Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Wilhelm Gade (1862-02-17)

Harburg, 17de Februar 1862.

Jeg blev i Cøln om Fredagen, spiste til Middag hos Schnitzler og var om Aftenen sammen med nogle unge Musikere i Hotel Disch, hvor jeg boede. Om Morgenen efter, reiste jeg til Hannover — jeg havde nemlig lovet Joachim at blive en Dag paa Hjemveien - hvor jeg kom ved Middagstid. Jeg gik strax til Joachim, og vi spillede om Aftenen med Brahms, et Par af denne sidste, componerede Claverquartetter, hvoraf den ene var udmærket smuk. Igaar Søndag Formiddag spilledes Quartet hos Joachim, hvor vi ogsaa spillede min Quintet, som jeg selv syntes ganske godt om, derefter spistes til Middag, og om Aftenen var jeg i det smukke Theater og saa Fiesco. Saa, saa!- - -

I Sommeren 1862 døde Kapelmester Gläser, og Gade blev opfordret til at overtage Kapelmesterembedet ved det kongelige Theater; men efter et s. 165 Par Maaneders Prøve, som anstrængte ham baade legemligt og aandeligt opgav han denne Virksomhed. De mange Pligter ved Theatertjenesten forekom ham at tage formeget af hans Tid, og desuden var det umuligt for hans musikalske Samvittighed, i Længden at finde sig i, at den fine Udarbejdelse, han krævede ved Indstuderingen, ikke kunde vedligeholdes ved de fortsatte Forestillinger.

1864 komponerede han sin 7de Symphoni, og i Anledning af denne Komposition skrev han om Efteraaret følgende lille Brev til sin Svigerinde: