Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Adolph Helsted FRA: Niels Wilhelm Gade (1847-01-21/1890-12-21)

Her følger et Brev til Carl Helsted.
Leipzig.

Kjære Carl!

Dit Ønske er nu bragt i Opfyldelse, nemlig Din Sinfonies Opførelse i Concerterne, hvilket fandt Sted den 21de Januar 47. Hvad Udførelsen angaar, har jeg gjort mig al mulig Umage for at gjøre det saa godt, som det stod i min Magt. Foruden den foreløbige Prøve, som vi tidligere havde gjort, har jeg endnu holdt 2de Prøver, saa jeg troer, det havde gjort Dig selv Fornøielse at høre vort Orchester spille Din Sinfonie. Et Par Steder har jeg — Din Tilladelse havde jeg jo dertil — her og der udeladt 2 eller 4 Tacter — — dog naturligviis kun saadanne, som ere uvæsentlige for Sammenhængen og Fortgangen. — — — — Hvad Modtagelsen i Publicum angaar, var det en ganske god — Du veed, det Leipziger Publicum er en haard Steen at sluge. Jeg havde stillet Din Sinfonie i Begyndelsen af Concerten — som er det fordeelagtigste — for at Publicum kunde have den behørige Friskhed og Imodtagelighed. Efter Andanten og Finalen blev applauderet, s. 123 og Dagbladene have ytret sig ret fordeelagtigt derom. — — — Naa, min kjære Carl, jeg gratulerer Dig, at Du har overstaaet Din første offentlige Prøve i Leipzig — — — — — — — Tag mig ikke ilde op, at jeg endnu ikke har svaret paa Dit Brev fra forrige Aar, jeg var netop da beskjæftiget med at bringe Din Sinfonie paa Tapetet og vidste ikke med Bestemthed, om den kom til Opførelse eller ei. — — — Du hilses venligst af Din

NIELS W. GADE.

Hils Eduard og alle Dine.