Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Wilhelm Gade FRA: Christoph Ernst Friedrich Weyse (1841-05-01)

Til Herr Kapelmusicus Gade.

En Søn af den afdøde Domhnus-Kapel -Organist Müller har gjort sit Mesterstykke, og faaet sig et Barn, (Søn eller Pige, hvilket vides ei,) og vil lade samme høitideligt døbe i Morgen i Frue Kirke, under Orgelets Klang. Da nu samme Daab skal foretages KL l½, saa er De maaske saa god at spare mig Uleiligheden for at anstrenge mit asthmatiske Bryst og mine gamle trætte Ben, ved at traktere Barnet med den fornødne Musik. * ) Vel maa De, for at udføre dette, spadsere lidt tidligere end sædvanligt til Kirken ; men stolende paa Deres christen Kjærlighed, haaber jeg dog, at De ikke siger: Nei.

Kjøbenhavn, den 1ste Mai 1841.

Ergebenst
C. E. WEYSE.