Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Wilhelm Gade FRA: Bernhard Severin Ingemann (1846-01-15)

Til Hr. Musikdirecteur N. W. Gade i
Leipzig
.

Medfølgende 2den Udgave af mine nyeste lyriske Digte, (hvoraf omtrent Halvdelen ikke tilforn har været trykt), kan jeg ikke nægte mig den Fornøielse at tilsende Dem med en Ytring af den Glæde, Deres Tonelyrik har ydet mig, og med det Ønske, at De maa finde Et og Andet deri, som kan finde Gjenklang i Deres tonerige Sind og maaske kalde Billederne af den fædrelandske Natur og vort historiske Folkeliv tilbage hos Dem, naar den fremmede Omgivelse og det fremmede Sprog undertiden maatte give Dem Lyst til at dvæle ved Mindet om Hjemmet. Deres mig bekjendte Kjærlighed til den danske Folkenatur er mig saameget mere kjær, som det netop er Tonepoesien, der i sin nationale Udvikling længst har savnet virkelig danske Dyrkere. Næsten alle vore Componister, selv de to sidst bortgangne store, vare af fremmed Herkomst; ved Dem og Hartmann haaber jeg nu Kuhlau og Weyse skulle blive erstattede og af virkelig danske Tonekunstnere. Hvor hæderlig og maaske Deres * ) størst fremmende en Stilling, De endog maatte have fundet i Leipzig, haaber jeg dog vist, at De kommer tilbage og indvier Deres Liv og Virksomhed til Oplivelsen af den fædrenelandske Aand, der allerede gjennem vore Middelalderssange har aabenbaret sig i skjønne, eiendommelige Former.

Tillad mig disse Yttringer, der alene have deres Grund i det friske og levende Indtryk af Deres s. 287 sjældne Tonedigtninger. Venligst Hilsen til Henrik Swane! Jeg skal bringe Dem en Hilsen fra Cand. Borup her.

Jeg forbliver, med Høiagtelse,
Deres hengivne Landsmand
B. S. INGEMANN.

Sorø. den 15de Januar 1846.