Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-08-10)

Londonden 10 August 1876.
Torsdag Eftermiddag.

Du spørger mig, om Englænderne seer fornøiede og livlige ud, og dertil vil jeg svare Dig, at de, saalænge de er i deres Forretning seer alvorlige, punktlige og noget ligegyldige ud — dog høflige,— men udenfor deres Forretning er det særdeles venlige og forekommende Mennesker. — Tænk Dig den store Stad, som af Forretningsfolk blot betragtes s. 237 som deres Contoir, medens de opholder sig der og altsaa bestandig er i Forretningen; disse uhyre store Forhold, ogsaa i denne Retning, kræver jo Samling og bestandig anspændt Opmærksomhed paa Sagernes Gang. Derfor maa man tage dem, som Omstændighederne giver det. Men naar de om Middagen tager til deres Hjem, som næsten altid er udenfor London, bliver de Familiefædre, og jeg tror, at jeg har skrevet til Dig, at Familielivet i England er saa smukt som vist faa andre Steder. — Igaar (Onsdag) var jeg med Littleton i Tower, det ældste Slot i London, det indre Slot bygget af Wilhelm Erobreren. En mørk Skygge hviler over dette gamle Slot, her er udøvet mange skrækkelige Voldsgjerninger. Man seer dybe Fængsler, Torturinstrumenter — en Øxe og en Blok, hvor 3 skotske Jarler maatte lade Livet. — Ude i Gaarden er der en firkantet Plads, omhegnet med store Steen, hvor Skafottet stod, hvorpaa Anna Boleyn og flere af den elskværdige Henrik den Sdes mange Koner maatte bløde. — Saa er der den engelske Kronskat, Juveler, Krone, Scepter, Guldfade, den store Diamant, Kooh-i-noor, rigtignok kun Imitation, thi den virkelige bæres af Dronningen, indfattet i et Armbaand. Efter al den Stads tog jeg med Littleton til hans Hjem i Sydenham. Ja, der skulde Du see et Hjem. Et lille Herresæde, de deiligste Værelser, udstyrede med en mageløs Elegance. — — —

Idag (Torsdag) har jeg begyndt at synge med Mr. Foly (Peter Eremit). Han har en vældig Røst s. 238 og er en dygtig Sauger; Stemmen passer udmærket til Partiet. — Mr. Rigby (Tenoren) sendte mig atter idag et udklippet Referat om Korsfarerne fra en anden Avis, ifald Du har Lyst at læse det, skal jeg sende det, men det er omtrent det samme, som der stod i den første Avis. Han er lutter Iver og Begeistring. Jeg fik et meget nydeligt Brev fra Mr. Peyton: „hvad Tid og hvor jeg skulde afgaae fra London, han vilde da hente mig paa Jernbanen.“ Han og hans Kone haabede da ganske vist, at jeg vilde benytte deres Hjem, medens jeg er der.—