Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1846-03-04)

(Dette Brev er ene for mine Forældre. )
Leipzig. 4de Marts 1846.

Kjære, gode Forældre!

Hvad tror I om mig, at jeg i saa lang Tid ikke har skrevet Jer til. Tilgiv mig, kjære Forældre, jeg har altid opsat det, for at kunne give Jer flere Efterretninger paa eengang, og da jeg netop sidder i et nyt Arbeide til op over Ørene og som om 8 Dage bliver opført, kan I tænke, at jeghar travlt og maa ofre hver Time, jeg har tilovers fra mine øvrige Forretninger. Tro dog endelig ikke, at jeg ikke tænker paa Eder, kjære, gode Forældre, ja mer end I maaske tænker og tror, jeg har saa i Stilhed mine Planer med mig selv og Eder. Min gamle Sinfonie har jeg opført i Concerterne for 1 Maaned siden og gjorde den sædvanlige Effect, jeg blev saagar modtaget med Applaus, førend den begyndte, ligesom ved min Concert i Kjøbenhavn, jeg er nu om mulig endnu mere yndet her i Leipzig end tilforn, og staar mig ganske udmærket s. 112 med alle. Om jeg kommer til Kjøbenhavn i Foraaret eller i Sommer er endnu ikke ganske bestemt; dog, i alle Tilfælde ikke senere end i Juni. Jeg har tænkt paa, men som en stor Hemmelighed, fortæl det altsaa ikke til noget Menneske, om jeg næste Vinter kunde indrette det med Musikforeningen, hvad de sidste Sommer talte om, nemlig dirigere Concerterne, og naar jeg derfor kunde have en 4 á 500 Daler i bestemt Indtægt, saa at mine Indtægter omtrent var de samme som her, maaske Kongen vilde gjøre mig til Kammermusikus (Notabene med 300 Daler), da vilde jeg blive i Kjøbenhavn. — — — — Ogsaa for Eders Skyld, kjære Forældre vilde det være mig uendelig kjært, dersom det lod sig arrangere at gjøre Kjøbenhavn til Opholdssted. Naa, frisk Mod, jeg har jo hidtil altid havt Lykken med mig, idet mindste, hvor jeg nu er, hvorfor da ikke i mit eget Fædreland. — — — Hermed sender jeg til Maries Confirmation en lille Present, kjære Forældre, da I vist har store Udgifter at gjøre, i den Anledning er det mig en stor Glæde at ogsaa bidrage min lille Skjærv dertil.

Hold nu alle frisk Mod og Courage, at jeg kan træffe Eder muntre, naar jeg kommer hjem. Lad Madam Nielsen takke tusinde Gange for hendes Brev, som jeg Uværdige ikke endnu har besvaret. Hils alle. Høedt og alle Venner. Marie gratulerer jeg til Confirmationen. Lev vel kjære Forældre.

Eders altid hengivne Søn
NIELS W. GADE.