

Jeg har i længere Tid dirigeret Concerterne alene, Mendelssohn har været næsten 2 Maaneder i Berlin, nu er han atter tilbage; desuden har jegværet meget flittig og er det da endnu. Arbeidet gaar mig forskrækkelig fix fra Haanden, jeg er rigtig kommet godt paa Gled og er nu næsten færdig med et større Arbeide * ), som endnu vil blive opført i Slutningen af denne Vinter.

s. 109 Wexschalls Død overraskede mig — endskjønt jeg var forberedt derpaa — meget betydeligt. Det gjør mig meget ondt, ikke at have opfyldt mit Løvte; da jeg sidste Gang talte med ham, lovede jeg ham mit Portrait, og jeg har ogsaa spurgt derefter hos Lose, men der var ikke flere Exemplarer at faa. Angaaende Concertmesterposten i Kjøbenhavn skrev Erslev mig et meget venligt Brev; tak ham meget derfor og bed ham tilgive min Uartighed ikke endnu at. have svaret ham. Af flere Grunde agter jeg ikke at søge den. Først: fordi mit Violinspil er gaaet noget bag af Dandsen, da der dog udfordres en dygtig Solospiller til denne Post, altsaa vilde det være mig ubehageligt, at vide mig denne Post ikke fuldkommen voxen. For det 2det stiller jeg mig ogsaa i musikalsk Henseende i et, for mig, ikke ønskeligt Forhold, da min Hensigt er, i Tiden at gavne hjemme i Kjøbenhavn, som Musiker, og vil jeg da kunne dette bedre paa anden Maade, end ved at spille 1ste Violin i Orchestret. Min Plan for Fremtiden har jeg saa temmelig lagt — for saavidt som Mennesket kan det — og nemlig saaledes. Endnu nogle Aar bliver jeg her i Leipzig og vender saa tilbage til Kjøbenhavn, hvor jeg da paa en eller anden Maade vil søge mig en uafhængig Stilling — saa flytter vi tre gamle sammen Fader, Moder og jeg selv, og vi skal nok komme godt ud af det, haaber jeg.

Nu, saa maa I ogsaa see at konservere Eder godt, - gode, kjære Forældre til den Tid, dog I maa s. 110 ikke tro, at jeg svigter saalænge, nei, Sommeren bringer Sommerfugle og andre — Sangfugle, jeg er jo ogsaa en Sangfugl. Det er sandt, „Sangfugl“ Jenny Lind har været hos os her og sunget i 2 Concerter. Leipzigernes Hjerner er næsten bragt ud af Ligevægten ved denne Piges Sang.

Om Høedt har skrevet Lind-Viser gad jeg nok vidst. Bed ham forresten om at sende mig det Prospect af Nielsens * ) Hus som Maleren ** ) tegnede til mig i Sommer.

Delbanco har skrevet mig [til] og spurgt om en 4stemmig Sang, som vist maa findes hjemme, blandt de Sager jeg Dagen før min Reise havde indpakket og lagt paa Claveret. Vil Fader være saa god at see efter. Titlen er „de vilde Jægere“ skrevne Noder, og dersom Fader finder det, da send det til Lose & Delbancos Musikhandel, samt i næste Brev lade mig vide, om det er fundet eller ei.

Jeg har indrettet mig ret huuslig, har kjøbt mit Vinterbrænde ind og sidder ret luunt; det syntes ellers slet ikke at ville blive Vinter, først i de sidste Dage har det begyndt at fryse lidt, hidtil har vi bestandig havt det milde Efteraarsveir. Til Nytaar skal jeg sende Eder et nyt Portrait af mig, som er meget bedre end det forrige, det udkommer hos Breitkopf og Härtel og skal følge med den musikalske Avis. Skriv mig ret snart, beder jeg.

Eders altid hengivne og kjærlige Søn
NIELS W. GADE.

s. 111 NB. Carl Helsteds Sinf. vil vistnok komme til Opførelse i det nye Aar, jeg arbeider i det mindste stærkt derpaa og har i en Extraprøve ladet spille et Par Stykker deraf, for et Par Maaneder siden. Vil Fader sige ham dette.

N. W. G.