Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Mathilde Margrethe Stæger FRA: Niels Wilhelm Gade (1876-09-01)

Birmingham, d. 1. Septbr. 1876.
Fredag Morgen.

Igaar Aftes gik „Korsfarerne“ og med stor Suecés, Chor og Orchester og Rigby udmærket, Md. Trebelli og Foly lidt matte efter den megen Syngen, men trods det, stor Halløi ! Igaar Morges tog jeg til Birmingham til Concerten. „Messias“ uden Prøve, fortræffelig Udførelse, dog er Choret nu lidt træt, 2 Concerter om Dagen er jo meget at medvirke i. — Jeg hørte forresten kun den første Deel af „Messias“, jeg var jo bange for at blive flau i Hovedet af den megen Musik. Efter Concerten var der en Luncheon hos Borgmesteren, omtrent 100 Personer, Marquis P. og Erkebiskop X. fra York o. s. v., meget fornemme og fine Folk.

s. 253 Vi sad 2 Timer ved Bordet og fik udmærket god Mad og Drikke, af det sidste nød jeg naturligviis overmaade lidt. Derefter Taler: The Queen, President, Composer & Artist. Præsidenten takkede mig meget fint og haabede at see mig igjen i Birmingham (almindeligt Bifald). Jeg stod da op og takkede med faa Ord for den udmærket venlige Modtagelse ved mit Ophold i Birmingham, og bad dem være overbevist om, at jeg altid vil erindre Festen i Birmingham med den største Glæde (Applaus). Saa reiste vi os, Erkebiskoppen af York kom hen til mig og talte med mig, ligesom mange Grever eller hvad de ere. Saa gik jeg til Hardings Kontor, hvor jeg hvilte lidt og klædte mig om. Kl. 8 tog vi til Townhall, der var en lille Concertafdeling først og derpaa „Korsfarerne“. Jeg kiggede ind i Salen, og den var saa fuld, som jeg ikke har seet den de foregaaende Concerter. Naa, saa gik jeg op paa Pladsen, og der var en stor Støi, nede og oppefra, ligesom igaar. Jeg var udmærket disponeret, aldeles rolig, og det gik baade præcist og vel nuanceret i alle Maader. Rigby sang særdeles godt, men, som jeg fortalte Dig, Foly blev lidt træt i 3die Deel, og Md. Trebelli var ogsaa lidt mindre end ellers. Efter første Deel Applaus, efter G Moll Chor i anden Deel meget stærk ditto (men jeg vilde ikke gjentage), ligeledes efter anden Deel og til Slutningen stort Spektakel og Fremkaldelse for mig. — Der kom saa Bud fra Hertuginden af Cambridge, som var i Concerten — hun er nær beslægtet med s. 254 the queen — at hun ønskede at tale med mig, jeg gik da op, hun talte tydsk, takkede mig meget og gratulerede mig til den store Succés. Hele Publicum havde jo Øinene paa hende og mig. Hun fortalte mig, at Prindsesse Alexandra havde sagt, at dersom hun tidligere havde vidst af, at jeg kom til Birmingham, vilde hun have indrettet sig paa ogsaa at komme der, men nu var Reisen til Skotland arrangeret og lod sig ikke gjøre om, hvad hun meget beklagede. Da jeg kom ned, var Prindsen eller Duke af Teck der og sagde mig Complimenter. Saa gik jeg ind til Orchestermedlemmerne i deres Værelse og takkede, de var meget venlige og fornøielige; dernæst til Chordamerne og der maatte jeg igjen tale til dem og give Haanden til hver især. Det morer mig særdeles meget at mærke, at alle, Orchester, Chor og overhovedet hvem jeg har at gjøre med, holder af mig og taler om at see mig igjen. Naa, det var altsaa den engelske Tour! Jeg takker Gud for hans Bistand til at holde alt dette ud, og vender nu glad tilbage til mit Hjem. —

1878 blev Hartmann og Gade indbudte til som Æresgjæster at overvære en Musikfest i Hamborg. Under Opholdet her skrev Gade hjem: