Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1846-11-27)

Leipzigden 27de November 1846.

Kjære Forældre!

I maa tilgive, at jeg lader vente noget længe med Brev denne Gang; men da jeg i de sidste 14 Dage og tildeels endnu sidder til over Halsen i Concerter, Compositioner, Conservatorietimer o. s. v., har jeg været uskikket i min Fritid til at skrive, og da jeg veed, at I jo kjender mit Sindelag, samt veed, at jeg er en Nøler med Brevskrivning, har jeg altid opsat indtil nu. — Her er intet nyt passeret, den Schleswigholsteinske Spektakel har betydelig sagtnet, man taler næsten ikke mer derom. Mig selv betræffende, har jeg det særdeles fortræffeligt — med Undtagelse af en lille Forkjølelse i Form af Snue, som jeg nu, Gud ske Lov, har jaget paa Døren ved Hjelp af Anlæggelse af Galoscher. Moder kan, med Hensyn til min Paaklædning — hvad Varmheden angaar — være ganske rolig; desuden har det i de sidste 14 Dage næsten været varmt i Veiret, som i Foraarstiden.

Hvad Fader sidst skrev om „Comala“, at den endnu ikke var ankommen til Kjøbenhavn, forhørte jeg mig strax hos Härtels, som havde besørget mig Forsendingen, og de forsikrede, at det var aldeles præcist afgaaet med Posten, altsaa haaber jeg, at samme nu er i Kjøbenhavn, og beder jeg Fader være saa god at besørge det overbragt til Leiebibliotheket, som jeg den Gang skrev. Med at Fader skulde overrække Kongen det selv, er jeg s. 119 slet ikke enig, da det vilde faa Udseende af, at jeg ønskede noget, hvilket ikke har været min Mening. Det bedste er, at Fader henvender sig til Hr. Meidel, en god Ven af mig, som er paa Kongens Privatbibliothek og beder ham fra mig sørge for, at det bliver Hans Majestæt præsenteret, saa at han faar at see Tilegnelsen. Er det sandt, at Kronprindsen skal giftes paany med Prindsessen af Hessen? Det har nylig staaet i tydske Aviser! I Eders næste Brev beder jeg at skrive mig lidt nyt fra Kjøbenhavn, det vil da sige, ifald I selv veed noget, hvorledes det gaar hos Nielsens. Fra Eder selv lader mig høre om alt, hvorledes det gaar Eder med Handel og Vandel, med Sundhed, Humeur o. s. v. Et endnu maa jeg ikke glemme at fortælle: Det er nemlig, at min gamle Sinfonie for 14 Dage siden, for første Gang, blev opført i Berlin og har vundet Alles Bifald; den Gamle slaar sig igjennem overalt, Nu lev vel, kjære Forældre og værer ved godt Mod. Kjære Moder beder jeg skaane sig saa meget som muligt, at jeg, naar jeg kommer til Kjøbenhavn næste Sommer, kan træffe hende rask og munter, vi er jo nu snart ved Nytaar, altsaa have vi blot et Par Maaneder Vinter endnu inden den Tid.

Hils Marie!
Eders hengivne og trofaste Søn
NIELS W. GADE.

8*