Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1871-08-16/1871-08-17)

Hamburg, Onsdag d. 16. August 1871.

Her har Du mig igjen, — ja hvor slap jeg nu? — Altsaa igaar Aftes fra Veile, med Overnatten i Kolding — sov ret godt — idag en lang og kjedelig s. 172 Tour gjannem Slesvig og Holsten, kom Kl. 4 til Hamburg, spiste Middag i Hotel Russie, derefter i zoologisk Have, som er udmærket. — Carl tog derpaa ud til S . . . ., og jeg sidder nu i Hotel Russie (Kl. 8½) med aabne Vinduer ud til Alsterpartiet — udmærket Veir, Solskin og stille. Hu, hvor det mylrer dernede paa Gaden, Folk snakker, Vogne kjøre frem og tilbage, utallige smaa Baade ro frem og tilbage paa Bassinet, Lygterne ere tændte og speile sig langt ud paa Vandet som Guldstjerner — det er nydeligt, og Hamburg har ret seet godt ud idag, — men — jeg tror næsten, at jeg foretrækker Hobro * ) — det er saagu’ godt, at jeg har Carl med, han er jo udmærket rar og føielig at have at gjøre med, ja, — jeg er forresten ogsaa særdeles føielig, maa jeg sige til min Roes. Vi komme fortræffeligt ud af det med hinanden. — Inat sove vi i Hamburg, og imorgen, rimeligvis Kl. 2, reise vi til Hannover, hvor der overnattes. — Du seer, at vi ikke overiler os, — men det er en særdeles behagelig Maade at reise paa. Den zoologiske Have er fortræffelig anlagt i alle Henseender, især A qu ar i et. Dernæst interesserede mig Bjørnegaarden, ja, jeg kan ikke nndlade at aftegne den — her er den, viis Børnene den; — jeg fik næsten Taarer i Øinene ved at see — i den midterste Hvælving — en stor hvid Bjørn ** ) ligge over et lille Vandfald, med stirrende, s. 173 melankolske Øine drømmende hen for sig, længselsfuldt efter sine fjerne, nordlysstraalende Polaregne. Nu vil jeg ikke skrive mere, men vente til Carl kommer igjen, thi der er i Øieblikket en rent forbandet, musikalsk Væddestrid nedenunder Vinduerne imellem en Lirekasse og et Hold Musikantere.

Torsdag, 17. August.

Carl kom tilbage med en Dr. L., han kjender fra S ... s. Saa gik vi til Køjs. Jeg har sovet til Kl. 7½ og befinder mig udmærket godt. Vi have spadseret rundt om det nydelige Alsterbassin og skal nu mødes Kl. 11, for at faa en rigtig Hamborger Boeufsteg til Frokost, da vi reise Kl. 2 til Hannover, altsaa ikke faa Middagsmad idag. Veiret har vist sig udmærket gunstigt, idag er det lidt lummert, maaske faa vi Torden; vor Tour igaar har anstrængt os meget lidt, da det var ret kjøligt. — Jeg har isinde at skrive Jer til liveranden Dag, nu skal vi see, om jeg kan holde det, naar jeg kommer til Bonn. Det bliver altsaa en Reisejournal, med alt, hvad der tildrager sig, tag det saaledes indtil videre; jeg tør ikke altfor meget hengive mig til at tænke paa Eder og derved længes efter Jer, for saa gaar hele Fornøielsen i Luften. Hvergang jeg seer i et Vindue et Photografî af en lille Pige eller Dreng, konnner jeg naturligviis til at tænke paa mine Smaae, og saa længes jeg efter Jer og bryder mig Pokker om Reise og om Fest. — —