Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1846-08-30)

Leipzigden 30te August 1846.

Kjæreste Forældre!

Det store Brev fra Hans Majestæt har jeg modtaget, det indeholdt — som I vel kan tænke — intet af Vigtighed, uden at Hans Majestæt vilde opfylde mit Ønske og have den Naade at modtage s. 117 Tilegnelsen. I modsat Fald (dersom det havde indeholdt noget særdeles), havde jeg naturligviis strax underrettet Eder derom. Jeg har det ganske brav, Arbeidet gaar ret flot fra Haanden.

Kongen har jo ellers aldeles skiftet Character og slaaet Donnerslag for Schleswig-Holsteinerne; hele Tydskland er i Røre i denne Anledning, fra alle Stæder afgaar Adresser til Holsteinerne, hvori de opmuntres til at forfægte deres Sag til det yderste og foreholdes dem, hvor urigtigt og uretfærdigt det vilde være, at skilles fra Tydskland; men det er ogsaa alt, ingen gjør Mine til at hjælpe dem, roser blot deres Mod; forresten kan de selv see, hvorledes de kan slaa sig igjennem; idetmindste hidindtil have Adresserne havt dette Indhold. — — — — — — — — — — — * ) Mendelssohn er for Øieblikket i England, til en Musikfest; vi vente ham i Begyndelsen af September tilbage. Concerterne begynder den 4de October. „Comala“ kommer ud paa Tryk om en Maanedstid, og jeg sender da Hans Majestæt et Exemplar deraf. Skriv mig snart til; de Par Linier, Fader sendte med Brevet, har vel givet nogen Efterretning, men jeg længes dog efter at høre, hvordan I. især Moder, har det, som jeg haaber, dog godt.

Hils Marie!

Eders stedse hengivne og trofaste Søn.

8