Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Nielsen Gade FRA: Niels Wilhelm Gade (1847-07-12)

Leipzigden 12te Juli 1847.

Kjæreste Forældre!

Tak for sidst! Tak for al Eders Godhed og Omhu for mig. Reisen, saavel med Dampskibet som senere tillands gik overmaade heldig af og i det aller smukkeste Sommerveir, man kan ønske s. 128 sig, saa at jeg i allerbedste Velgaaende ankom hertil Leipzig Løverdagmiddag. Jeg maatte strax tage fat paa Arbeidet i Conservatoriet, da en heel Deel Lærere for Øieblikket er fraværende, maa jeg ogsaa besørge deres Timer. Jeg giver om Ugen 15 Timer Information, ja, hvad synes I? Er det ikke glubsk midt i Sommerheden, men jeg kommer dog godt ud af det og befinder mig meget vel derved. Skuespiller Nielsen var en Dag her i Leipzig (paa sin Reise til Badet), og jeg viste ham naturligviis alle Herligheder i Leipzig, som jeg kunde opdrive, hvilke jo rigtignok ikke er mange, men jeg troer dog, han morede sig ganske godt, idetmindste var han meget munter og oprømt og seer overhovedet langtfra ud som en syg Mand, der reiser for sin Sundhed.

Hartmann, hans Datter * ) og hans Svigermoder var her igaar, de agter at gjøre en lille Lystreise til Dresden og Omegnen og vilde endelig, at jeg skulde gjøre Touren med en 4 Dages Tid; jeg er endnu ikke bestemt, hvad jeg vil gjøre. dog troer jeg næppe, at der bliver noget af, da jeg nu saa nylig er ankommen og akkurat kommen lidt i Rolighed. Det har i disse Dage været en skrækkelig Hede her, om Middagen 28 Graders Varme, men I veed jo, at jeg holder meget af Varmen og kan godt holde den ud. Her er mange Badeindretninger: dog, jeg har endnu ikke benyttet mig deraf, da Vandet seer meget uappetitligt ud for en Kjøbenhavner, der er vant til at pladske sig i det klare Sund. Dog, jeg s. 129 kommer vel nok til at tage tiltakke dermed. Ellers har jeg ikke fundet noget forandret her siden min Bortreise — — — —.

Nu beder jeg Eder, kjæreste Forældre at lade mig snart høre lidt fra Jer, hvordan Moder har det? Ikkesandt, I skriver mig snart et Par Ord, hvordan det staar til. Jeg længes meget efter at vide noget om Eders Befindende. Moder kan jo selv dictere Marie og lade hende skrive, dersom Fader skulde være lidt seen med at gribe Pennen. Naa, lev nu ret vel! Kjære Forældre! Næste Brev skal I høre mere fra mig.

Eders hengivne og trofaste Søn
NIELS W. G.