Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-07-25)

Antwerpen. Tirsdag den 25de Juli 1876.

Det faldt mig ind, efter jeg havde afsendt Brevet igaar, at jeg har glemt at nummerere Brevene, som jeg ellers pleier, det vil jeg nu gjøre. — — — — Nu er jeg da i det katholske Antwerpen, deilig, godt Veir, Klokkespillet fra Domkirken lyder stille ind igjennem Vinduet til mig; jeg var der for lidt siden, da jeg havde spist Middag, for strax at hilse paa Rubens’s to Mesterstykker: Christus paa Korset og Nedtageisen af Korset. — Det er to af hans skjønneste Malerier og i den deiligste gothiske Kirke; tænk Dig, der er foruden det store Midtskib 3 Sideskibe, altsaa tilsammen 7 Kirkeskibe og dertil en svimlende Høide. — Men nu maa jeg først fortælle, hvorledes jeg kom fra Rotterdam. — — — Kl. 9½ seilede jeg over Maasfloden til Jernbanen, og kom s. 217 efter at have passeret høist mærkelige Hængebroer til Anvers Kl, 1. Jeg var i Waggonen alene med en hollandsk Mand og Kone; han gav sig i Snak med mig paa engelsk, jeg lod staa til, og det gik meget godt. — Det maa vist være den blaatærnede Skjorte — som nu er ligesaa smudsig som enhver anden Skjorte, — i Forbindelse med den mekaniske Hat, jeg kjøbte mig, og saa Ordensbaandet, som giver mig et mere distingveret Udseende end sædvanlig. Maaskee jeg ogsaa har en alvorligere og mere anstandsfuld, eftertænkende Mine end ellers, naar jeg er blandt danske. — Jeg saae efter i min Bog og fandt paa at tage ind i et Hotel „du bien Être“, som ligger i en Sidegade, og jeg troer at have truffet godt, det er nemlig en Slags Pension. Det saae jo ikke saa stort ud som Hotellerne paa Torvet, men jeg vilde jo ogsaa indvinde noget af det, der var gaaet med i Rotterdam. — Det Skib, som jeg vilde tage med fra Antwerpen og indrettede Tourene efter („Baron Orsy“), ligger ganske rigtig ved Stranden, og Værten sagde mig, at han skulde tage Billet og skaffe mig en god „Berth“ (Køie), da Direktøren for Compagniet spiste hos ham hver Dag. Efter Middag tog jeg en „Driver“ med og gik hen at see Domkirken, som er udmærket, derefter saae jeg et saakaldet Museum, som har endeel gamle Snurrepiberier fra den spanske Tid; men interessant var det at see Fængslerne i Kjælderen, hvor Hertug Alba havde holdt Fangerne og piint dem paa alle mulige Maader. Hele Huset har nemlig været s. 218 Fængsel. Byen selv er meget katholsk og forresten med interessante Bygninger, de fleste gamle. Paa en stor Plads er Rubens Statue, paa en anden Teniers og i Nærheden Quintin Massys Brønd. Jeghilste dem alle meget flittig fra Axel Gade; jegventede, at de skulde nikke med Hovedet, som alle velopdragne Statuer paa Theatret gjør; det var maaske for lyst, for de saae ligeud og lod som intet. Jeg bliver her til imorgen Kl. 12, saa gaar jeg ombord, og med Guds Hjelp haaber jeg at være i London i Overmorgen. Nu kommer der altsaaa først Brev fra London, og det vil vare nogle Dage. Lev vel alle tilsammen. — — — — — —